SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Förteckning över yrkessjukdomar

ILO konventionens Tabell 1.  (reviderad 1980)

Yrkessjukdomar

Arbete som medför exponering för risker*

1. Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
2. Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm. "
3. Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal. "
4. Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen. "
5. Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning). "
6. Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav. "
7. Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav. "
8. Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav. "
9. Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav. "
10. Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav. "
11. Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav. "
12. Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav. "
13. Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. "
14. Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav. "
15. Sjukdomar orsakade av koldisulfid. "
16. Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska koväten. "
17. Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. "
18. Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer. "
19. Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra. "
20. Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. "
21. Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte. "
22. Hörselnedsättning orsakad av buller. "
23. Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver). "
24. Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft.

"

25. Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. Allt arbete som medför exponering av joniserande strålning.
26. Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
27. Primär hudcancer orsakad av tjära, beck , mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser. "
28. Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest. "
29. Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta. a) Hälsovårds- och laboratoriearbete.
b) Veterinärarbete.
 

 

 

 

c) Hantering av djur, djur-kroppar, delar av djur-kropp och handelsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar.
 
* Vid tillämpning av denna förteckning skall hänsyn tas till exponeringens art och grad när så är lämpligt.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.