SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regler för marknadsföring av läkarverksamhet

Dessa regler har sin grund i de läkaretiska reglerna och marknadsföringslagen. I de tolv läkaretiska reglerna finns de grundläggande värderingarna inom den medicinska etiken. Av läkarregel XI framgår att läkare skall avhålla sig från påträngande annonsering och skyltning och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Marknadsföringsreglerna utgör ett komplement till dessa regler vid marknadsföringen av läkares kliniska verksamhet mot patienter. De är tillskapade för att förtroendet i patient-läkarrelationen även skall genomsyra marknadsföringen av läkarverksamhet. Marknadsföringsreglerna riktar sig till alla som marknadsför läkarverksamhet.

Regler:

1 – Reglernas syfte
Dessa regler har till syfte att garantera allmänheten god konsumentupplysning och att upprätthålla en god och värdig anda i marknadsföringen av läkarverksamhet.

2 – Tillämpningsområde
Reglerna är tillämpliga för alla som marknadsför läkarverksamhet i Sverige. För medlem i Sveriges läkarförbund är reglerna direkt bindande. I marknadsföringslagen finns grundläggande bestämmelser om marknadsföring i allmänhet.

3 – Definitioner
Med marknadsföring av läkarverksamhet avses i dessa regler att någon i reklam eller på annat sätt offentligt fäster uppmärksamhet på läkares kliniska yrkesverksamhet eller produkter som har samband med denna.

4 – Grundregel – form och innehåll
Marknadsföring av läkarverksamhet skall vara saklig och korrekt samt värdig till form och innehåll. Marknadsföringen skall även i övrigt vara tillbörlig.

5 – Reklamidentifiering m m
Marknadsföring av läkarverksamhet skall ske så att verksamheten lätt kan identifieras. Där så är lämpligt och möjligt bör verksamma läkare anges.

6 – Undersöknings- och behandlingsmetoder
Uppgifter om undersöknings- och behandlingsmetoder, teknisk utrustning, medicinska termer och liknande information får anges endast om de kan bedömas vara till väsentlig ledning för den vårdsökande.

7 – Specialitetsangivelse
Vid marknadsföring av läkarverksamhet bör benämningen legitimerad läkare användas med angivande av specialistkompetens eller specialistkompetenser. Benämningen doktor får endast anges tillsammans med uppgift om läkarlegitimation eller specialistkompetens. Vid användande av akademisk eller annan titel krävs, förutom uppgift om legitimation eller specialistkompetens, att titeln kan hänföras till det marknadsförda området.

8 – Medicinsk inriktning
Vid marknadsföring av läkarverksamhet får, utöver specialistkompetens, särskild inriktning anges inom medicinskt vedertaget område. Den för vilken sådan inriktning anges skall kunna dokumentera utbildning eller erfarenhet på området.

9 – Läkemedelsreklam
Läkare får inte medverka i till allmänheten riktad läkemedelsreklam eller i marknadsföring framstå som garant för visst läkemedel eller viss produkt som har framtagits av annan och har samband med läkarverksamhet.

10 –Tillhandahållande av sjukvårdsprodukter
Försäljning av (sjukvårdsprodukter) produkter för egenvård på mottagning får ske inom ramen för läkarverksamhetens medicinska inriktning, dock endast på sådant sätt att vårdsökanden inte uppfattar begränsning och yttre påverkan i sitt beslut om konsumtion.

11 – Kollegialitet
Vid marknadsföring av läkarverksamhet får läkare utöver angivande av specialistkompetens inte framställas som skickligare än sina kollegor

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.