SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Declaration of Lisbon

 
Antagen av 34:e World Medical Assembly Lissabon, Portugal, September/Oktober 1981 och reviderad av 47:e General Assembly Bali, Indonesien, September 1995.  

Inledning
F?h?landet mellan l?are, deras patienter och samh?let i ?rigt har genomg?t betydande f??dringar p?senare tid. Medan en l?are alltid skall agera i enlighet med sitt samvete och f? patientens b?ta, m?te lika stor anstr?gning g?as f? att garantera patientens autonomi och r?tvisa. F?jande deklaration representerar n?ra av de principiella patientr?tigheterna som den medicinska professionen bejakar och befr?jar. L?are och andra personer eller organ som tillhandah?ler h?so- och sjukv?d har ett samlat ansvar f? att erk?na och uppr?th?la dessa r?tigheter. N?helst lagstiftning, regerings?g?der, eller annan administration eller institution f?nekar en patient dessa r?tigheter, b? l?are vidta l?pliga ?g?der f? att s?erst?la eller ?eruppr?ta dem.

I samband med biomedicinsk forskning som involverar f?s? p?m?niskor ? inklusive icketerapeutisk biomedicinsk forskning ? ? individen ber?tigad till samma r?tigheter och h?syn som varje patient i en normal terapeutisk situation.

Principer

I. R?ten till medicinsk v?d av god kvalitet

a) Varje patient har, utan ?skillnad, r?t till l?plig medicinsk v?d.

b) Varje patient har r?t att bli behandlad av en l?are som patienten vet ? fri att g?a egna kliniska och etiska bed?ningar utan inblandning utifr?.

c) Patienten skall alltid bli behandlad p?det s?t som b?t gynnar honom/henne. Den behandling som ges skall uppfylla allm?t vedertagna medicinska principer.

d) Kvalitetss?ring skall alltid ing?i h?so- och sjukv?d. Framf? allt l?are, skall ta ansvar f? att v?na kvalitet i medicinska tj?ster.

e) Under omst?digheter n? prioritering m?te g?as mellan patienter f? en speciell behandling, d? tillg?gen ? begr?sad, har alla patienterna r?t till r?tvist urvalsf?farande till den behandlingen. Det urvalet m?te baseras p?medicinska kriterier och g?as utan diskriminering.

f) Patienten har r?t till en kontinuitet i v?den. L?aren ? skyldig att samarbeta vid samordningen av medicinskt betingad v?d med andra v?dgivare som behandlar patienten. S?l?ge fortsatt medicinsk v?d ? motiverad, f? l?aren ej avbryta en behandling utan att ge patienten rimlig hj?p och erforderliga m?ligheter att ordna v?d p?annat s?t.

II. R?ten till valfrihet

a) Patienten har r?t att fritt v?ja och byta l?are, sjukhus eller annan v?dinstitution, oberoende av om dessa finns inom den privata eller offentliga v?dsektorn.

b) Patienten har alltid r?t att beg?a utl?ande fr? en annan l?are.

III. R?ten till sj?vbest?mande

a) Patienten har r?t till sj?vbest?mande, att fritt best?ma betr?fande sin egen person. L?aren skall informera patienten om konsekvenserna av patientens beslut.

b) En vuxen tillr?nelig person, har r?t att ge eller v?ra samtycke till alla diagnostiska unders?ningar och terapeutiska behandlingar. Patienten har r?t till n?v?dig information f? att fatta sitt beslut. Patienten skall klart f?st?syftet med olika unders?ningar eller behandlingar, vad resultaten kan medf?a och vilka f?jder ett nekande till samtycke kan f?

c) Patienten har r?t att v?ra delta i forskning eller i medicinsk undervisning.

IV. Den medvetsl?e patienten

a) Om patienten ? medvetsl? eller p?annat s?t of?m?en att uttrycka sin vilja, skall ?n? s?? m?ligt ? informerat samtycke inh?tas fr? en laglig st?lf?etr?are (n? detta ? juridiskt relevant).

b) Om en legal st?lf?etr?are inte finns tillg?glig och behovet av ett medicinskt ingrepp ? akut kan patientens samtycke antas f?eligga, s?ida det inte ? uppenbart och bortom allt tvivel, att patienten genom tidigare klara uttalanden eller ?ertygelse skulle v?rat samtycke i den situationen.

c) L?aren b? dock alltid f?s?a r?da livet p?en patient som ? medvetsl? p.g.a. sj?vmordsf?s?.

V. Patient som saknar r?tslig handlingsf?m?a

a) Om en patient ? minder?ig eller p?annat s?t saknar r?tslig handlingsf?m?a kr?s samtycke fr? en legal st?lf?etr?are, n? detta ? juridiskt relevant. Patienten skall likv? delta i beslutsfattandet i s? stor omfattning som m?ligt efter hans/hennes f?m?a.

b) Om patient som saknar r?tslig handlingsf?m?a ? f?m?en att fatta rationella beslut skall hans/hennes beslut respekteras. Patienten har ?en r?t att f?hindra att information vidarebefordras till hans/hennes legala st?lf?etr?are.

c) Om patientens legala st?lf?etr?are, eller annan av patienten auktoriserad person, f?bjuder behandling som, enligt l?arens ?ikt, ? f? patientens b?ta, b? l?aren ifr?as?ta detta beslut vid juridisk myndighet eller annan institution. I akuta fall b? l?aren agera f? patientens b?ta.

VI. ?g?der som strider mot patientens ?skem?

Diagnostiska unders?ningar eller behandling mot patientens ?skan kan utf?as endast i undantagsfall, om s?skilt till?et enligt lag och om det ? i enlighet med medicinska etiska principer.

VII. R?ten till information

a) Patienten har r?t att f?ta del av den information om honom/henne, som finns noterad i hans/hennes medicinska journaler, och att bli fullt informerad om sitt h?sotillst?d inklusive medicinska fakta om hans/hennes tillst?d. Konfidentiell information i patientens journaler om en tredje part skall emellertid inte l?nas till patienten utan medgivande fr? denna tredje part.

b) Information f? undanh?las patienten i undantagsfall n? det finns anledning att tro att denna information kan medf?a allvarlig risk f? hans/hennes liv eller h?sa.

c) Information m?te ges p?ett s?t som ? anpassat till den lokala kulturen och s?att patienten f?st?.

d) Om patienten uttryckligen s?beg?, har han/hon r?t att ej bli informerad, s?ida information ej ? n?v?dig f? att skydda annan persons liv.

e) Patienten har r?t att best?ma vem, om n?on, som skall bli informerad ?hans/hennes v?nar.

VIII. R?t till sekretess

a) All identifierbar information om en patients h?sotillst?d, diagnos, prognos och behandling och all annan information av personlig karakt? skall vara konfidentiell, ?en efter patientens d?. I undantagsfall kan avkomlingar ha r?t till tillg?g till information som kan informera dem om deras h?sorisker.

b) Konfidentiell information kan endast meddelas om patienten ger uttryckligt samtycke eller om s?skilt till?et i lag. Information kan delges andra v?dgivare endast f? att tillgodose ett n?v?digt informationsbehov, s?ida inte patienten uttryckligen givit sitt samtycke d?till.

c) Alla identifierbara data om patienten skall skyddas. S?tet att skydda data skall vara anpassat till informationens f?varingss?t. M?sklig materia varifr? identifierbara data kan erh?las m?te p?liknande s?t skyddas.

IX. R?t till upplysning i h?sofr?or

Varje person har r?t till h?soupplysning som kan hj?pa honom/ henne att fatta v? grundade beslut om personlig h?sa och om tillg?gliga v?dtj?ster. H?soupplysningen b? omfatta information om h?sosamma levnadss?t, s?t att f?ebygga sjukdom samt information om tidig uppt?kt av sjukdomar. Allas personliga ansvar f? den egna h?san b? betonas. L?are har en skyldighet att aktivt delta i h?soupplysning.

X. R?t till v?dighet

a) Patientens v?dighet och r?t till enskildhet, skall alltid respekteras i samband med medicinsk v?d och undervisning. Detsamma g?ler patientens kultur och v?deringar.

b) Patienten har r?t till lindring av sitt lidande i enlighet med r?ande medicinsk kunskap.

c) Patienten har r?t till human v?d i livets slutskede med all tillg?glig assistans f? att g?a d?ndet s?v?digt och rofyllt som m?ligt.

XI. R?t till sj?slig v?d

Patienten har r?t att ta emot eller att avb?a sj?slig och moralisk tr?t, inklusive hj?p fr? en pr?t (motsvarande) tillh?ande hans/hennes religion.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.