SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trygg-Hansa

Här nedan visas Trygg-Hansa såsom vi skadade möter bolaget.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring = Lagstadgad försäkring där försäkringsbolaget fått riksdagens förtroende att förvalta, administrera och skadereglera den lagbundna försäkringen.

Det sker i det "gamla" Trygg-Hansa, som efter sammanslagningen med SEB banken såldes ut ur SEB-verksamheten.

Affärsmetoder

Bolaget är ett affärsdrivande aktiebolag, vars främsta intresse enligt aktiebolagslagen är dess ägare.

Ett bolag ökar sitt rörelseresultat och sin vinst genom att öka sina intäkter och minska sina kostnader.

Trygg-Hansa ökar sina intäkter bl.a. genom ökad försäljning.

Låt oss titta på hur försäljningen bedrivs idag.

Det gäller för bolaget att få så stor kundstock som möjligt. Kundstocken består av dels gamla kunder dels nya kunder.

Vilken kund är då mest lönsam för bolaget? - Ja på den frågan måste man få tillgång till de analyser bolaget regelbundet gör av kundstockens olika delar. Vissa kunder är klart lönsamma medan andra inte är det. När det specifikt gäller Trygg-Hansa torde de anse att nya kunder är mer lönsamma än gamla eftersom de premiemässigt gynnar nya kunder på bekostnad av gamla kunder.

Trygg-Hansa har under 1990-talet genomgått ett otal omorganisationer. Nya ledare har tillkommit och personal har fått lämna bolaget pga omstruktureringar vars syfte är att slimma organisationen och göra den mer kostnadseffektiv. Varje resultatenhetschef har ett starkt tryck på sig att dels hålla budget, dels öka resultatet. Hur gör man då? Jo man maximerar försäljningen och minimerar kostnaderna.  

Redan under 1980-talet infördes ett säljstödssystem med mallar. Det innebar att säljaren hade en bestämd mall att föra samtalet efter. Säljaren skulle med hjälp av mallen styra samtalet mot målet = att sälja en viss försäkring.

Tidigare var det ett krav att varje säljare skulle ha en diplomutbildning. Diplomutbildningen sköttes företrädesvis genom ett branschsamägt bolag IFU (Institutet för försäkringsutbildning). Diplomeringen innebar en kvalitetsstämpel och var en sorts garant för att försäljningen bedrevs seriöst och behovsanpassat. Vid mitten av 1980-talet var det tal om att det skulle bli ett krav med diplomerad utbildning för att överhuvudtaget få bedriva försäkringsförsäljning. Skälet var att försäkringar ingår som en del i ett komplicerat samspel mellan inkomster, skatter, allmän och avtalsbunden försäkring och individuella behov. Utbildningen var (är?) gedigen, omfattande och integrerade juridik, ekonomi och skattelagstiftningen.

Allt sådant är idag överspelat. Idag sker så vitt vi har kännedom om i stort ingen behovsanpassad försäljning. Idag säljs den försäkringsform som bolagen tjänar mest på, oaktat att det kanske inte överensstämmer med kundens individuella behov eller förutsättningar. Försäljningen sker företrädesvis genom så kallade telemarketingbolag, dvs säljarna är professionella telefonsäljare, men inte utbildade inom försäkring. De säljer efter mallar och en inlärd säljteknik som syftar till att nå ett säljavslut  med en viss produkt.

Kvantiteten går före kvaliteten

Om Du skall sälja hus så måste Du idag ha en viss licens - Du är speciellt utbildad och får en legitimation som garanterar Din kunskap och kompetens. Skall Du sälja försäkringar så behöver Du idag inget annat än ett välsmort munläder. Det finns inga krav på kunskap eller kompetens. Du skall på så kort tid som möjligt sälja så mycket som möjligt - då höjs Du till skyarna och blir säljess. Om Du sålt rätt försäkring till ett specifikt behov eller ej - det premieras inte hos försäkringsbolagen.

Avlyssningsskandalen.

Det är i det här perspektivet vi måste se skandalen med avlyssningen av de anställda som bl.a. skrevs om i Aftonbladet den 13 november 1999. Det är också i det perspektivet vi måste se försäkringsbolagens motvilja att acceptera bl.a. whiplashskador i sitt rätta omfång och tillstånd.

Att som Trygg-Hansas nye VD ta avstånd från dessa avlyssningsmetoder är enligt min mening rent och skärt hyckleri.

Att skrämma kunderna genom att utmåla skräckscener över vad som kan hända om deras barn skadas har säkert pågått i åtskilliga år i försäkringsbranschen.

Men vad är en skräckscen och vad är etiskt acceptabelt? Är det okej att berätta att barnet tvingas leva på existensminimum om de drabbas av förtidspensionshandikappande sjukdom eller olycksfall (för detta är den krassa verkligheten)? Att barnet då blir beroende av andra (läs det offentliga) för sin framtida ekonomiska situation?

Somliga kan nog bli så chockade av insikten om den bräckliga och i mångt och mycket imaginära välfärden att de kan bli förbannade på budbäraren.

Lönsamhetskrav

Bolagen har idag mycket starka lönsamhetskrav på sig. Marknaden styr genom att via börsen och dess aktievärdering betygsätta varje börsnoterat bolag. Idag är värderingarna av bolagen baserade på resultatförväntningar, historik och branschmognad. Utifrån detta grundar sig vinstprognoser.

Vi som pga. skador vill få ut ersättning från våra försäkringar, har också lärt oss att försäkringsersättningar är en minuspost i bolagens räkenskaper, som bidrar till att dra ned vinstmarginalen.  Det gäller för varje försäkringsbolag att hålla ned skadenivån så långt det går.

Detta sker ofta i kombination med att försäkringsbolaget höjer premien och/eller sänker ersättningen. De kan också höja självrisken. Ett annat sätt är att bestrida ersättningskrav. Då blir det upp till den drabbade att slutligen stämma bolaget för att hävda sin rätt till den produkt (försäkringsersättningen) man de facto betalt premie för.

Försäkringsbolaget håller hela tiden koll på konkurrenterna. De är mot bakgrund av konkurrenssituationen känsliga för att höja premien. Om premien höjs för mycket kan man snabbt tappa marknadsandelar. Marknaden observerar omedelbart premiehöjningar, men sällan försämringar i försäkringsvillkoren eller det medicinska tabellverk som ligger till grund för ersättningens storlek när väl en personskada inträffat.

Förskottsbetalning utan att ha sett produkten - varan.

Försäkring är i konsumtionshänseende unikt. Du betalar i förväg för något som du inte vill få - en skada (med rätt till ersättning i någon form)! Men om du drabbas skall du få din vara - försäkringsersättning.


Här nedan är länkar till

Avlyssningsskandalen.

Lagstiftning mot avlyssning enligt Mona Sahlin.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.