SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Riktlinjer för etiskt uppträdande i banker och värdepappersbolag

Utkast

 

Utkast till 

Riktlinjer för etiskt uppträdande i banker och värdepappersbolag

Detta utkast kan användas av värdepappersinstitut som modell för etiska riktlinjer. De olika punkterna kan bearbetas efter egna önskemål med tillägg och strykningar. När det talas om medlemsföretag avses medlemmar i Svenska Fondhandlareföreningen. I de företagsinterna riktlinjerna kan detta lämpligen bytas ut mot företagsnamnet eller annan identifikation.

 1. Styrelsen, företagsledningen och de anställda i ett medlemsföretag bör i all sin verksamhet i företaget, vid utförande av andra uppdrag och privat bete sig så att förtroendet för företaget upprätthålls. Detta medverkar också till att upprätthålla förtroendet för den marknad i vilken företaget är verksamt. Verksamheten i medlemsföretagen skall överensstämma med såväl de skrivna som de ”tysta” regler som gäller i det slag av verksamhet som företagen utför. Ett förhållande som kan påverka förtroendet för företaget, liksom den marknad i vilken företaget verkar, är hur de som är anställda i företaget uppträder vid sidan av sin tjänst. Varje anställd bör tänka på att den anställdes uppträdande påverkar omvärldens syn på företaget, d v s den anställdes arbetsplats, samt på branschen som sådan.
 2. Det är en självklarhet att medlemsföretagen och de anställda i dessa i all sin verksamhet följer de lagar och föreskrifter som på olika sätt styr verksamheten. I verksamheten skall också beaktas allmänna råd och uttalanden gjorda av Finansinspektionen och andra myndigheter.
  I de finansiella marknader, inom vilka medlemsföretagen är verksamma är risken stor för att verksamheten berörs av den ekonomiska brottslighet som förekommer i samhället. Detta ställer särskilda krav på verksamhet inom medlemsföretagen. Som ett led i detta finns den särskilda lagen om åtgärder mot penningtvätt som medlemsföretagen skall iaktta. Företagsledningen skall fortlöpande hålla personalen informerad om lagens innebörd och vad den ställer för krav.
  Också de genom självreglering inom branschen tillkomna förhållningsreglerna och andra vägledande principer som anammats i branschen skall i tillämpliga delar iakttas av medlemsföretagen och alla som arbetar i dem.
  Vidare skall de anställda följa företagsinterna instruktioner, t ex de kreditinstruktioner som kan finnas inom ett medlemsföretag.
 3. I 1 kap 7 § lagen om värdepappersrörelse anges vissa principer, s k uppföranderegler,  som tjänar till ledning för verksamheten. Dessa har utvecklats närmare av Finansinspektionen och av Svenska Fondhandlareföreningen.
 4. All verksamhet inom medlemsföretagen skall präglas av professionalism och en hög etisk standard. När problem uppstår, som kan ha etiska implikationer, skall dessa tas upp med närmaste chef, som kan föra frågan vidare till företagsledningen.
  För att bedöma om uppträdandet i en enskild situation uppfyller de krav som ställs i föregående stycke kan den anställde ställa sig själv följande frågor om en tänkt åtgärd: ”Kan jag ge en ärlig och fullständig beskrivning av åtgärden för mina överordnade, för mina kunder, för massmedia och se det omskrivet i morgon”. Om svaret på sådana tänkta frågor ger anledning till tveksamhet bör saken tas upp med överordnad. Det finns i sådant fall också anledning att avstå från åtgärden. Mycket oftare än vad man gärna räknar med bör det dessutom vara lämpligt att skaffa betänketid, vilken bör utnyttjas för att få en bedömning av en åtgärd av en överordnad.
 5. Ett viktigt inslag när det gäller att upprätthålla förtroendet för verksamheten är att de anställda i företaget inte kan misstänkas dra otillbörlig fördel, t ex för egen vinning, av de kunskaper om den finansiella marknaden som de kan få i sin verksamhet. Bland de lagar som kan påverka företagets anställda är insiderlagen. Som ett led i att företaget skall anses oklanderligt med avseende på insiderhandel och liknande skall alla i företaget anställda beträffande sina egna värdepappers- och valutaaffärer iaktta Svenska Fondhandlareföreningens regler om sådana affärer. I de inledande avsnitten i dessa regler redogörs för några principer för hur branschanställda bör bete sig. Dessa kan ge vägledning även utanför den egentliga räckvidden för dessa regler. De är minimiregler som kan skärpas inom respektive medlemsföretag.
 6. Förtroendet för ett företag är också i övrigt i hög grad beroende av hur alla som företräder företaget uppträder. Alla som är verksamma i medlemsföretagen skall därför vinnlägga sig om ett korrekt och professionellt uppträdande grundat på kunskap om den verksamhet som företaget bedriver.
 7. De anställda i medlemsföretagen skall i sin verksamhet såväl inom som utom företaget inte inlåta sig på affärstransaktioner, vilka inte är försvarbara eller korrekta. En anställd får således inte handlägga frågor i vilka den anställde har ett personligt intresse eller frågor i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörig till den anställde har ett väsentligt intresse.
  Medlemsföretag eller anställda i medlemsföretag får inte ta mutor eller medverka till bestickning, d v s medverka till att ge mutor åt andra. Detta följer av lagstiftning. Det bör dock erinras om att t ex representation och resor ibland kan vara förtäckta former av bestickning. De anställda i medlemsföretagen skall därför vara vaksamma när de blir erbjudna att delta i sådant eller annat som kan vara att anses som bestickning.
  Så snart någon som helst tvekan kan råda om att ett erbjudande kan ha karaktär av muta skall den anställde avböja deltagande, mottagande av gåva eller liknande. Den som i sin verksamhet i ett medlemsföretag får känslan av ”vara köpt” skall omedelbart avböja fortsatt medverkan i den affär eller åtgärd som berörs.
 8. En anställd i medlemsföretag skall avhålla sig från att ge sin in på affärer eller göra andra åtaganden som allvarligt kan äventyra den egna ekonomin.
 9. Det är viktigt att alla befattningshavare i medlemsföretagen håller den goda etiken i minnet i samband med transaktioner, vilka har påtagliga skatteeffekter av ett för den skattskyldige onormalt slag. Värdepappersaffärer bör exempelvis inte göras på det sättet att alla risker i en affär är uteslutna och den enda effekten av affären är skattemässig.
  Här erinras om Svenska Fondhandlareföreningens styrelses den 4 december 1996 beslutade rekommendation av följande lydelse:
  ”Fondhandlareföreningens styrelse rekommenderar medlemsföretagen att i sin verksamhet lägga särskild vikt vid åtgärder som angår skatteförhållanden så att den skattemässiga behandlingen blir såväl riktig som försvarbar”. Det är således enligt styrelsen viktigt för branschen att medlemsföretagen i Svenska Fondhandlareföreningen iakttar ett etiskt oklanderligt agerande med avseende på skatteförhållanden. Vid värdepappersaffärer som har inslag av skatteplanering bör medlemsföretagen fråga sig om det finns möjligheter till vinst eller risk för förlust med affärerna eller om dessa förutsättningar har låsts in så att effekten enbart blir själva skatteutfallet. Skulle det senare vara fallet bör försiktighet iakttas.”
 10. En god dokumentation av vidtagna åtgärder är ett uttryck för ett gott uppträdande. En god dokumentation är till fördel såväl för det berörda medlemsföretaget självt som för dess kunder. Åtgärder av större vikt eller av principiellt slag skall därför dokumenteras. Om det inte sker genom avtal, inspelning av telefonsamtal eller på annat sätt kan minnesanteckningar lämpligen göras. Sådana underlättar möjligheten att i efterhand klargöra vad som förekommit. Att på band spela in samtal med kunder är etiskt godtagbart.
 11. Den ordningen skall iakttas i medlemsföretagen att de anställda informerar och med närmaste chef eller företagsledningen diskuterar lämpligheten av sina eventuella bisysslor och annan sidoverksamhet. En anställd skall inte ägna sig åt sidoverksamhet innan närmaste chef eller företagsledningen blivit informerad om detta och tagit ställning till lämpligheten av uppdraget. En anställd skall avhålla sig från sådan verksamhet som på något sätt konkurrerar med företagets verksamhet.
  På detta område kan förekomma företagsinterna regler, vilka kompletterar eller tar över det nu sagda.
 12. Medlemsföretagen skall i sina kundkontakter uppträda ärligt och ge kunderna en saklig och riktig information. Det gäller t ex vid marknadsföring. Internationella Handelskammarens regler om säljfrämjande åtgärder skall iakttas. Dessa har genom Svenska Bankföreningens och Svenska Fondhandlareföreningens försorg tillställts medlemsföretagen. Fondhandlareföreningen kan lämna ytterligare upplysningar om dessa regler.
 13. Enligt bankrörelselagen respektive lagen om värdepappersrörelse, som omfattar medlemsföretagens verksamhet, gäller att den som är eller har varit knuten till företaget som anställd eller uppdragstagare inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden. Sekretess skall också gälla rörande affärsförhållanden och andra förhållanden i företaget. Det skall observeras att sekretessen gäller även efter det att anställningen har upphört. De anställda skall underteckna och iaktta en sekretessförbindelse. (Anmärkning: Till de företagsinterna riktlinjerna bör lämpligen som bilaga läggas den sekretessförbindelse som används i företagets verksamhet).

 Per-Ola Jansson
Svenska Fondhandlarföreningen
1997-01-15

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.