SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Näringspolitiskt program

Försäkringsförbundet

Förbundets verksamhet styrs bland annat av det näringspolitiska program som styrelsen fastställt. Det senaste programmet antogs av styrelsen den 6 oktober 1998.

Försäkringsverksamheten i samhällsekonomin

1. Privat försäkringsverksamhet är nödvändig för att garantera ekonomisk och social trygghet åt enskilda och stabilitet och säkerhet åt företag. Genom sin verksamhet erbjuder försäkringsbolagen skydd mot risker av skilda slag, såväl för personer som för egendom. Det långsiktiga sparandet i försäkringar ökar de enskildas trygghet samtidigt som det skapar utrymme för investeringar och tillväxt. Den roll försäkringsbolagen har på kapitalmarknaden är av stor betydelse för enskilda, företag och samhället som helhet. Försäkringsbranschen utgör även en viktig del i den svenska tjänstesektorn, vilken genom fortsatt utveckling bidrar till samhällsekonomin.

2. Den privata försäkringsverksamheten utgör en integrerad del av marknadsekonomin. Marknadsekonomins principer bör därför gälla för den privata försäkringsverksamheten liksom för övriga delar av den finansiella sektorn, med vilka försäkringsverksamheten konkurrerar, på samma sätt som för näringslivet i övrigt.

3. Försäkringens grundläggande idé är att erbjuda trygghet i form av ersättning för skador vid oväntade och plötsliga händelser i framtiden samt att erbjuda organiserat sparande för framtida försörjning. Verksamheten bygger på att försäkringsgivaren har rimliga möjligheter att bedöma risken i sitt åtagande. Fundamentala försäkringsprinciper får inte sättas ur spel genom lagstiftning.

4. Det är angeläget att lagar och förordningar utformas så att alla blir motiverade att förebygga - och undvika att orsaka - skador av varje slag. Särskilt viktigt är det att lagstiftningens preventiva och reparativa funktioner beaktas.

Försäkringsbranschens roll i välfärdssystemet

5. Det offentliga socialförsäkringssystemet utgör en grundpelare för den sociala välfärden.

6. Avtalsförsäkringar samt andra privata försäkringar såsom gruppförsäkringar och individuella försäkringar är viktiga och för den enskildes trygghet nödvändiga komplement till det offentliga skyddsnätet.

7. Den privata försäkringens teknik och ekonomi skapar incitament till skadeförebyggande verksamhet och yrkesinriktad rehabilitering. Försäkringsbolagen kan därför på ett effektivt sätt svara för sådana försäkringar som nu ligger på det allmänna, särskilt där aktuariella principer utgör grunden.

8. Med inslag av konkurrens följer också på detta område produktutveckling i takt med verklighetens förändringar och kundernas önskemål.

Försäkringstagarnas intressen

9. Fri konkurrens är en garanti för att försäkringstagarna får bra produkter till rimliga kostnader. På grund av försäkringens karaktär av utfästelse för framtiden kan en samhällskontroll av främst bolagens soliditet dock vara motiverad. Men kontrollen bör inte gå längre än vad som är nödvändigt med detta syfte.

10. Försäkringstagarnas intressen tas bäst tillvara om de genom en vederhäftig marknadsföring och annan upplysning får den information de behöver för att göra rationella val i produktsortimentet. Försäkringsförbundet står bakom Internationella Handelskammarens etiska regler för marknadsföring.

11. Försäkringstagarna har rätt till aktiv service när försäkringsfall behandlas av försäkringsbolagen. Kunderna ska så snabbt som möjligt få ersättning, i enlighet med de grundläggande principer för skadebehandling som antagits av Försäkringsförbundet. Samtidigt ligger det i hela försäkringstagarkollektivets intresse att utredningarna ger grund för utbetalning av korrekt ersättning.

12. För att konsumenterna ska få hjälp och vägledning i försäkringsfrågor driver Försäkringsförbundet Konsumenternas Försäkringsbyrå tillsammans med Finansinspektionen och Konsumentverket. För att undvika att ärenden hänvisas till långdragna och för alla parter kostsamma domstolsprocesser tillhandahåller de nämnder som förbundet och dess medlemsbolag på olika sätt ställt sig bakom, en billig, snabb och sakkunnig prövning av ersättningsanspråk.

13. För försäkringstagarna, försäkringsbolagen och samhället är det angeläget att minska skadorna. Försäkringsbolagen bedriver en omfattande kund- och samhällsinriktad skadeförbyggande verksamhet och försöker på olika sätt engagera omvärlden i denna verksamhet. I samverkan med andra arbetar försäkringsbranschen för att förebygga brott.

14. Det ligger i hela försäkringstagarkollektivets intresse att försäkringsbedrägerier förhindras. Försäkringsförbundet vill bidra till den samverkan mellan medlemsbolagen och mellan försäkringsbranschen och olika myndigheter som är nödvändig för att förebygga, avvärja, upptäcka och beivra försäkringsbedrägerier.

Valfrihet och konkurrensneutralitet

15. För att de marknadsekonomiska fördelarna ska tillvaratas måste försäkringsbolagen ha frihet att välja bolagsform, produktutformning och distributionsvägar efter vad försäkringstagarna efterfrågar och bolagen själva bedömer effektivt och lönsamt. Valfrihet förutsätter i sin tur konkurrensneutralitet mellan olika alternativ inom försäkringsbranschen, liksom mellan försäkring och angränsande verksamhetsformer som kan utgöra alternativ till försäkring.

16. Valfriheten bör gälla även i fråga om placeringen av bolagens tillgångar. Begränsningar bör inte uppställas om de inte är motiverade av hänsyn till rimliga krav på soliditet eller de krav som inom EG ställs beträffande medel motsvarande de tekniska reserverna.

Skatter

17. Det är nödvändigt att konkurrensneutralitet iakttas också på skatteområdet. Med hänsyn till internationaliseringen och skattereglernas betydelse för de ekonomiska dispositioner som görs av både försäkringstagare och försäkringsbolag är det angeläget att skattesystemet inte missgynnar svensk försäkring. En likabehandling av svensk och utländsk försäkring som stannar på papperet uppfyller inte kravet på konkurrensneutralitet och minskar dessutom skattesystemets trovärdighet.

18. Med tanke på de långa åtaganden som både den som köper och den som meddelar försäkring gör, krävs stabila, långsiktiga regler för att göra det möjligt att träffa rationella val. Nya lagar som kastar omkull förutsättningarna för redan ingångna, bindande avtal bör inte förekomma.

19. Individernas långsiktiga, bundna sparande i pensionsförsäkringar bör ha fördelaktiga skattevillkor.

Frihandel och internationell integrering

20. Möjligheten att verka också utomlands är en livsbetingelse för många svenska försäkringsbolag. Det är därför angeläget att Sverige verkar för en fortsatt internationell integrering av marknaden för finansiella tjänster.

21. En internationell integrering innebär att svensk försäkringsverksamhet även på hemmamarknaden får konkurrens av utländska försäkringsbolag. Det är därför viktigt att svenska försäkringsbolag inte är underkastade strängare krav än dem som gäller för de utländska bolag med vilka man konkurrerar.

Utbildning och forskning

22. För att den privata försäkringsverksamheten ska kunna fullgöra sin funktion i samhället och utvecklas vidare krävs att branschen har en väl utbildad personal och att det fortlöpande bedrivs forskning på de områden som är av vital betydelse för försäkringsverksamheten.

23. Behovet av teoretisk grundutbildning och forskning måste tillgodoses vid universitet och högskolor. Det är angeläget att verksamheten här intensifieras och breddas och att försäkring får en naturlig plats inom ekonomisk, juridisk, matematisk och teknisk utbildning och forskning.

Miljö

24. Försäkringsbolagen har flera viktiga funktioner på miljöområdet. Miljörisker uppmärksammas när försäkring tecknas, under försäkringstiden och i samband med inträffade skador när återställande ska ske. Genom aktivt skadeförebyggande arbete kan miljöskador av skilda slag undvikas eller begränsas. Försäkringsbolagen utvecklar nya försäkringslösningar som ökar förutsättningarna för en varaktig och hållbar utveckling.

25. Försäkringar som ersätter inträffade miljöskador måste, liksom andra försäkringar, bygga på traditionella försäkringsmässiga principer, där risken för skada kan bedömas i förväg. Ett retroaktivt ansvar för så kallade historiska skador kan därför inte åläggas försäkringsbolagen 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.