SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättsskydd / rättshjälp

enligt Försäkringsförbundet

Rättsskydd / rättshjälp
Rättsskyddsförsäkring har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister. Huvudsakligen får försäkringstagaren ekonomisk hjälp för att kunna anlita ett juridiskt ombud. Ersättning kan även utgå för de kostnader som motparten haft för sitt ombud om den försäkrade förlorar tvisten och därmed ska betala motpartens kostnader.
Hemförsäkringens rättsskydd tar sikte på de tvister den försäkrade kan råka ut för i det allmänna dagliga privatlivet. För rättsskydd i tvister avseende viss egendom såsom villa, fritidshus, bil och båt krävs att egendomsförsäkring med inkluderat rättsskydd tecknats för just denna egendom. Tvister som har samband med affärsverksamhet omfattas inte av rättsskyddet i privatpersoners försäkringar, utan måste tecknas separat. Rättsskydd ges endast undantagsvis vid brottmål.
För närvarande innefattar alla hemförsäkringar som vänder sig till svenska konsumenter ett rättsskyddsmoment. Villkoren i rättsskyddsförsäkringarna kan emellertid variera något mellan bolagen
För att rättsskyddet ska träda in måste en tvist ha uppstått med motparten. Detta innebär att rättsskyddsersättning inte utgår för förhandlingar eller avtalsskrivning. Tvisten måste som huvudregel ha sin grund i något förhållande som inträffat efter det att försäkring tecknats för att rättsskyddet ska få utnyttjas. Som huvudregel ska man ha haft rättsskyddsförsäkring i minst två år för att kunna utnyttja den.
· Rör tvisten viss egendom man försäkrar separat, till exempel bilen, ska man kontakta det försäkringsbolag där bilen är försäkrad, rör tvisten fritidshuset ska kontakt tas med försäkringsbolag där det är försäkrat etc. För närvarande ingår rättsskyddsmoment i alla hel- och delkaskoförsäkringar för motorfordon, villa-, fritidshus och fritidsbåtsförsäkringar för den svenska marknaden.
· Om det gäller en annan privat tvist, som ska prövas i t ex tingsrätt, ska kontakt tas med det försäkringsbolag där hemförsäkring finns tecknad.
· Rör tvisten en familjerättslig fråga (äktenskapsskillnad, bodelning, underhåll m m) ska i första hand kontakt tas med domstol eller Rättshjälpsmyndigheten utom när tvisten rör underhåll eller vård av barn som inte har samband med äktenskapsskillnad eller bodelning.
· Tvist som ska prövas av administrativ myndighet, t ex länsstyrelse eller länsrätt, omfattas inte av rättsskyddet.
Som regel kan man kontakta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå för att höra efter om denne kan åta sig ärendet under förutsättning att ekonomiskt bistånd utgår via rättsskyddet eller rättshjälpen. Advokaten kan ge vägledning om vart man ska vända sig eller hjälpa till med ansökan.
Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den nya lagen är ett led i regeringens ansträngningar att spara på statens medel. Enligt de beräkningar som gjorts kommer besparingarna att bli ca 200 miljoner kronor per år.
Den stora förändringen med den nya rättshjälpslagen är att rättshjälpen blir generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Den som har en hemförsäkring där en rättsskyddsförsäkring ingår, eller som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt och sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en rättsskyddsförsäkring, ska i fortsättningen inte kunna få rättshjälp om det inte finns särskilda skäl. Detta gör det extra angeläget att teckna försäkringar som innefattar rättsskydd.
Rättsskyddförsäkring är idag inkluderad i hemförsäkringspaketet och kan för närvarande inte tecknas separat. Nästan alla - ca 95 procent - av de svenska hushållen har en hemförsäkring.
Vissa andra förändringar sker i rättshjälpslagen som jämfört med tidigare minskar möjligheten att få rättshjälp på områden som inte täcks av rättsskyddsförsäkringen.
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.