SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Tillsyn över försäkringsbranschen

Så här skriver Försäkringsförbundet:

Tillsyn
Kontrollen av den svenska försäkringsverksamheten utövas av Finansinspektionen, som sorterar under Finansdepartementet.
Finansinspektionen bildades 1991 genom en sammanslagning av de tidigare tillsynsmyndigheterna Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen. Under Finansinspektionens tillsyn står drygt 2 500 institut. Av dessa är knappt 500 försäkringsbolag, 1 200 försäkringsmäklare och mäklarföretag samt närmare 120 understödsföreningar.
Inspektionens verksamhet inriktas på finansiell analys, operativ tillsyn samt tillstånds- och rättsfrågor.
Det operativa tillsynsarbetet inriktas främst på att följa institutens riskområden, såsom kreditrisker, internkontroll, likviditet, ränte- och marknadsrisker, valutarisker, information och ADB.
Försäkringsbolagen är skyldiga att kontinuerligt lämna uppgifter om sin ekonomiska ställning och Inspektionen kan när som helst gå in och granska verksamheten på plats.
De senaste årens internationalisering av de finansiella marknaderna har inneburit att Finansinspektionen fått ett vidgat tillsynsområde, då tillsynen även omfattar de svenska institutens verksamhet inom EES-området. Finansinspektionen stödjer även tillsynsmyndigheter i andra länder som övervakar utländsk finansiell verksamhet i Sverige
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.