SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regeringens ägarpolicy

Viktiga policyfrågor


Så här skriver regeringen. Var och får sjäv utvärdera om moralen (tillämpningen) följer dessa etiska riktlinjer.

Etik, moral och globalt ansvar
Jämställdhet
Mångfald lönar sig
Statliga företag i IT-samhället
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Sverige skall gå i spetsen för omställningen till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. I denna omställning har alla företag ett stort ansvar inte minst företag med statligt ägande. 

I det följande redogörs för regeringens policy i vissa frågor av principiell karaktär och hur de berör företagen med statligt ägande. Dessa policyfrågor ger uttryck för en viljeyttring hos regeringen på områden som är angelägna för hela samhället. 

sidtoppsymbol.gif (58 bytes)

Etik, moral och globalt ansvar 
Det är styrelsens och ledningens ansvar att de företag där staten har ägarintressen sköts på ett föredömligt sätt och väl inom gällande lagstiftning. Miljö- och etikhänsyn bör vara självklara utvärderingsparametrar för de beslut som rör förvaltningen av företag med statligt ägande. OECD utformade redan 1976, tillsammans med 35 regeringar, gemensamma rekommendationer avseende god praxis för företag i en mängd viktiga frågor som till exempel mänskliga rättigheter, information, konkurrens och beskattning. Riktlinjerna riktas främst till multinationella företag men kan i stor utsträckning även vara till utmärkt stöd för företag som verkar nationellt. FN lanserade 1999 "The Global Compact" där näringslivet uppmanades att stödja och respektera nio principer som rör mänskliga rättigheter, arbete och miljö.1) Regeringen har i ett öppet brev uppmanat svenska företag att stödja och efterleva OECDs riktlinjer och FNs Global Compact. 1) 

Ett resultat av att miljöfrågorna uppfattas som affärsmässiga och strategiska, innebär att ägaren kan påverka företagens miljöarbete. 

Företag med miljöpåverkan behöver ha ett seriöst miljöarbete och god miljökompetens för att undvika miljörelaterade risker och kostnader. Kostnaderna kan bestå dels i höga åtgärds- eller saneringskostnader, dels i kostnader på grund av försämrat anseende hos leverantörer, kunder och allmänhet. 

Miljöanpassning är i många fall en förutsättning för lönsamhet. Företag med statligt ägande bör därför, i likhet med näringslivet i övrigt, bidra till att de nationella miljömålen uppfylls. Styrelserna bör aktivt följa företagens insatser i frågor som rör ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. 

sidtoppsymbol.gif (58 bytes)

Jämställdhet 
Regeringens mål avseende könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna är en jämn könsfördelning. Ett delmål är att andelen kvinnor skall vara minst 40 procent 2003 (Rskr 1999/2000:24). För 2001 uppgick andelen kvinnliga styrelseledamöter till 37 procent, jämfört med 30 procent 2000 och 29 procent 1999. Detta kan jämföras med att cirka 5 procent av ledamöterna i de svenska börsnoterade företagen utgörs av kvinnor. Genom ett kontinuerligt och systematiskt nomineringsarbete, med målsättning att öka andelen kvinnor i statliga bolagsstyrelser, samtidigt som det aktuella kompetensbehovet i varje företag tillgodoses, kan regeringen uppnå ett av delmålen för jämställdhetspolitiken 2003. 

sidtoppsymbol.gif (58 bytes)

Mångfald lönar sig 
Erfarenheten från företag i såväl Sverige som utomlands visar att mångfald lönar sig. En ökande internationalisering med skärpt konkurrens ställer krav på högre och bredare kompetens hos de anställda. Arbetet med mångfald innebär att dra nytta av mänskliga olikheter och skapa kraft ur det faktum att varje medarbetare har sina personliga kompetenser, egenskaper och särskiljande drag. Mångfaldsarbetets övergripande mål är att alla medarbetares kompetens och erfarenheter skall tillvaratas i verksamheten. Exempelvis kan handlingsplaner upprättas för hur företagen skall ta tillvara det humankapital som finns hos personer som kommer från skilda kulturella, etniska och sociala miljöer. Handlingsplanerna skall användas som verktyg för att kunna rekrytera de bäst lämpade genom att bredda basen för rekrytering. 

Regeringen anser att arbetet med mångfald är viktigt och utgår från att företagen med statligt ägande beaktar detta i sin verksamhet och att detta kommer till uttryck i personalpolitiken. 

sidtoppsymbol.gif (58 bytes)

Statliga företag i IT-samhället 
Regeringens IT-politiska mål är att Sverige som första land skall bli ett informationssamhälle för alla. Regeringen anser att IT är ett redskap som underlättar möjligheterna att nå mål inom ett antal angelägna områden, bland annat tillväxt och sysselsättning, regional utveckling, mångfald och för att nå ett hållbart samhälle. Företagen med statligt ägande utgör en stor del av den inhemska företagssektorn, därmed kommer också dessa företags utveckling på IT-området vara viktig för svensk tillväxt och bidra till fler jobb och ökad produktivitet. 

Många företag med statligt ägande har en väl utvecklad IT-strategi, till exempel SJ, SBAB och Luftfartsverket. Som ägare handlar det om att försäkra sig om att företagen skapar de bästa förutsättningarna för att vara konkurrenskraftiga på de marknader de verkar.

sidtoppsymbol.gif (58 bytes)

Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 
Riksdagen har beslutat om mål för statens arbete med arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98: 117, bet. 1997/87:KrU14, rskr. 1997/98:225). Statens engagemang i dessa frågor skall bland annat ha följande mål: Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden, och kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas. Vidare skall offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.