SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Uppdrag för läkemedelsindustrin

En vägledning från Sveriges läkarförbund

Antagen av Sveriges läkarförbunds centralstyrelse den 19 april 1985.

Bakgrund och syfte

Dagens hälso- och sjukvård och dess vidare utveckling förutsätter fortlöpande kontakter och ett nära samarbete mellan läkare och läkemedelsindustri. Som ett led i detta samarbete måste läkemedelsindustrin bl a ha möjlighet att engagera läkare som sakkunniga i olika typer av uppdrag rörande information, forskning och utveckling av läkemedel. I vissa fall kan dock ett sådant samarbete medföra risk för intressekollisioner som medför att läkarintegriteten kan ifrågasättas.

Det finns redan nu en ganska omfattande rättslig och utomrättslig reglering vari dessa frågor berörs, t ex arbetsrättsliga regler för landstingsanställda läkare och brottsbalkens korruptionsbestämmelser samt läkarregler antagna av Sveriges läkarförbund och överenskommelser mellan Läkarförbundet, Landstingsförbundet och läkemedelsindustrins branschorganisationer om informationen kring läkemedel och om klinisk prövning av läkemedel i samarbete med läkemedelsföretag. Sveriges läkarförbund har ansett det önskvärt att till sina medlemmars tjänst i ett antal praktiska tumregler sammanfatta och förtydliga vad läkaren bör iaktta i samband med uppdrag i läkemedelsfrågor. Tumreglerna har alltså till syfte att tjäna som vägledning för den enskilde läkarens ställningstagande till uppdrag för läkemedelsföretag.

Syfte - tillämpningsområde - tolkning

Vägledningen syftar främst till att undanröja de risker för läkarintegriteten som kan tänkas uppkomma då läkare engageras av läkemedelsföretag för olika uppgifter, t ex forskning, konsultuppdrag, styrelseuppdrag, engagemang i företagstidskrift.

Tumreglerna i vägledningen gör inte anspråk på att uttömmande ange vad den enskilde läkaren måste iaktta i samband med uppdrag i läkemedelsfrågor. I det särskilda fallet måste läkaren alltid lita till sitt eget omdöme för att göra en bedömning av uppdraget och hur uppdragsrelationen kan uppfattas av omvärlden.

Inför ett uppdrag - tänk på din läkarintegritet

Läkaryrket ställer stränga krav på den enskilde läkarens integritet. Läkaren får inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller handla så att misstanke om sådan påverkan uppstår. Engagemang vid sidan av tjänsten måste värderas från dessa utgångspunkter. Detta gäller inte minst uppdrag från läkemedelsföretag, i synnerhet engagemang av större omfattning och längre varaktighet.

Du bör följaktligen avstå från ett uppdrag från ett läkemedelsföretag om du bedömer att uppdraget kan uppfattas som:

oförenligt med dina förpliktelser mot patienterna och att det kan rubba tilltron till att du enbart låter dig ledas av deras bästa,

oförenligt med dina lojalitetsförpliktelser mot din arbetsgivare och att det kan medföra risk för intressekollisioner i tjänsten,

oförenligt med dina skyldigheter att iaktta en god yrkesetik och att värna om läkarkårens anseende i samhället.
Jävsanmälan - ett skydd för din integritet

Du bör avisera befarad intressekollision (anmäla jäv) i situationer där din integritet kan tänkas bli ifrågasatt, t ex om du samtidigt med uppdrag för läkemedelsindustrin också ingår i läkemedelskommitté eller andra organ för läkemedelsfrågor.

Om du ombeds att ingå i en läkemedelskommitté eller annat jämförligt organ för läkemedelsfrågor, ska du meddela om du har uppdrag för ett läkemedelsföretag.

Om du ingår i en läkemedelskommitté eller annatjämförligt organ för läkemedelsfrågor och avser åta dig ett uppdrag för ett läkemedelsföretag, ska du underrätta kommittén (motsvarande) om detta.

Om du medverkar i en läkemedelskommitté eller annat jämförligt organ för läkemedelsfrågor och får att behandla ett ärende som direkt eller indirekt berör ett läkemedelsföretag för vilket du fullgör uppdrag, ska du anmäla detta till kommittén (motsvarande).

Om du i andra sammanhang får att bedöma en fråga som direkt eller indirekt berör ett läkemedelsföretag för vilket du har uppdrag, ska du upplysa om detta.
Exempel på uppdrag där jäv kan bli aktuellt

Medverkan i läkemedelskommitté.

Medverkan i forskningsetisk kommitté.

Medverkan i socialstyrelsens nämnder, kommittéer och råd samt olika organ inom eller knutna till Apoteksbolaget.

Medverkan vid framtagandet av underlag till allmänna råd, vårdprogram och liknande.

Sakkunnig i redaktionskommitté för medicinsk tidskrift.
Att tänka på när du skriver avtal

Vid uppdrag i synnerhet av större omfattning bör du, även i ditt eget intresse, se till att uppgörelsen med läkemedelsföretaget nedtecknas i ett skriftligt avtal.

Överväg noggrant och kritiskt innehållet i de avtal du ingår med läkemedelsföretaget i samband med uppdrag. Observera särskilt följande punkter:

Godta inte avtalsvillkor som kan medföra att din läkarintegritet kan ifrågasättas.

Betänk noga den tid och det engagemang som beräknas åtgå till uppdraget och att detta inte får tillåtas att påverka din ordinarie tjänsteutövning på ett negativt sätt.

Se till att uppdragets innehåll och omfattning är klart preciserade i avtalet och att detta inte innehåller villkor som binder dig under längre tid och i vidare omfattning än vad som är rimligt med hänsyn till uppdragets karaktär.

Var speciellt uppmärksam på sådana avtalsvillkor som anger räckvidden och giltighetstiden av tystnadsplikt rörande läkemedelsföretagets forskningsprojekt.

Se till att avtalets giltighetstid, uppsägningstid samt formerna för uppsägning är klart bestämda i avtalet.

Se till att ersättning för uppdraget samt normerna för beräkning av ersättning finns med i avtalet.
Se till att avtalet inte innehåller något förbud för dig att låta annan få ta del av detta, om och när du finner det vara påkallat.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.