SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Föreningar

Trafikskadade har ett stort behov av hjälp, inte bara rent medicinskt utan också med att överbrygga många av de problem av praktisk art som den trafikskadade förr eller senare ställs inför. Beroende på skadans art och svårhetsgrad varierar behoven. Många har akut behov av aktivt stöd och hjälp - andra i ett senare skede i återhämtningsprocessen.

En intresseförenings främsta berättigande och syfte är att hjälpa och bistå dess medlemmar med deras viktigaste strukturella behov och gemensamma problem inom organisationens verksamhets- och intresseområde. För att vara attraktiv och framgångsrik måste intresseorganisationen definiera dess presumtiva medlemmarnas behov och förväntningar på organisationen, Därefter måste organisationen definiera verksamhetsområde och mål mot bakgrund av medlemmarnas behov och förväntningar. Organisationen måste sedan ägna all sin kraft, energi och sina resurser åt att nå dessa mål och därigenom uppfylla medlemmarnas förväntningar.

Trafikskadade har speciella problemställningar, förutsättningar och behov som klart utmärker och definierar dem som grupp. Det är därför inga större problem att mer detaljerat klargöra denna grupps förväntningar, förutsättningar och behov av intresseorganisation. Intresseföreningens resurser borde därför tämligen lätt kunna trimmas och koncentreras på effektiv och väl motiverad  förväntans- och måluppfyllnad, så att alla arbetar åt samma håll.

Till en riksförenings uppgifter hör också bl.a. att bevaka intressepolitiska frågor för medlemmarnas räkning, likväl som att aktivt utöva lobbying och information mot våra beslutsfattare.

Varje organisations resurser är begränsade och måste därför användas med omdöme och med medlemmarnas bästa för ögonen. Om organisationen noggrant har identifierat och definierat medlemmarnas förväntningar, förutsättningar och behov så torde sådan prioritering och inriktning av vart resurser, kraft och energi skall riktas inte utgöra något större problem.

Är det så att många trafikskadade har behov av att gemensamt ägna sig åt fyrhjulig scooteråkning någon gång per år så skall givetvis erforderliga resurser satsas på detta. Om det är så att de trafikskadade medlemmarna menar att det är viktigt att intresseorganisationen satsar resurser på kultur, måleri etc,  så skall det givetvis resurser satsas på detta.

Medlemmar i en intresseorganisation utgör stommen i organisationen och en resurs som måste ta tillvara effektivt. Många så kallade "mogna" - det vill säga organisationer med några år på nacken -  tenderar att stagnera och att cementera traditioner och rutiner. Det blir sedan en smärtsam process att under snaran förr eller senare tvingas att förändra, strukturera om och  anpassa verksamheten till omvärldens och de flyende medlemmarnas verklighet. många föreningar klarar inte denna process och självdör så småningom.

Det finns också en fara i det att några "starka" medlemmars intressen styr mer av resurser än vad som svara mot dessa medlemmars relativa numerär och intressen i organisationen.

Vi på WhiplashInfo menar att en intresseorganisation måste vara smal i sin inriktning. Somliga kallar det för att verka i en speciell nisch. Skälet är att det finns så många intresseorganisationer, var och en inom sitt speciella område,  men ofta flera inom samma intresseområde, att konkurrensen om de presumtiva medlemmarnas gunst är stenhård. Det ställs därför enligt vår åsikt mycket stort ansvar på kongress, styrelse och ledning inom en riksintresseorganisation att aldrig tappa riktningen och den målsättning man haft (och har) för ögonen, förankrad i medlemmarnas förväntningar och behov.

Handikapporganisationerna får svidande kritik i en doktorsavhandling

Jörgen Lundälv har skrivit en avhandling med titeln "Förmåga till välfärd - Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring". Den borde vara en självklar läsning för alla förtroendevalda - speciellt inom en intresseorganisation och i synnerhet inom Riksförbundet Trafik- och Polioskadade.

Jörgen Lundälv redovisar i avhandlingen bl.a. följande:

Handikapporganisationernas betydelse för trafikskadade

Dessa siffror kan tolkas som svidande kritik mot handikapporganisationerna i allmänhet och RTP i synnerhet eftersom de är de trafikskadades eget riksförbund .

Jag som skriver dessa tankar och personliga åsikter för WhiplashInfo räkning menar, mot denna bakgrund, att RTP - Riksförbundet Trafik- och Polioskadade kan få svårt att överleva på sikt.

Det är få som framgångsrikt lyckas att lotsa en splittrad verksamhet.

Tomas Alsbro


Det finns en hel del intresseföreningar som är intressanta för whiplashsdrabbade. Du finner länkar till dem under länksidan här.

Här nedan följer lite mer om vissa föreningar. WhiplashInfo tar upp aktuella frågor som har anknytning till dessa föreningar.

Motpartens föreningar

Motparten, dvs försäkringsbranschen har också sina föreningar. Bland dessa finns

Vid Försäkringsmedicinska föreningen möte i oktober 2003 som avhölls vid  Länsförsäkringars huvudkontor, Tegeluddsvägen 1 i Stockholm menade juristen Lennart Palmgren vid Trygg-Hansa att: 

”Det är vi som har all makt och pengar”

”Kärandesidan lägger spelplanen – vår uppgift är bara att hålla emot varje argument som framförs”

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.