SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Meningar går isär när världens whiplashexpertis möts

Artikeln nedan återfinns i RTPs medlemstidning LIV nr 2 1999, sidan 29.

Både Volvo och Saab är föregångare när det gäller att förebygga whiplashskador. Detta erkännande fick svenskt säkerhetstänkande då världens främsta whiplashexpertis samlades i Vancouver, Kanada.

Kunde man enas om synen på bilsäkerheten, gick dock meningarna isär i de flesta andra fall.

En klar och tydlig polarisering mellan å ena sidan forskare som söker finna förklaringar till whiplashrelaterade tillstånd och å andra sidan företrädare för försäkringsbranschen som menar att de flesta skador är ickeexisterande.

Så snabbsammanfattar den svenska whiplashläkaren Gunilla Bring, välkänd i RTP-sammanhang, sina intryck från den stora internationella kongressen om WAD (whiplash associated disorders) i Vancouver, Kanada nyligen (Du kan klicka Dig dit)

Världens samlade whiplashexpertis var under fem intensiva dagar samlade för att presentera och diskutera whiplashproblematiken ur nästan alla aspekter.

- Kongressens syfte var att försöka integrera olika forskningsfält som trafiksäkerhet, teknik/mekanik/biomekanik, funktionsnedsättning/invaliditet, försäkringsmedicin, behandling, rehabilitering och diagnostik, berättar Gunilla Bring.

Fjorton av total 110 bidrag som presenterades var svenska.

- En del av dem hörde till kongressens höjdpunkter, fortsätter Gunilla Bring och nämner bland andra forskare som Mats Y Svensson, Carsten Tjell, Maria Krafft, Anders Kullgren och Jouko Kivioja.

Av de utomnordiska bidrag som väckte berättigad uppmärksamhet nämner Bring speciellt tysken Eckhard Volles. Voile är neuroradiolog som specialiserat sig på att med olika röntgentekniker påvisa ligamentskador och tecken på instabilitet i halsryggen.

- Han kunde mycket övertygande visa bilder på skadade ligament mellan skallbasen, första och andra halskotan hos patienter med svåra kroniska besvär från bland annat hjärnstammen, berättar Gunilla Bring och fortsätter:

- Volles fynd ger belägg för svenska forskningsrön tydande på rörelse- och belastningsutlösta symtom från halsrygg och hjärnstam, men där man ännu inte kunnat påvisa några skador på själva hjärnstammen.

Gunilla Bring menar att en förklaring till att försäkringsbranschen hade så stora möjligheter att, som hon uttrycker det, propagera för sina åsikter, ligger i att kongressen i stor utsträckning sponsrades av nordamerikanska försäkringsbolag.

- Det var direkt stötande att så många företrädare för försäkringsbolagen inte redovisade några forskningsrön utan tilläts upprepa sina påståenden om en bransch i kris på grund av alla dessa "icke-existerande" skador (eftersom de inte syns på röntgen), menar Gunilla Bring

Svensk bilindustri höjdes dock till skyarna av den samlade whiplashexpertisen. Både Volvo och Saab fick rosor för sina säkerhetskonstruktioner för att förebygga whiplashskador.


Kommentarer till LIV nr 2

Artikeln i LIV nr 2 visar på flera allvarligt problem för oss skadedrabbade i beaktande av att försäkringsbolagen är vår motpart när vi begär avtals- eller lagenlig ersättning för våra skador.

Konferenser av detta slag som återges i artikeln sker oftast på försäkringsbolagens villkor eftersom de står för finansieringen. Det innebär att försäkringsbolagens företrädare släpps fram, i ett för whiplashskadade viktigt forum, där de utan att förevisa objektiva stöd för sin uppfattning (=försäkringsbolagens uppfattning???) kan framföra åsikter om att de flesta skadorna inte existerar.

I våra egna enkla studier av medicinsk litteratur kring neurologi, neurokirurgi, ortopedi och om whiplash har vi återkommande stött på namn som också i olika sammanhang är arvoderade av försäkringsbolag såsom försäkringsläkare. Vad som kan sägas utgöra en gemensam nämnare i deras respektive bidrag i den medicinska   litteraturen är att de för fram följande begrepp:

  • Sjukdomsvinst
  • "...ekonomiska ersättningsaspekter" - Neurologi, 2:a uppl, under redaktion av Sten- Magnus Aquilonius och Jan Fager, kapitel 10 (skallskador), sid 226, skrivet av Hans-Göran Hårdemark (han används frekvent av bl.a. Trygg-Hansa som försäkringsläkare), kapitel 22 Huvudvärk, sidan 407, skrivet av Karl Ekbom, docent, Neurologiska klin, SÖS, Sthlm.
  • Socioekonomiska faktorer

Dessa begrepp betyder att den skadade är ute efter att nå en ekonomisk vinst, och vem betalar en sådan "sjukdomsvinst"? -Jo försäkringsbolag.

När det gäller dessa, av i första hand försäkringsläkares, påstådda sjukdomsorsaker vill vi refererar till en artikel i "Pain", 1994: Clinical Review. Whiplash injury, Barnsley et al. Efter en genomgång av litteraturen inom området fastslår de följande:

"Therefore, there is no real evidence that malignering for financial gain, contributes in any significant way to the natural history of whiplash injury. The unovoidoble conclusion is that the maiority of whiplash injuries results in real, organic lesions in genuine patients".

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.