SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsbranschens struktur

Den privata försäkringsbranschen består av 473 försäkringsbolag och 116 understödsföreningar.

De flesta försäkringsbolagen är små lokala skadebolag. Marknaden är dock starkt koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. De fem största försäkringsbolagen/-koncernerna har tillsammans 85 procent av marknaden för skadeförsäkring och 72 procent av livförsäkringsmarknaden.

Under senare år har antalet utländska försäkringsbolag som är verksamma på den svenska marknaden genom filial eller agentur ökat. I december 1999 var 22 sådana försäkringsbolag verksamma i Sverige. Deras sammanlagda marknadsandel är ca fem procent av den svenska skadeförsäkringsmarknaden.

Antal försäkringsbolag i Sverige 1999-12-31

Riksbolag

129

Trad.livförsäkringsbolag

24

Fondförsäkringsbolag

12

Skadeförsäkringsbolag

87

Avtalsförsäkringsbolag(liv/skade)

6

Lokala bolag

322

Större(skadeförsäkring)

31

Mindre (skadeförsäkring)

291

Utländska sekundäretableringar

22

SUMMA

473

Liv- och skadeförsäkring

Skiljelinjen i försäkringsbranschen går mellan livförsäkring och skadeförsäkring. Liv- och skadeförsäkring får inte bedrivas inom samma företag utan drivs i separata bolag, dock ofta inom samma försäkringskoncern.

Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även delar av sjuk- och olycksfallsförsäkring är skadeförsäkring. Premieinkomsten för skadeförsäkringsbolagen, exklusive avtalsförsäkringsbolagen, under 1999 var 33 miljarder kronor.

Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider samt när den försäkrade uppnått pensionsåldern. Livförsäkring delas in i traditionell livförsäkring och fondförsäkring. För traditionell försäkring och för fondförsäkring gäller olika regler och de måste bedrivas i separata bolag. Livförsäkringsbolagens sammanlagda premieinkomst (exklusive avtalsförsäkring) var 82,3 miljarder kronor under 1999.

Avtalsförsäkringar omfattar i stort sett alla anställda och bygger på avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. De ger ett kompletterande skydd vid t ex pensionering, sjukdom och arbetsskada. Särskilda försäkringsbolag - avtalsbolag - har skapats av arbetsmarknadens parter för att administrera avtalsförsäkringarna. Avtalsbolagens sammanlagda premieinkomst var 15,5 miljarder kronor under 1999.

Captivebolag

Vissa stora industrikoncerner och kommuner har bildat försäkringsbolag, så kallade captivebolag, som har till uppgift att försäkra eller återförsäkra valda delar av moderbolagets och övriga koncernbolags risker.

Återförsäkring

Återförsäkring innebär att ett bolag överför en del av den försäkrade risken eller ett bestånd av risker till ett annat bolag som får motsvarande andel av premien och svarar för sin andel av eventuella skador. På så sätt sprids riskerna ytterligare.

Privata och offentliga försäkringar

Privata försäkringar är antingen individuella eller kollektiva. De är som regel frivilliga även om det finns undantag som t ex trafikförsäkringen som är obligatorisk för alla motorfordon. De offentliga försäkringarna - socialförsäkringarna -administreras av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Sjukförsäkring, folkpension, allmän tilläggspension och arbetsskadeförsäkring finansieras med skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.