Patientsäkerhetslag

Sedan den 1 januari 2011 har vi en ny patientsäkerhetslag.

Syftet med den nya lagen är enligt lagstiftaren att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.

Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat följande:

En konsekvens av den nya lagen är sannolikt att möjligheten, för en patient inom svensk sjukvård, att ställa medicinsk personal till juridiskt ansvar, i praktiken har försvunnit.

Personligen anser jag att det måste vara möjligt att juridiskt yrkesansvar borde vara lika lätt för en enskild som det är för staten att ställa individen till ansvar för missöden. Inom Sverige har dock utvecklingen sedan årtionden gåt åt andra hållet. Det har blivit allt svårare för en enskild att hävda sin rätt gentemot myndigheter och deras representanter. Det krävs att man kan bevisa att myndigheten eller myndighetspersonen uppsåtligen begått fel eller brist i sin yrkesutövning för att sådan rätt skall kunna skipas.

Läkarkollektivet och myndigheter anser att kvarglömda material under kirurgi (diagnoskod Y61), felaktigt utförd operation (diagnoskod Y65), och feldosering (diagnoskod Y63) är missöden, kommer inte patientsäkerhetslagen att få avsedd betydelse. Många andra skulle kalla sådana missöden för oprofessionellt arbete. Lika illa är det att patientskadeförsäkringen sällan eller aldrig medger skadeersättning för vad de anser vara missöden. Så länge denna nomenklatura accepteras kommer inte patientsäkerheten att öka av någon betydande grad. Lika illa är det att de i patientsäkerhetslagen nämnda och beskrivna  patientsäkerhetsberättelser inte obligatoriskt skall tillställas Socialstyrelsen.   

Se gärna Svensk Ortopedisk Förening och dess beskrivning av diagnoskoder, eller varför inte ICD10Data.com (The Free 2012 Medical Coding Reference)

Jämför gärna med Flygsäkerhet eller Luftfartsverkets (LFV) syn på flygsäkerhet. LFV skriver: Flygsäkerhet är ”frånvaron av oacceptabel risk”

När det gäller säkerhetsrisker skriver Wikipedia följande under begreppet risk:

Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik är teknik som ökar säkerheten. Det kan vara räcken vid ett stup, stoppknappar eller avancerade övervakningssystem. Med säkerhetsteknikens hjälp kan människor hantera vissa typer av risker och minska dem. Genom att t ex noggrant övervaka en process inom industrin kan riskingenjörer avstyra farliga effekter.

I samband med certifiering av ett luftfartyg krävs systemsäkerhetsanalyser, som ska täcka in allt som man kan förutse kan hända luftfartyget och piloterna. Konsekvenserna av inre och yttre fel och händelser på olika nivåer (exempelvis felfunktion hos ett enskilt instrument eller en dator, brand eller kontrollproblem på grund av kraftig isbildning) kallas ”failure conditions”. Beroende på hur allvarliga dessa konsekvenser bedöms vara tillåts vissa högsta sannolikheter.

Kvalitativa krav ställs i själva bestämmelsetexten, men för att ingenjörerna ska ha möjlighet att göra beräkningar ställs detaljerade krav i siffror i ”guidance material”. För stora passagerarflygplan förutsätts katastrofala konsekvenser (huvudsakligen totalhaveri med dödsoffer) vara extremt osannolika, allvarliga konsekvenser (kraftigt minskad redundans hos ett för säkerheten viktigt system eller kraftigt ökad arbetsbelastning hos piloterna) förutsätts vara osannolika och mindre allvarliga konsekvenser får vara tämligen vanliga.

Med extremt osannolik menas en sannolikhet på en på en miljard (109) flygtimmar, med osannolik menas en sannolikhet på en på 10 miljoner (107) flygtimmar och med vanlig menas en på tusen flygtimmar. Även sannolikheten en på hundra tusen flygtimmar används. Antalet katastrofala ”failure conditions” förutsätts dessutom vara högst 100 så att den totala sannolikheten för katastrof får bli högst en på 10 miljoner flygtimmar. Genom rapporteringssystem som flygbolagen, tillverkarna och flygsäkerhetsmyndigheterna tillsammans arbetar med följs sedan alla ”failure conditions” upp kontinuerligt så att åtgärder kan vidtas när de anses ha blivit alltför frekventa (även av ekonomiska skäl), eller om konsekvenserna blivit större än de förutsedda

Risk som begrepp i arbetsmiljöarbete

En risk definieras vanligtvis som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå i olika arbetsmoment eller på grund av arbetet. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade. Till exempel kan förhållanden i organisationen orsaka stress som i förlängningen kan leda till ohälsa. En olycka vid exempelvis en maskin kan bero på att säkerhetsutrusning saknas. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket. 2001) regleras också arbetsgivarens ansvar att göra riskbedömningar. När arbetsmiljön undersöks ska man ta ställning till sannolikheten för att uppmärksammade risker ska få konsekvenser, det vill säga leda till ohälsa eller olycksfall. Det är både arbetsgivaren och arbetstagarna som tillsammans ska kontrollera risker i arbetsmiljön

--------------------

missöde

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.

Svenska [redigera]

Substantiv [redigera]

Böjningar av missöde Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ missöde missödet missöden missödena
Genitiv missödes missödets missödens missödenas

missöde

  1. incident; olycka som inträffar av en slump
 

Källa: Missöde

Så här skriver Socialstyrelsen:

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.

Inget krav att lämna in patientsäkerhetsberättelsen

Det finns inget krav på att vårdgivaren ska lämna in patientsäkerhetsberättelsen till Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. Däremot är vårdgivaren är skyldig att inrätta ett ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystemet.

Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet

Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Vårdgivaren ska också beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

Beskrivning av resultat

Berättelsen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete. Exempel på resultat kan vara att antalet fallskador eller vårdrelaterade infektioner har minskat, att vårdgivaren har förändrat rutiner så att de blir lättare att följa, att man skapat utbildnings- och träningsmöjligheter eller infört nya tekniska stödsystem.

Källa: Patientsäkerhetsberättelse

Om du är mer intresserad av risk-problem och riskanalys rekommenderas The Risk Management Guide.