SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättskyddsförsäkring

Här är ett exempel på utformning av rättskydd. Exemplet kommer från if

IF Rättsskydd

 I ifs försäkringsvillkor för motor återfinns rättskyddet under kapitel 7.

IF Rättsskydd

7.1 Dessa tvister gäller försäkringen för

7.2 Dessa brottmål gäller försäkringen för

7.3 Ombud

7.4 Kostnader som ersätts

7.5 Kostnader som inte ersätts

7.6 Krav för att kostnader ska betalas

7.7 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd

7.8 Högsta ersättningsbelopp

Försäkringen betalar i vissa tvister och brottmål ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få ersättning för av motpart.

Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov.

7.1 Dessa tvister gäller försäkringen för

Tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

Undantag:

·         Tvist som vid rättslig prövning kan bli småmål enligt 1 kap 3d § rättegångsbalken.

·         Tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av utlåning eller uthyrning av fordonet.

·         Tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning där kostnader för brottmål inte kan ersättas enligt 7.2.

·         Om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad.

7.2 Dessa brottmål gäller försäkringen för

Om du misstänks eller åtalas för

·         vårdslöshet i trafik

·         vållande till annans död

·         vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Försäkringen gäller inte om misstanken eller åtalet till någon del också avser annan brottslighet än nu nämnda gärningar.

7.3 Ombud

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ett ombud. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort, till ärendets natur och

1.        vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat, eller

2.        kunna visa att han någon gång under de tre senaste åren förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde, eller

3.        på annat tillfredsställande sätt kunna visa att han har lämplighet för uppdraget.

I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som If godkänner.

Prövning av ombuds lämplighet enligt 2 och 3 görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Ombudet måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och övriga kostnader i händelse av tvist.

If har rätt att hos advokatsamfundet påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode och kostnader eller begära prövning i ombudskostnadsnämnden.

7.4 Kostnader som ersätts

Du får ersättning för följande nödvändiga och skäliga kostnader och som du inte kan få betalda av motpart

·         ombuds arvode och kostnader

·         kostnader för utredning före rättegång som ditt ombud beställt

·         kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande

·         expeditionskostnader i domstol

·         rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten eller som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart om det är uppenbart att du skulle dömts att betala högre rättegångskostnader

·         kostnad för medling enligt 42 kap 17 § rättegångsbalken.

Ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som Domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa i vissa mål.

7.5 Kostnader som inte ersätts

·         eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader för dig eller annan försäkrad

·         kostnader som ersätts eller kunnat ersättas via rättshjälp

·         merkostnad som uppstår genom att du anlitar flera ombud eller byter ombud

·         ersättning till skiljemän

·         verkställighet av dom, beslut eller avtal

·         om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina advokatkostnader betalas inte någon ersättning för dessa.

7.6 Krav för att kostnader ska betalas

Du får endast ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader och som du inte kan få betalda av motpart. Det innebär bl.a. att vi inte betalar om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning av motparten.

7.7 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd

Huvudregel

När tvisten uppkommer ska du vara försäkrad och ha haft samma slags försäkring (hos oss eller i annat bolag) under en sammanhängande tid av minst två år.

Om du inte haft försäkring i två år

De händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket ska ha inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.

Om du inte har försäkring längre därför att försäkringsbehovet upphört

De händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket ska ha inträffat när försäkringen var i kraft och det ska därefter inte ha gått längre tid än tio år.

De försäkringsvillkor för rättsskydd som gällde hos If vid tiden för tvistens uppkomst tillämpas i sådant fall.

7.8 Högsta ersättningsbelopp

75 000 kronor per tvist.

Det anses som en tvist om du och annan försäkrad står på samma sida.

Flera tvister som väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som en tvist.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.