SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

LRF arbetar inom en mängd olika områden för Sveriges bönder

Här visar jag hur exemplariskt LRF via sin webbplats gav info och stöd till drabbade i samband med stormen 2005


Stormen 2005

Stormen i södra Sverige har orsakat omfattande skador för lantbrukare och skogsägare. Omkring 80 miljoner kubikmeter skog, ungefär lika mycket skog som avverkas på ett helt år i hela Sverige, har fällts av stormen.

Här har vi samlat information om några av de områden som blivit särskilt akutella i spåren efter stormen.

Informationen på dessa sidor uppdateras regelbundet.

 

Vi arbetar med

Stormen 2005
- Nyheter
- LRFs krav
- Säkerhet
- Samtalsstöd
- El- och teleavbrott
- Ersättningar
- Försäkringar
- Ekonomi och juridik
- Avverkning
- Arbetskraft
- Lagring
- Skogsbrand
- Enskilda vägar

Ersättningar

 

Ersättning för arbete med röjning av vägar

Efter stormen togs många enskilda initiativ till uppröjning av träd som fallit över vägar. I vissa fall gjordes uppröjningen på uppdrag av väghållaren men i andra fall var det enskilda personer som tog saken i egna händer för att kunna ta sig fram. Den som har gjort en sådan arbetsinsats bör rimligtvis få betalt för detta, även i de fall då man inte i förväg fått ett uppdrag från väghållaren.

I många fall var det inte ens möjligt att kontakta väghållaren innan arbetet utfördes eftersom varken fast eller mobil telefoni fungerade på många platser de första dygnen efter stormen. Om uppröjningen inte utförts genom denna frivilliga arbetsinsats skulle väghållaren ha varit tvungen att själv se till att vägen gjorts framkomlig och då haft en kostnad för detta.

Om du har utfört sådant röjningsarbete kan du kontakta den som ansvarar för den aktuella vägen och begära en rimlig ersättning för detta. För allmänna vägar är det Vägverket, för samfällda vägar är det ofta en vägförening och för andra privata vägar är det den eller de som har rätt att använda vägen som du bör kontakta.

Som underlag för att begära ersättning för arbetet bör du redovisa antal arbetade timmar och det pris du begär per timma samt vika kostnader du haft för till exempel drift av motorsåg och traktor.

Ersättning för skador på skog vid vägar och ledningsgator

Som markägare kan du begära ersättning för de skador du lidit på grund av att träd kapats sönder i samband med röjning av stormfälld skog vid vägar och ledningsgator samt, i vissa fall, också för den skog som blåst omkull intill vägområdet eller ledningsgatan.


Sönderkapat virke

Vid röjning av vägar och ledningsgator har stora mängder träd kapats utan hänsyn till hur det påverkar värdet på virket. Du som äger skog som kapats sönder på detta sätt kan begära ersättning för den förlust du lider på grund av detta. Om det gäller träd som fallit över väg ska ersättningskravet riktas mot väghållaren, oavsett vem det är som faktiskt har utfört röjningen. För allmänna vägar är det alltså till Vägverket som du ska skicka kravet. För samfällda vägar är det normalt till den förening som förvaltar vägen som kravet ska ställas. Om det är över en privat väg som träden fallit är det den som till exempel har servitut på vägen som bör stå för ersättningen.

Då det gäller träd som fallit över ledning eller som kapats sönder för att röja väg fram till ledning skall ersättningskravet riktas mot ledningsägaren, till exempel Sydkraft, Vattenfall, KREAB eller Telia.

Det är viktigt att dokumentera skadan innan de kapade träden tas om hand. Fotografier eller videofilm är ett bra sätt. Notera också vilka trädslag det gäller samt virkesvolym och genomsnittlig brösthöjdsdiameter för vardera trädslaget. Dessa uppgifter behövs för beräkning av virkesvärdet.

Stormfällning vid väg och ledning

I de fall då det finns ett direkt orsakssamband mellan att man byggt en väg eller ledning genom skogsmark eller breddat en väg eller ledningsgata och att skogen blåst omkull inom intilliggande område finns det i vissa fall möjlighet att få ersättning för denna skada.

Intill vägar och ledningsgator kan skog ha fallit på grund av att skogskanten är försvagad till exempel efter en breddning av vägområde/ledningsgata eller nybyggnad av väg/ledning eller på grund av att vinden fått extra fart över det öppna området som vägområdet/ledningsgatan utgör. I samband med att väghållaren eller ledningsägaren löst in mark har normalt en schablonberäknad ersättning för framtida storm- och torkskador betalats. Enligt praxis har du som markägare ändå rätt till ytterligare ersättning om det blåser ner en stor mängd träd kort efter det att skogen inom vägområdet/ledningsgatan avverkades och man kan se att det beror på denna åtgärd.

Även om det har gått en längre tid efter det att vägområdet eller ledningsgatan avverkades kan du som markägare få ersättning för skog som blåser ner om det dels går att göra troligt att det beror på vägen/ledningsgatan och dels att den virkesvolym som blåst ner efter det att vägområdet/ledningsgatan löstes in med mer än 50 procent överstiger den virkesvolym som beräknats blåsa ner enligt den schablonersättning som betalats.

Ersättning kan begäras för till exempel tillväxtförlust, fördyrat tillvaratagande samt försämrad virkesintäkt på grund av tekniska skador (som exempelvis sönderbrutet och sprucket virke) och det allmänna prisfallet efter stormen. Som underlag för beräkning av ersättning för tillväxtförlust behövs uppgifter om de stormfällda trädens ålder, markens bonitet (ståndortsindex), trädslagsfördelningen inom det stormfällda området samt områdets areal.

För beräkning av ersättning för fördyrat tillvaratagande behövs uppgifter om virkesvolym och helst även faktisk kostnad för tillvaratagandet alternativt tidsåtgång för detta. För beräkning av ersättning för tekniska skador behövs uppgifter om virkesvolym och genomsnittlig brösthöjdsdiameter för det skadade virket samt helst även faktisk virkeslikvid för detta virke. För beräkning av ersättning för prisfallet behövs uppgifter om virkesvolym och genomsnittlig brösthöjdsdiameter fördelat på trädslag samt helst även uppgift om faktisk virkeslikvid.

Notera de uppgifter som behövs som underlag för ersättningsberäkningen i samband med upparbetningen av virket. Även denna typ av skador är det viktigt att dokumentera innan de stormfällda träden tas om hand, fotografera eller videofilma.

Övriga skador

Även andra skador som uppkommit i direkt samband med röjning av vägar och ledningsgator samt vid dragning av provisoriska ledningar kan du begära ersättning för. Det kan vara till exempel sönderkörda vägar, raserade stängsel, skadade grödor och markskador. Dokumentera skadorna med fotografier eller videofilm och notera de uppgifter som behövs som underlag för ersättningsberäkning.

Som underlag för beräkning av ersättning för sönderkörda vägar behövs uppgifter om kostnad för att återställa vägen i det skick den hade innan den kördes sönder. Det kan gälla exempelvis kostnad för grusning och hyvling.

För beräkning av ersättning för raserade stängsel behövs uppgifter om kostnaderna för att reparera skadorna, både materialkostnad och arbetskostnad.

För beräkning av ersättning för skadade grödor behövs uppgifter om typ av gröda, normal avkastning och skadad areal. Om det gäller skador i vall behövs även uppgift om antal år som vallen kommer att ligga obruten alternativt kostnad för att så igen det skadade området.

Som underlag för beräkning av ersättning för andra markskador behövs uppgifter om kostnader för att, om möjligt, återställa marken i det skick den hade innan skadan uppkom samt eventuell resterande skada.

Om skadan uppkommit i samband med röjning av stormfälld skog vid väg bör kravet riktas mot väghållaren och om den uppkommit i samband med ledningsarbeten bör kravet riktas mot ledningsägaren.

Viktigt att dokumentera och inventera skador

För att få framgång med ersättningskrav är det viktigt att dokumentera skadorna med till exempel fotografier eller videofilm. För att kunna beräkna ersättningskrav är det viktigt att inventera och notera de uppgifter som behövs som underlag för detta. Vilka uppgifter som behövs för olika ersättningsposter framgår ovan.

Vi rekommenderar dig att kontakta väghållaren/ledningsägaren innan den stormfällda skogen tas om hand eller andra skador åtgärdas så att denne får möjlighet att göra en besiktning av skadan. Detta underlättar senare diskussioner om skadornas omfattning och orsak.

Blanketter för ersättningskrav

Här intill finner du blanketter som kan användas för att sammanställa ersättningskrav för de olika typer av skador som redovisats ovan. Blanketterna är utformade på ett sådant sätt att den som får kravet snabbt måste ta ställning till det.

Om väghållaren/ledningsägaren inte är beredd att betala enligt kravet rekommenderar vi dig att försöka förhandla om ersättningen och komma överens om ett belopp. Om detta inte är möjligt återstår bara att gå till domstol för att försöka få betalt. Det är viktigt att komma ihåg att det då är du som har skyldighet att bevisa såväl skadans storlek som att väghållaren/ledningsägaren är skyldig att betala ersättning för skadan.

Om du behöver hjälp med att förhandla om ersättning eller att driva kravet i domstol kan du kontakta LRF Konsult Juridiska Byrån, telefon 0771 – 27 27 27.

För beräkning av ersättning för tillväxtförlust krävs tillgång till datorprogram eller tabellverk. Ta kontakt med någon sakkunnig för att få hjälp med detta, t ex Margareta Holmquist på LRF Konsult Juridiska Byrån, telefon 0470 – 74 57 54.

 

Bifogade filer
Ersättningskrav uppröjnngsarbe
te väg.doc
skadestånd röjning av ledning_
.doc
skadestånd röjning av väg_.doc
skadestånd stormfällt vid ledn
ing_.doc
skadestånd stormfällt vid väg.
doc
 
Uppdaterad 2005-03-08 av Lena Johansson.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.