SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HSO remisssvar

Yttrande över rapport 2001/02:1

Sundbyberg 2001-11-06
Vår referens Karin Sandström
Diarienummer S 202 2001 Riksdagens revisorer
Ange diarienummer vid all korrespondens 100 12 Stockholm
  

Försäkringskassornas efterkontroll av förtidspensioner

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) representerar 37 medlemsförbund med sammanlagt ca 450 000 medlemmar. Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade rapport och vill framföra följande.

Försäkringskassans efterkontroller görs först och främst i syfte att upptäcka fusk. Ett annat syfte är att undersöka om den förtidspensionerades hälsotillstånd har förbättrats i sådan utsträckning att rehabilitering vore möjlig. HSO väljer i detta yttrande främst att kommentera möjligheten för förtidspensionären att återgå i arbete men inleder med övriga kommentarer.

HSO anser att korrekta beslut tagna efter en välgjord utredning i kombination med tydlig information till den försäkrade bäst förhindrar fusk och felbetalningar något som också, enligt rapporten, många försäkringskassor anser.

HSO stödjer inte förslaget att Riksförsäkringsverket i sina riktlinjer skall rekommendera årlig granskning av samtliga förtidspensionärers deklarationer. Det är en diskriminerande åtgärd som pekar ut människor med förtidspension som särskilt fuskbenägna, vilket det inte finns belägg för. Det framgår i rapporten att endast ca 5 procent av efterkontrollerna leder till någon åtgärd från försäkringskassorna.

HSO anser att efterkontroller inte bara bör ses som en väg att upptäcka fusk. Uppföljning eller efterkontroller skulle kunna vara ett sätt att till exempel informera om möjligheten till vilande pension samt att nå förtidspensionärer som skulle kunna börja arbeta igen, förutsatt att de erbjuds rätt, och individuellt planerade, rehabiliteringsinsatser.

Generellt sett är det idag svårt att hitta information om vilande förtidspension och handläggare vid försäkringskassorna bör mer aktivt informera om de regler som gäller för vilande pension.

Av försäkringskassornas egna undersökningar framkommer även att i de fall den förtidspensionerade återgått i arbete har det i flertalet fall varit den pensionerade själv som tagit initiativ till detta.

Från och med 1 januari 2003 förändras reglerna för förtidspensionen då aktivitetsersättning och sjukersättning införs. Införandet av aktivitetsersättning för personer mellan 19 och 29 år syftar till att ge unga vuxna möjlighet till arbetslivserfarenhet, studier eller andra aktiviteter och stimulans istället för passivitet.

Det sker alltså en del förändringar med syfte att ge de försäkrade möjlighet till rehabilitering och till återgång i arbete, utan att man för den skull riskerar att förlora sin pension. Det är viktigt att se försäkringskassornas efterkontroller som en del i detta större sammanhang. Det är av stor betydelse att förtidspensionärer som vill och kan återgå i arbete får möjlighet att pröva på det. Det är naturligtvis av stor betydelse att en återgång i arbete inte får negativa efterverkningar i privatekonomin.

Försäkringskassorna bör även ges reella förutsättningar att möta kraven på att de skall ta ett större ansvar för habilitering och rehabilitering tillbaka till arbete.

Med vänlig hälsning
HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN
- 37 handikappförbund i samverkan -

Berndt Nilsson    Ingemar Färm
ordförande    generalsekreterare

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.