SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Provisoriska beslut

Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

I 8 kap. 3 § LAF hänvisas till 20 kap. 2 a § AFL. Det innebär att bestämmelserna om provisoriska beslut skall ha motsvarande tillämpning i LAF och AFL.

Den som gör anspråk på exempelvis livränta kan på grund av Försäkringskassans handläggningstid inte alltid räkna med att få ett snabbt slutligt beslut.

Om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om rätt till ersättning föreligger är Försäkringskassan skyldig att meddela provisoriska beslut i avvaktan på att slutligt beslut fattas. För att ett provisoriskt beslut ska meddelas måste det finnas sannolika skäl för att rätt till ersättning föreligger och det måste vara av väsentlig betydelse för den försäkrade.

Om den försäkrade begär ett provisoriskt beslut i avvaktan på ett slutligt beslut bör Försäkringskassan snarast pröva frågan om ett sådant beslut ska fattas. I de fall ett slutligt beslut kommer att meddelas inom kort kan kassan underlåta att fatta ett provisoriskt beslut (prop. 1982/83:3 om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet, s. 71).

Om den försäkrade begär skyndsam handläggning måste Försäkringskassan överväga om det finns anledning att genom ett provisoriskt beslut lämna ersättning om inte ett slutligt beslut kan fattas inom kort.

Uppbär den försäkrade tidsbegränsad livränta och utredningen om fortsatt livränta inte är slutförd senast när det återstår en månad av tiden för den löpande livräntan bör Försäkringskassan efter utredning pröva om det finns sannolika skäl för rätt till fortsatt livränta. Om så är fallet bör kassan fatta ett provisoriskt beslut att livräntan ska betalas ut i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras.

Provisoriska beslut om livränta bör enligt RFV:s allmänna råd (RAR 2001:2 till 8 kap. 3 § LAF) inte avse längre tid än tre månader om inte särskilda skäl talar för att beslutet bör avse längre tid. Det slutliga beslutet ska omfatta även den tid livräntan har betalats ut provisoriskt.

Nedsättning och indragning

Om det föreligger sannolika skäl att dra in eller minska arbetsskadeersättning för en försäkrad kan Försäkringskassan fatta ett provisoriskt beslut om nedsättning eller indragning av ersättning i avvaktan på att slutligt beslut fattas.

Bemyndigande av socialförsäkringsnämnd

I ärenden som ska avgöras av socialförsäkringsnämnd får provisoriska beslut fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan om nämnden har gett ett sådant bemyndigande. Det innebär att tjänstemannen fattar beslut på nämndens vägnar och att beslutet kan överklagas direkt till länsrätten utan någon föregående omprövning (Kammarrättens i Sundsvall dom 2000-08-17, mål nr 24, 26-1999).

Återbetalningsskyldighet

Har försäkringskassan fattat ett provisoriskt beslut och det därefter, i ett slutligt beslut, bestäms att ersättningen ska betalas ut med ett lägre belopp än vad som angavs i det provisoriska beslutet är den försäkrade återbetalningsskyldig endast om han eller hon har lämnat oriktiga uppgifter, har låtit bli att lämna uppgifter eller på något annat sätt orsakat att ersättning felaktigt betalats ut. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.