SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Konsumentskydd för försäkringstagare

enligt Försäkringsförbundet:

 

Konsumentskydd för försäkringstagare
Försäkringar fyller genom sin betydelse för den enskildes ekonomiska trygghet en viktig funktion i vårt samhälle. Försäkringsverksamheten är noga reglerad i försäkringsrörelselagen och står under tillsyn av Finansinspektionen. Konsumenternas ställning tryggas också av försäkringsavtalslagen och konsumentförsäkringslagen.
En försäkringstagare som inte är nöjd har i regel flera möjligheter att få sitt ärende prövat. Till att börja med kan man få ärendet prövat på nytt inom försäkringsbolaget. Många av de större bolagen har särskilda prövningsnämnder eller egna kundombudsmän dit konsumenten kan vända sig för att få ärendet omprövat.
Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå (KFB) ger kostnadsfritt råd och hjälp i frågor som rör privatpersoners försäkringar och drivs gemensamt av Finansinspektionen, Konsumentverket och Försäkringsförbundet. Försäkringsbyrån behandlar ca 13 000 ärenden per år, varav ungefär hälften gäller råd innan en försäkring tecknas och den andra hälften avser skadeärenden.
En viktig uppgift för byrån är också att göra s k marknadsöversikter där olika försäkringar jämförs i vissa avseenden och att hålla bolagen underrättade om de vanligaste konsumentproblemen.
Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en avdelning för konsumentförsäkring, där tvister som gäller villkor och skadereglering prövas. Nämndens beslut är rekommendationer och är alltså inte bindande. Försäkringsbolagen följer dock praktiskt taget alltid nämndens beslut. I något enstaka fall kan bolaget vilja ha frågan prövad av domstol.
Branschgemensamma nämnder
Inom försäkringsbranschen finns en rad interna nämnder, bl a Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Olycksfalls- och Sjukförsäkringsnämnden, Skadeförsäkringens Villkorsnämnd samt Livförsäkringens Villkorsnämnd.
Nämndernas utlåtanden, som lämnas på försäkringsbolagets begäran, är vägledande till exempel när det gäller tolkning av försäkringsvillkor och vid skapandet av enhetlig praxis inom skaderegleringen.
Trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden ska enligt lag handlägga allvarliga trafikskador för att ersättningen för personskador ska bli rättvis och enhetlig. Nämndens ordförande utses av regeringen och övriga ledamöter representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och försäkringsbolag. Nämnden ger rekommendationer om skaderegleringen i de enskilda fallen.
Domstol
En försäkringstvist kan naturligtvis även prövas av allmän domstol. I de flesta hemförsäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring som man kan använda om man råkar i tvist med någon och tvisten kan prövas i domstol. Rättsskyddet kan även användas vid tvist med det egna försäkringsbolaget.
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.