SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Mall för begäran om information från Försäkringskassan

Kopiera denna mall och klistra in den i ditt eget ordbehandlingsprogram.

(SKRIV ADRESS HÄR)

Datum: (SKRIV DATUM HÄR) 

Till: (SKRIV NAMNET PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN HÄR) Läns allmänna försäkringskassa.

Hej ,

  Jag heter (SKRIV DITT FÖR- OCH EFTERNAMN HÄR) och önskar härmed få ut en förteckning över samtliga förtroendeläkare som anlitas av kassan.

  Jag förstår om det kan ta någon vecka att skaffa fram uppgifterna. Att sökandet efter uppgifterna kan vara tid- och resurskrävande, är emellertid inte ett skäl att inte skaffa fram uppgifterna.

  Det styrks dels av Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1994:8  ”Arkivverksamheten hos de allmänna försäkringskassorna”, under rubriken ”Registrering”, första, andra och tredje stycket. Särskilt viktigt är andra meningen i andra stycket, som säger: ”För att offentlighetsprincipen skall fungera i praktiken är det nödvändigt att myndigheten håller sina allmänna handlingar registrerade eller så ordnade att det utan svårighet kan konstateras vilka handlingar som har kommit in eller upprättats”.

  Riksförsäkringsverkets råd grundas på och preciseras bl a i 5§, 1 p. Arkivlag (1990:782), 3 kap. 5§ Riksarkivets författningssamling (RA-FS 1991:1) ”Om  arkiv hos statliga myndigheter”. Myndigheters skyldighet att efterforska och lämna ut den typ av handlingar jag efterfrågar har också fastslagits i bl a de av Regeringsrätten prejudicerande domarna RÅ 1982 Ab 379, samt RÅ 1982 Ab 262, samt Justitieombudsmannens beslut Dnr 3989-2000.

 Uppgifterna offentliga enligt 2 kap, 2§ Tryckfrihetsförordning (1949:105) och jag räknar med att ni på (SKRIV NAMNET PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN HÄR) allmänna försäkringskassa, precis som andra försäkringskassor jag kontaktat, ger mig de önskade handlingarna enligt 4 § Förvaltningslag (1986:223).

 Med vänliga hälsningar,

(SKRIV DITT FÖR- OCH EFTERNAMN HÄR)

Adress:

(SKRIV DIN ADRESS HÄR)

Tel hem: (SKRIV DITT HEMTELEFONNUMMER HÄR)

Tel arb: (SKRIV DITT EV. ARBETSNUMMER HÄR)

e-post: (SKRIV DIN E-POST HÄR) 

Thabo ’Muso)

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.