SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Tester

Många personskadade har problem i sin vardag. Det kan gälla så banala saker som att sitta på vanliga stolar, ligga i vanliga sängar och överhuvudtaget nyttja vanliga saker och föremål som för en frisk inte vållar några bekymmer.

Det finns hjälpmedel att tillgå via Landstingens hjälpmedelcentraler och via kommunerna. Men ofta är sortimentet anpassat för rullstolsbundna med svår reumatism eller post-stroke patienter. De är klumpiga och inte något vi gärna använder i ett hem om vi inte är absolut tvingade till det.

WhiplashInfo skall testa sådana vardagshjälpmedel som inte utmärker sig alltför mycket såsom handikapphjälpmedel och som många gånger räcker för oss nack- och ryggskadade.

Min hustru är opererad drygt 20 gånger i ländryggen och har genomgått ett antal sk fusionsoperationer (stabilisering av kotpelaren). Hon har bestående skador i nervrötterna så den som haft ischialgisyndrom har en aning om hennes smärtor. Själv har jag bl.a. svåra nacksmärtor efter en trafikolycka.


Läs Råd & Rön

Råd & Rön var tidigare en del av Konsumentverket, men sorterar numer under Sveriges Konsumenter. Sveriges Konsumenter är en samarbetsorganisation för ökat konsumentinflytande


Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Hjälpmedelinstitutet


Så här skriver HO på sin hemsida om:

Hjälpmedel

Om du har ett funktionshinder eller en långvarig sjukdom, kan du få hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det kan vara för rehabilitering eller för att förebygga skador.

Landsting och kommuner, som är huvudmän för sjukvården, måste erbjuda dig hjälpmedel.

Här kan du läsa mer om hjälpmedel. Texten innehåller:
 • Vilka hjälpmedel har du rätt till?
 • Vems är ansvaret?
 • Om du inte är nöjd
 • Lagar och regler

Vilka hjälpmedel har du rätt till?

De hjälpmedel som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen är både de hjälpmedel du kan behöva
 • för vård och behandling och
 • för att klara ditt dagliga liv
Hjälpmedel för vård och behandling kan vara
 • medicintekniska produkter
 • hjälpmedel som kompenserar förlusten av en kroppsdel
Hjälpmedel för ditt dagliga liv är i första hand sådant som krävs för att du själv ska kunna:
 • klä dig, äta, sköta din hygien
 • förflytta dig
 • kommunicera med omvärlden
 • fungera i hemmet och i närmiljön
 • orientera dig
 • sköta vardagslivet i hemmet
 • gå i skolan
 • delta i normala fritidsaktiviteter
 • delta i annan sysselsättning

Vems är ansvaret?

Landstinget har ansvaret för att du ska få de hjälpmedel du behöver.

I vissa fall har kommunen ansvaret för hjälpmedlen.

Varje kommun ska erbjuda hjälpmedel till människor med funktionshinder
 • som deltar i dagverksamhet och/eller
 • som har bostad med särskild service eller
 • om annan särskilt anpassad bostad

Om kommunen erbjuder hemsjukvård, ska den erbjuda hjälpmedel i samband med vården

Landstinget kan också komma överens med en kommun om att den ansvarar för hjälpmedel åt människor med funktionshinder.

Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting när det gäller hjälpmedel är inte helt klar. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över frågor på hjälpmedelsområdet.

Om du inte är nöjd

Om du har synpunkter på hur landsting och kommuner sköter hjälpmedelsverksamheten kan du vända dig till Patientnämnden eller Socialstyrelsen.

Patientnämnden tar emot klagomål, utreder missförstånd och kan hjälpa dig vidare. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Lagar och regler

Reglerna för bidrag till hjälpmedel regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Här kan du söka lagtexten.

Dessa typer av hjälpmedel omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen:
 • arbetshjälpmedel
 • vissa hjälpmedel för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • särskilda pedagogiska hjälpmedel inom barnomsorgen och skolan
 • förbrukningsartiklar

Vi som har erfarenhet vet att dessa regler och rättigheter är många gånger är "en pappersprodukt", som inte fungerar i praktiken.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.