SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

"KI-institution blev såld till Pharmacia"

Publiceras med författarens tillstånd

Ursprungligen publicerad i DN Debatt den 16 mars 2004

I en artikel på DN Debatt 7/3 tog jag upp problematiken om hur kontakter mellan universitet och näringsliv bör utformas. Detta diskuteras över hela världen men informationen om vad som förekommer är begränsad. I Sverige utreder Vetenskapsrådet frågan och på Karolinska Institutet (KI) har den nye rektorn initierat en bred översyn av etiken. I ett inlägg på DN Debatt 9/3 svarar Claes Wahlestedt, prefekt vid Centrum för genomik och bioinformatik (CGB) på min artikel. Hans budskap är att "forskningen stärks genom industrikontakt".

Den institution som Wahlestedt är chef för är ett mycket anmärkningsvärt exempel på hur kontakter mellan universitet och näringsliv kan se ut. CGB bildades 1997 genom ett avtal mellan KI och Pharmacia (numera en del i Pfizer, ett av världens största läkemedelsbolag). Jag bad i november 2003 KI att få ta del av detta avtal. Efter påstötning erhölls tre månader senare en kopia med stora delar överstrukna i svart. Motiveringen angavs som att "det finns anledning att anta att enskild lider skada om utlämnande sker i dessa delar". Avtalet förlängdes från 2003 och det är denna version som gäller i dag (enligt de handlingar jag fått). Låt oss titta lite närmare på vad som där står i icke sekretessbelagda delar.

Grunden för avtalet var att Pharmacia ville bilda ett center för molekylär genetik samt att KI skulle fungera som värd för detta och integrera det akademiskt och forskningsmässigt. CGB skall ha en chef och bestå av flera enheter. Enligt avtalet utses och avlönas chefen av Pharmacia. Denne utser enhetscheferna och Pharmacia har option på att anställa dessa på fulltidsbas. I enhetschefernas uppgift ingår att föreslå forskningsprogram och leda forskningen på sin enhet. De övergripande besluten om verksamheten tas av en styrgrupp bestående av två representanter var för KI och Pharmacia samt en ordförande utsedd av Pharmacia. Den senare röstar endast i dödlägen, vilket betyder att bolaget har utslagsröst.

Vad det gäller publikation av uppnådda resultat säger avtalet att detta endast får ske efter skriftligt tillstånd från Pharmacia. Inget nämns om att forskarna har en garanterad rätt att publicera sina fynd. Det sägs vidare att Pharmacia vid granskningen av manuskript har två månader på sig att avgöra om man önskar söka patent på resultaten. Om så är fallet har bolaget ytterligare sex månader på sig för att sammanställa och skicka in en patentansökan. Inskickandet av ett manuskript för publicering kan därigenom fördröjas med upp till åtta månader.

Enligt avtalet har Pharmacia den primära äganderätten till alla upptäckter och patent. För att säkerställa detta krävs att alla forskare som är KI-anställda skriver under en "Confidentiality Agreement". Dessutom skall enligt avtalet KIAB (Karolinska Innovations AB, i avtalet likställt med KI) ge Pharmacia "a right of first offer to acquire all of its rights to any outside invention made by KI scientists that are controlled by or otherwise available to KIAB and free to be offered to Pharmacia".

KIAB är ett bolag vars uppgift bland annat är att hjälpa KI-forskare med patentansökningar. Avtalsparagrafen innebär att forskare som skriver kontrakt med KIAB och oberoende av vid vilken institution hon eller han arbetar i praktiken erbjuder sina upptäckter till Pharmacia (om inget annat specificeras i forskarens avtal med KIAB).

Vad månne stå i de sekretessbelagda och i svart överstrukna delarna av avtalen? Hur det än är med den saken torde det med all tydlighet framgå att vad KI under förre rektorn Hans Wigzells ledning (en av undertecknarna av avtalet) gjort är att sälja en KI-institution till ett stort läkemedelsföretag. Frågan är om något liknande skett någon annanstans i världen.

Claes Wahlestedt, chef vid CGB, talar sig varm för Wigzells insatser för kontakterna mellan KI och näringslivet (Pharmaciasfären är en del som varit särskilt gynnad). Som framgår av artikeln på DN Debatt 7/3 är Wigzell i mycket hög grad personligen involverad i det privata näringslivet. Att Wahlestedt som representant för det senare hyllar Wigzell är inte förvånande.

Wahlestedt skriver att han numera inte är anställd av Pharmacia/Pfizer utan av KI. Detta gäller förmodligen från årsskiftet och är möjligen ett tecken på att KI:s ledning tagit till sig den kritik jag under längre tid framfört bland annat i denna fråga. Vad det gäller Wahlestedt personligen framgår av den redovisning av bisysslor som lämnades in under 2003 att han utöver sin koppling till Pharmacia även är delägare i tre forskningsbolag och sitter i styrelsen för ytterligare två.

Som sagt, symbiosen mellan universiteten och näringslivet är mycket utvecklad och inte minst på KI. Någon öppenhet värd namnet i dessa frågor visas vare sig från universiteten själva eller andra myndigheter. Om svenska folket fick veta vad som försigkommer skulle det bli förskräckt.

Johan Thyberg
Professor i cell- och molekylärbiologi, Karolinska institutet

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.