SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Funktionshindrade personer år 2002 - den 12 maj 2003 kl 14:05
Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen


Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer yngre än 65 år under år 2002.

Statistiken, som är en del av Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Uppgifterna avser den 1 oktober samt oktober månad 2002 och redovisas per kommun, län och riket. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå.

Sammanfattningsvis visar statistiken följande:

Drygt 14 800 personer, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2002. Detta är en ökning med drygt 700 personer eller med ca 5 procent jämfört med året innan. I förhållande till antalet invånare i åldrarna 0–64 år innebär det att antalet personer med hemtjänst ökat från 19 till 20 per 10 000 av befolkningen i denna åldersgrupp. Av samtliga hemtjänsttagare fick ca 8 procent hemtjänst som i huvudsak utfördes i enskild regi, vilket är en ökning med ca 2 procentenheter jämfört med år 2001.

Den procentuella fördelningen av hemtjänsttagarna efter antal beviljade eller beräknade hemtjänsttimmer under oktober månad var i stort sett densamma som året innan. Cirka 40 procent hade mellan 1 och 9 timmar. Knappt 1 procent hade 200 eller fler hjälptimmar.

Kommunerna har redovisat ca 421 100 beviljade eller beräknade hjälptimmar för beviljade insatser under oktober månad. Jämfört med föregående år är det en ökning med ca 9 procent. Av det totala antalet hemtjänsttimmar under oktober månad utfördes ca 8 procent i enskild regi. Motsvarande andel året innan var ca 6 procent.

Nära 5 400 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2002. Jämfört med året innan är det en minskning med ca 100 personer. Flertalet av de boende, ca 77 procent, var i åldern 45–64 år.

Av de drygt 6 200 personer som antingen bodde permanent eller tillfälligt (korttidsvård) i särskilda boendeformer den 1 oktober 2002, bodde ca 27 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Året innan var denna andel ca 23 procent.
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: