SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsförbundets nämnder

Försäkringsbolagen har en lång tradition av samarbete med prövningsnämnder. Nedan finns en beskrivning av för försäkringsbolagen viktiga nämnder

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (APN) verkar för enhetlig och skälig personskadereglering inom ansvarsförsäkring och övriga försäkringar utom trafikförsäkring. Nämnden behandlar bland annat ärenden angående ersättning för inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter då den medicinska invaliditetsgraden är minst 10 procent eller förlusten är minst ett halvt basbelopp samt ersättning för förlust av underhåll liksom ersättning vid kränkning enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen.

APN består av ordförande och vice ordförande, som ska vara lagkunniga, samt lägst sex och högst elva andra ledamöter med erfarenhet av personskadereglering. Årligen behandlas 300-400 ärenden.

Olycksfalls och Sjukförsäkringsnämnden (OSN) verkar för enhetlig och med god försäkringspraxis överensstämmande skadereglering inom olycksfalls- och sjukförsäkring. I OSN behandlas skaderegleringsärenden där den ersättningskrävande inte godtar bolagets beslut. Försäkringsbolaget är då skyldigt att begära nämndens yttrande.

Nämnden består av en jurist med stor domarerfarenhet, två sakkunniga inom området socialförsäkring, erforderligt antal ledamöter med stor erfarenhet av skadereglering inom olycksfalls- och sjukförsäkring samt två legitimerade läkare. Antalet ärenden ökar kontinuerligt och är nu drygt 500 per år.

Livförsäkringens Villkorsnämnd (LVN) främjar enhetlig tillämpning av försäkringsvillkoren inom liv- och övrig personförsäkring genom att avge yttranden rörande försäkringens omfattning och tolkning av villkoren i ärenden där bolag och försäkringstagare inte kommer överens.

Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden och ytterligare två ledamöter ska vara jurister. Antalet ärenden är drygt 40 per år. Ärendena handlar ofta om huruvida försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter när försäkringen tecknades.

Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd (RSN) instiftades 1982 till följd av en anmälan till Näringsfrihetsombudsmannen (NO) där det påpekades att försäkringsbolagens rättsskyddsvillkor innebär skadlig konkurrensbegränsning genom att dessa föreskrev att endast advokater och biträdande jurister på advokatbyrå fick uppträda som rättsskyddsombud. Denna anmälan ledde fram till en överenskommelse mellan försäkringsbolagen och NO och innebär att även andra än advokater kan uppträda som rättsskyddsombud. För att säkerställa att dessa har tillfredsställande kvalifikationer inrättades Rättsskyddsnämnden.

Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ordföranden och dennes ersättare ska vara jurister och får inte vara anställda i försäkringsbolag. En ledamot ska ha erfarenhet av arbete vid Rättshjälpsmyndigheten och en ledamot ska ha anknytning till försäkringsbranschen. Antalet ärenden har ökat markant de senaste fem åren och uppgår nu till drygt 1 000 per år.

Ombudskostnadsnämnden (OKN). Från den 1 juli 1998 har en nämnd inrättats i samarbete mellan Sveriges Försäkringsförbund och Svenska Advokatsamfundet för gemensam prövning av advokatarvoden som utgår ur rättsskyddsförsäkring.

Nämnden består av en lagfaren ordförande och en ledamot från vardera Advokatsamfundet och försäkringsbolagen.

Svenska Livförsäkringsbolags Skattenämnd (Sk) har till uppgift att vara rådgivande organ i allmänna frågor rörande tolkning av skattelagstiftningen på personförsäkrings- och pensionsområdet. Nämnden är beslutande organ beträffande frågor som avser återköp av försäkring.

Nämnden består av en jurist som är eller har varit regeringsråd, kammarrättslagman eller domare med motsvarande kompetens och som inte får vara anställd hos försäkringsbolag, en ledamot med aktuariekompetens samt tre till fem ledamöter med notariemeritering eller motsvarande domarerfarenhet och mångårig erfarenhet av de frågor som faller inom nämndens verksamhetsområde. Antalet ärenden i nämnden uppgår till cirka 30 per år.

Försäkringsförbundets nämnd för hantering av genetisk information inrättades 1999 i enlighet med ett avtal mellan staten och Försäkringsförbundet. Nämnden har till uppgift att avge rekommendationer om omprövning i de fall försäkringssökande är missnöjd med försäkringsbolags hantering av genetisk information.

Nämnden består av ordförande och två andra ledamöter. Ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska en företräda de försäkringssökandes intressen, en vara väl förtrogen med riskbedömning hos försäkringsgivare.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.