SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Länsförsäkringar Rättskydd 2007

5 Rättsskyddsförsäkring

511 Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. För att försäkringen ska gälla krävs att tvisten omfattas av försäkringen enligt avsnitt 52 och att du företräds av ett ombud i tvisten enligt avsnitt 54.

52 Tvister

521 Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Försäkringen gäller också i resningsmål, om resning beviljas.

522 Försäkringen gäller inte

a) småmål enligt 1 kap 3 d § rättegångsbalken. Detta undantag tillämpas inte på tvist på grund av försäkringsavtalet.

b) för uthyrare i tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet.

c) tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning där kostnader för brottmål inte kan ersättas enligt 53.

d) om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad.

53 Brottmål

531 Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för

a) brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik,

b) vållande till annans död och

c) vållande till kroppsskada eller sjukdom.

533 Försäkringen gäller inte om misstanke eller åtal till någon del avser rattfylleri eller olovlig körning.

54 Ombud

541 För att försäkringen ska gälla, måste du anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till den försäkrades bostadsort och ärendets natur och

a) som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå eller

b) som kan visa att han någon gång under de tre senaste åren i tvist av liknande slag förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen och fortfarande är lämplig eller

c) som på annat tillfredsställande sätt visat att han är en lämplig person.

542 Prövning enligt punkt 541 b) eller c) av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Ombudet måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och övriga kostnader i händelse av tvist.

543 Vi har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode och kostnader.

545 I tvist eller mål som handläggs utomlands måste den försäkrade anlita ombud som vi bestämmer.

55 Kostnader som ersätts

552 Du kan få ersättning för kostnader enligt 552 a)– f) om de är nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller staten.

Försäkringen ersätter

a) ombuds arvode och omkostnader. Skäligt ombudsarvode beräknas högst till det arvode som betalas vid allmän rättshjälp.

b) kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud.

c) kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.

d) expeditionskostnader i domstol.

e) rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten eller målet.

f) rättegångskostnader som du vid förlikningen under rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

553 Försäkringen ersätter inte

a) eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för någon av de försäkrade.

b) verkställighet av dom, beslut eller avtal.

c) merkostnader som uppstår om du anlitar flera eller byter ombud/försvarare.

d) ersättning till skiljemän.

56 Självrisk och högsta ersättningsbelopp

561 Självrisk framgår av försäkringsbrevet.

562 Vi betalar vid varje tvist högst 100 000 kronor.

En tvist anses föreligga om två eller flera av de försäkrade står på samma sida. Även om den försäkrade har flera tvister, ska de räknas som en tvist om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund.

57 När gäller försäkringen?

571 Rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott och det därefter inte gått mer än tio år. Anmälan ska göras inom tre år efter det att du anlitat ombud eller från det misstanken om brott delgivits dig. Gör du inte det upphör din rätt till rättsskydd.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.