SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Överenskommelse mellan Sveriges läkarförbund och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) angående läkemedelsföretags medverkan vid olika slag av sammankomster

Bakgrund

Sedan länge förekommer inom läkemedelsområdet ett samarbete mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin. Detta samarbete är betydelsefullt för båda parter.

För läkarkåren innebär samarbetet ett viktigt led i fortbildningen och ökade möjligheter till medverkan i forskning och utveckling på läkemedelsområdet.

För läkemedelsindustrin innebär samarbetet ett oumbärligt informationsutbyte med vården rörande egenskaper hos företagens produkter samt möjligheter till fortsatt utvecklingsarbete på svensk grund.

Parterna är ense om att samarbetet är till ömsesidig nytta och att det skall bedrivas under ansvarsfulla former.

Överenskommelsens syfte

Syftet med överenskommelsen är att samarbetet mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin skall ske på ett sådant sätt att parterna i förhållande till varandra intar den oberoende ställning som förutsätts i gällande lagstiftning och som från etiskt synpunkt är ett oavvisligt krav.

Former för samarbetet

Inom ramen för samarbetet arrangeras sammankomster för

  • Produktinformation
  • Terapiinriktad fortbildning och/eller vetenskaplig sammankomst

I sådana sammankomster kan läkemedelsföretag medverka på olika sätt:

Produktinformation

Med produktinformation avses sammankomster för läkare arrangerade av företag eller av företag i samverkan med läkare, sammanslutning av läkare, klinik, vårdcentral eller liknande, i syfte att antingen förmedla löpande produktinformation (varumärkesinformation), eller behandla ett medicinskt ämnesområde där information om företagets produkter utgör en integrerad del.

Företag kan medverka genom att bekosta sammanträdeslokal, föredragshållare, studiematerial och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.

Om sammankomst för produktinformation arrangeras på läkares arbetsplats och under arbetstid får företag inte erbjuda eller läkare begära någon form av förtäring. Arrangeras sammankomsten vid sådan tidpunkt under dagen då normalt måltidsrast infaller eller under annan tid än arbetstid kan företag erbjuda enklare förtäring. Företagsfinansierad förtäring skall begränsas till dem som tillhör målgruppen för sammankomsten.

Terapiinriktad fortbildning och /eller vetenskaplig sammankomst

Med terapiinriktad utbildning avses sammankomster för läkare arrangerade av företag eller av företag i samverkan med läkare, sammanslutning av läkare, klinik, vårdcentral eller liknande i syfte att förmedla fortbildning inom visst medicinskt ämnesområde. Informationen skall vara problemorienterad och inte produktcentrerad.

Med vetenskaplig sammankomst avses symposier, konferenser eller andra liknande sammankomster för läkare arrangerade av företag eller av företag i samverkan med läkare, sammanslutning av läkare, klinik, vårdcentral eller liknande i syfte att belysa en eller flera medicinska eller andra vetenskapliga frågeställningar inom ett eller flera vetenskapliga ämnesområden.

Företag kan medverka genom att bekosta sammanträdeslokal, föredragshållare, studiematerial och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.

Deltagarurval och inbjudan

Urvalet av deltagare vid sammankomster som omfattas av denna överenskommelse skall vara selektivt och inbjudan skall därför endast riktas till mottagare eller grupper av mottagare som kan antas ha behov eller yrkesmässigt intresse av vad som avses behandlas vid sammankomsten. Normalt skall inbjudan vara riktad till viss grupp av mottagare. Om särskilda skäl finns får inbjudan vara personlig och riktas till namngiven person.

Vid terapiinriktad fortbildning och/eller vetenskaplig sammankomst åligger det arrangerande läkemedelsföretag att se till att inbjudan till anställda läkare också skickas för kännedom till arbetsgivaren och berörd läkemedelskommitté.

Övrigt

Terapiinriktad fortbildning/vetenskaplig sammankomst skall normalt genomföras på samma ort som deltagarnas arbetsplats eller i vart fall så nära denna som möjligt. För att genomföra ett arrangemang som t ex internationell vetenskaplig sammankomst eller symposium vilket kräver resa för deltagarna inom eller utom landet skall särskilda skäl av pedagogisk, praktisk, ekonomisk eller liknande natur föreligga.

Deltagare i terapiinriktad fortbildning/vetenskaplig sammankomst kan från företaget erhålla ersättning för resor, kost och logi i den mån sådan inte erhålles från arbetsgivaren. Läkemedelsföretag får dock inte till deltagare i här avsedda utbildningar/sammankomster lämna eller utlova ersättning för deltagandet eller för utlägg i anslutning därtill, såvida inte överenskommelse i varje enskilt fall träffats med arbetsgivaren. Deltagarna får inte heller begära sådan, annat än i den utsträckning som deltagarnas arbetsgivare i varje enskilt fall medgett detta. Företaget kan arrangera för deltagarna gemensam resa, kost och logi och av deltagarna ta ut en avgift för detta, som motsvarar företagets kostnader för arrangemanget.

Varumärkesinformation får inte ingå i terapiinriktad fortbildning/vetenskaplig sammankomst. Sådan information får dock förekomma i anslutning till exempelvis utställning eller liknande utanför möteslokalen samt genom annonser i programblad.

Vid alla typer av sammankomster som omfattas av denna överenskommelse får läkemedelsföretag endast överlämna eller erbjuda och läkare endast mottaga eller begära studiematerial och hjälpmedel som har ett direkt samband med tema behandlat vid sammankomsten. Studiematerial och hjälpmedel får ej ges ett mera påkostat utförande än vad ett pedagogiskt ändamålsenligt genomförande av sammankomsten kräver.

Presentartiklar får utdelas endast med stor återhållsamhet och får enbart avse artiklar av obetydligt värde för mottagaren.

Information

Parterna förbinder sig att aktivt verka för att innehållet i denna överenskommelse blir känt för respektive medlemmar.

Giltighetstid

Överenskommelsen gäller fr o m 1 mars 1999 och intill utgången av december 2000.

Om överenskommelsen inte sägs upp senast sex månader före utgången av december 2000 är densamma förlängd under två år och löper därefter med sex månaders uppsägningstid och två års förlängning.

Stockholm den 17 februari 1999

Sveriges läkarförbund
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Bernard Grewin
Håkan Björklund

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.