SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

NKMR

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning

Den skall verka för att:

  • vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

  • stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i: - FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, - Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, - FN:s Barnkonvention

  • när styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter

  • tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv

  • genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv

  • NKMR är registrerad som ideell förening.

  • Medlemsavgiften är: enskilda 250 kr/år, organisationer 750 kr/år.

  • Makar betalar en avgift.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.