SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Etiska riktlinjer för Skandiakoncernen och dess medarbetar

Beslutade av Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse den 17 december 1996

Notering - använd tillbakapilen i din webbläsare när du läst färdigt dokumentet

1. Utgångspunkter

Skandiakoncernen arbetar i utpräglade förtroendebranscher. Skandia och Skandias medarbetare måste därför alltid agera på ett sätt som långsiktigt inger förtroende och respekt hos kunder, affärspartners, anställda, massmedier, myndigheter och andra intressenter.

För att vinna och bibehålla förtroende och respekt är det nödvändigt med hög etik i verksamheten. Etik är läran om vad som är gott och rätt. Ordet kommer från grekiskan ethikos som betyder ”som har att göra med karaktären”. All verksamhet i koncernen skall kännetecknas och genomsyras av hög etik. Goda normer, god sed och gott omdöme skall prägla verksamheten.

Begreppen etik och moral brukar ibland användas synonymt. Ibland anses emellertid etik avse teoretiska värderingar, medan moral syftar på människors faktiska handlande. I Skandias verksamhet får det inte förekomma några skillnader mellan etik och moral. Därför används i dessa riktlinjer genomgående bara begreppet etik.

Det övergripande syftet med Skandias verksamhet är att bereda Skandias aktieägare vinst genom värdetillväxt och utdelning[1]. Hög etik i verksamheten står inte i motsättning till detta övergripande mål. Tvärtom är hög etik en grundförutsättning för en långsiktigt lönsam och vinstgivande verksamhet.

I ett tjänsteproducerande företag som Skandia förknippas medarbetarna i hög grad med företaget och dess produkter. Detta gör att stora krav måste ställas på Skandias medarbetare när det gäller etiskt agerande och personliga förhållanden i övrigt. Varje medarbetare måste alltid själv ta ansvar för att det egna agerandet fyller kraven på hög etik. Om en medarbetare anser att Skandias agerande i något avseende inte präglas av hög etik, är medarbetaren skyldig att anmäla detta till sin närmaste chef. Gäller det den närmaste chefens eget agerande, skall saken påtalas för berörd etikansvarig eller koncernens etikgrupp.

För att upprätthålla hög etik är det inte tillräckligt att strikt följa de lagar och andra bindande föreskrifter som gäller för Skandias verksamhet. i Hög etik ställer större krav och går längre För att upprätthålla en hög etik kan det ibland vara nödvändigt att avstå frän affärer eller andra åtgärder som kortsiktigt skulle vara lönsamma föl Skandia eller en enskild medarbetare.

För att säkerställa hög etik i verksamheten har Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse beslutat om föreliggande etiska riktlinjer för Skandiakoncernen och dess medarbetare. Riktlinjerna skall iakttas utöver de lagregler och andra bindande föreskrifter som gäller för verksamheten.

Riktlinjerna är inte heltäckande. Många frågor och situationer som kräver etiskt ställningstagande är inte reglera de. i sådana fall skall ställningstagande och handlande ske i riktlinjernas anda. Det är viktigt att ständigt överväga och diskutera vad sorti är hög etik. Sådana frågor får inte bli statiska utan måste ständigt hållas levande.

Vissa etiska frågor som normalt endast berör ett begränsat antal medarbetare regleras i särskild ordning, t.ex. SIM-personalens handel med värdepapper för egen räkning. Sådana särskilda etikregler gäller utöver etikreglerna i denna allmänna policy.

2. För vem gäller riktlinjerna?

De inledande avsnitten av riktlinjerna (avsn. 1‑3) gäller för samtliga bolag och anställda i koncernen. Övriga delar av riktlinjerna (avsn. 4‑15) gäller för koncernens svenska verksamheter och anställda i Sverige. Motsvarande kompletterande riktlinjer skall fastställas för varje land där Skandia bedriver verksamhet. De skall så långt möjligt överensstämma med de svenska riktlinjerna.

När det i riktlinjerna talas om Skandia avses i förekommande fall såväl moderbolaget som andra bolag i koncernen.

De etiska riktlinjerna gäller även för personer som, utan att vara anställda, arbetar som uppdragstagare eller konsulter för Skandia. När det i riktlinjerna talas om medarbetare avses även i tillämpliga delar sådana personer.

En anställd skall då han eller hon tillträder sin anställning erinras om reglerna och skriftligen bekräfta att vederbörande tagit del av dessa och kommer att följa dem Varje chef skall sedan minst en gång per år erinra sina medarbetare om reglerna och gå igenom och diskutera hur dessa bör tillämpas och påverka verksamheten inom (len egna enheten. Detta bör helst ske gemensamt med enhetens samtliga medarbetare på el] gång Vad som till sagts gäller i tillämpliga delar även för uppdragstagare och konsulter som under längre tid eller för större enskilda projekt anlitas av Skandia. Uppdragstagare och konsulter som är underkastade offentligrättsligt disciplinansvar (exempelvis revisorer och advokater) behöver dock inte lämna skriftlig bekräftelse att de tagit del av de etiska riktlinjerna.

3. Grundläggande värderingar

Följande grundläggande värderingar skall prägla såväl Skandias relation till kunderna och andra externa intressenter som relationen internt mellan Skandias medarbetare.

Kvalité och långsiktighet

Skandia och dess medarbetare skall stå for hög kvalité och agera långsiktigt.

Saklighet, rättvisa och konsekvens

Skandia och dess medarbetare skall agera sakligt, rättvist, anständigt, ärligt och konsekvent.

Snabbhet, tillgänglighet och tydlighet

Skandia och dess medarbetare skall agera snabbt och aktivt, ha hög tillgänglighet i såväl externa som interna sammanhang samt kommunicera enkelt, rakt och tydligt.

Hjälpsamhet och respekt

Skandia och dess medarbetare skall agera hjälpsamt, pragmatiskt och med respekt för individen och förståelse för den enskilda kundens situation.

Integritet

Skandia och dess medarbetare skall ha hög integritet och stå emot otillbörliga påtryckningar.

Konkurrens

Skandia skall sträva efter öppen, ärlig och rättvis konkurrens.

Miljö

Skandia skall aktivt värna miljön.

Diskriminering

Skandia skall motverka diskriminering.

Verksamheten skall allmänt drivas så att ovanstående grundläggande värderingar främjas.

4. Marknadsföring och försäljning

Skandias marknadsföring skall vara seriös och saklig. Detta gäller också muntlig marknadsföring av enskilda medarbetare. Marknaden eller den enskilda kunden får aldrig ges en felaktig eller bild av Skandia eller Skandias produkter. Skandias marknadsföring skall främja en sund konkurrens. Information om och jämförelser med konkurrenter skall vara objektiv och får inte innehålla inslag av ringaktning, Konkurrentinformation får inte missbrukas

Försäkringsgivare skall anges

Vid marknadsföring av försäkringar skall klart framgå vem som är försäkringsgivare. Om en försäkring eller annan tjänst som produceras av Skandia tillhandahålls av annan, har Skandia samma ansvar för marknadsföringen som om Skandia skulle ha tillhandahållit tjänsten direkt.

Priset skall anges klart och tydligt

Premie eller annat pris skall anges klart och tydligt, sa att kunden kan bedöma prisnivån och göra rättvisande jämförelse med andra alternativ. Löpande kostnadsuttag skall kunna redovisas.

Utfästelser om återbäring

Utfästelser om framtida återbäring får aldrig lämnas. Återbäringsillustrationer får endast lämnas enligt av Skandia godkända mallar.

Försäkringsbehov

Om en kund efterfrågar en viss tjänst eller produkt och det bedöms att en annan tjänst eller produkt på ett bättre sätt fyller kundens behov, skall kunden normalt upplysas om detta.

En kund får aldrig förmås att teckna en försäkring eller köpa någon annan tjänst eller produkt om misstanke finns att kunden saknar behov av den erbjudna tjänsten eller produkten. Om det är motiverat skall behovsutredning göras. En kund får inte heller förmås att byta frän en produkt till en annan, om inte bytet är till fördel för kunden.

Rabatter

Rabatter och andra förmåner skall tillämpas konsekvent och likformigt.

Andra regler

Vid marknadsföring och försäljning gäller, förutom ovanstående etiska riktlinjer, ett stort antal lagbestämmelser. Dessa återfinns bl.a. i marknadsföringslagen (1995:450), avtalslagen (1915:218), försäkringsavtalslagen (1927:77), konsumentförsäkringslagen (1980:38) och lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

5. Riskurval, oseriösa kunder

Riskurval och extra noggrannhet skall iakttas i samband med tecknande av risker som kan uppfattas som oetiska. Även från lönsamhetssynpunkt är sådana risker ofta tveksamma och bor undvikas för att inte belasta Skandia och övriga försäkringstagare.

·        I Skandias Underwriting Policy och i Skandias regler för riskbedömning redovisas närmare vilka risker som inte bör accepteras från etiska och/eller tekniska utgångspunkter. Alla som tillför Skandia affär (såväl egen personal som utomstående) är skyldiga att följa de regler och riktlinjer som anges i dessa dokument.

Bland etiskt tveksamma risker vilka bör undvikas kan nämnas:

·        Försäkringstagare som är opålitliga eller slarviga eller som har visat bristande förståelse för skadeförebyggande åtgärder.

·        Försäkringstagare som har drabbats av upprepade konkurser, ålagts näringsförbud eller påtagligt misskött sina åligganden gentemot affärspartners, anställda eller samhället.

·        Risker som profiterar på våld eller sex eller av annan          orsak är oetiska.

·        Risker som avser straff eller andra sanktioner av brott (förverkande och liknande). Normalt skall inte heller  risker avseende administrativa sanktioner försäkras.

 

Skandia skall vidare iaktta försiktighet med att försäkra verksamhet som kan vara mer påtagligt miljöskadlig eller bedrivs på ett miljömässigt nonchalant sätt. All erfarenhet visar att sådana risker också från strikt ekonomiska utgångspunkter ofta bör undvikas.

Oseriösa kunder

Skandia skall så långt detta är möjligt avböja personer som gjort sig skyldiga till allvarligare brottslighet. Särskild observans skall riktas mot försök till penningtvätt. Särskilda regler om detta finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

6. Skadereglering

Vid skaderegleringen skall gällande försäkringsvillkor, lagstiftning och praxis tillämpas konsekvent. Skandia skall i samarbete med den skadelidande se till att skadeärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov skall Skandia anvisa den skadelidande hur utredningen bör kompletteras. Skandia skall vidare ge råd och anvisningar för att begränsa uppkomna skador. Om Skandia helt eller delvis avböjer att ersätta en skada eller beslutar att betala mindre än vad som har begärts skall den skadelidande informeras skriftligt om detta. Ställningstagandet skall motiveras. Upplysning skall också lämnas om möjligheterna till omprövning, i första hand hos Skandias Kundombudsman. Skandia skall stå emot hot, påtryckningar och oärlighet frän kundernas sida. Vid misstanke om försäkringsbedrägeri skall skadefallet hänskjutas till närmaste chef.

Följande sedan länge hävdvunna principer skall vara vägledande vid skaderegleringen, särskilt vid skadereglering där försäkringstagaren är en konsument:

1.      Försäkringstagaren skall ha vad som tillkommer honom eller henne enligt försäkringsavtalet, även om försäkringstagaren begär mindre.

2.      Vid tveksamhet om en skada skall avböjas eller ersättas, skall ersättning lämnas.

3.      Om ett försäkringsvillkor kan tolkas på olika sätt, bör det alternativ väljas som är förmånligast för försäkringstagaren.

4.      Prestigesynpunkter får inte spela in vid skaderegleringen. Om det visar sig att en skada har bedömts felaktigt, skall tidigare skaderegleringsbeslut omprövas oavsett om det har begärts av försäkringstagaren eller ej.

5.      Fast hållning skall iakttas inför hot och andra påtryckningar, exempelvis hot om uppsägning av försäkringar, kontakt med massmedier eller stämning. Skandia skall aktivt stödja och hjälpa medarbetare som utsätts för personliga hot i tjänsten.

6.      Ingen ersättning får utbetalas enbart i reklamsyfte.

7.      Om flera försäkringsbolag är inblandade i en skada och det är klart att den skadelidande skall ha ersättning men det är oklart från vilket bolag, så får detta inte fördröja skaderegleringen. En tvist mellan två försäkringsbolag får under inga förhållanden leda till att den skadelidande får vänta på sin ersättning.

Beträffande s.k. ex gratiaersättningar finns sär skilda regler

Lagregler som skall tillämpas vid skadereglering finns i bl.a. försäkringsavtalslagen (1927:77), skadeståndslagen (1972:207), trafikskadelagen (1975:1410) och konsumentförsäkringslagen (1980:33),

7. Tystnadsplikt och sekretess

Uppgifter om Skandias kunder

För att försäkringstagarna och andra kunder skall ha fullt förtroende för Skandia är det nödvändigt att fullständig sekretess iakttas när det gäller uppgifter om kundernas medicinska, ekonomiska eller andra personliga uppgifter. Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut eller omtalas för obehöriga och inte heller förvaras så att de kan åtkommas av obehöriga. Sekretessbelagda uppgifter om våra kunder får endast lämnas ut till:

·        Kunden själv eller i vissa fall (len försäkrade (förutsatt att vederbörande själv kan förfoga över uppgiften).

·        Skandiamedarbetare som oundgängligen behöver uppgifter för att kunna utföra sitt arbete

·        Myndigheter, under förutsättning att uppgiftslämnandet har stöd i lag,

Uppgifter om Skandia

Det ligger oftast i Skandias intresse att sprida information om koncernen och att så fullständigt sorti möjligt besvara olika förfrågningar om verksamheten från kunder, allmänheten och massmedier Uppgifter i material som är allmänt tillgängligt, t.ex. årsredovisningar och kundbroschyrer, får alltid lämnas ut.

Däremot är det inte tillåtet att lämna ut icke allmänt tillgängliga uppgifter med känsliga uppgifter om Skandia och koncernens verksamhet. Det kan gälla ekonomisk information, marknadsinformation samt information om kalkyler och nya produkter. Känsliga uppgifter skall forvaras så att de inte kan kommas åt av obehöriga. De får internt lämnas ut bara till medarbetare som behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sitt arbete. Härvid får inte glömmas bort att generös intern information om vad som händer inom Skandia är en förutsättning för att medarbetarna skall kunna göra ett bra arbete.

Datalagen

I datalagen (1973:289) finns särskilda regler om dataregistrering av personuppgifter och användningen av personnummer.

Uppgiftslämnande till myndigheter

Som generell regel gäller att Skandia endast skall lämna ut uppgifter till en myndighet om myndigheten enligt lag har rätt att kräva att den begärda uppgiften lämnas ut eller uppgiften är allmänt tillgänglig. Detta gäller såväl uppgifter om våra kunder sorn uppgifter ont Skandia och dess affärsförhållanden. Denna princip skall upprätthållas konsekvent och tillämpas även beträffande förfrågningar om uppgifter som bedöms vara okänsliga.

Kontakter med massmedier

Skandias kontakter med massmedier skall präglas av öppenhet, saklighet, ärlighet samt respekt och förståelse för media. Detta får emellertid inte leda till att sekretessbelagd information om våra kunder eller Skandia lämnas ut.

Om en medarbetare får en förfrågan från media som gäller allmänna uppgifter om Skandia skall hänvisning regelmässigt ske till koncernfunktion information och samhällskontakt, för att den information som lämnas skall bli korrekt och samordnad. Om förfrågan gäller mer lokala förhållanden är det däremot ofta lämpligare att förfrågningen besvaras lokalt. Innan svar lämnas bör samråd ske med närmaste chef

Tystnadspliktsförbindelse

Varje medarbetare skall i samband med anställningens början erinras om gällande regler oni sekretess och tystnadsplikt. Den anställde skall bekräfta att lian eller hon tagit del av informationen och utfästa sig att följa reglerna genom att skrivit på en särskild tystnadspliktsförbindelse.

Anställningens upphörande

Tystnadsplikten kvarstår även sedan anställningen hos Skandia upphört. När en medarbetare slutar sin anställning är det således absolut förbjudet att ta nie([ sig eller behålla sekretessbelagt material (exempel uppgifter om Skandias kunder). En medarbetare som slutar sin anställning skall skriftligen bekräfta att lian eller hon inte har tagit med sig eller behållit sekretessbelagt material.

Mer detaljerade regler om sekretess, tystnadsplikt och kontakter med massmedier

Mer detaljerade regler om sekretess och tystnadsplikt finns i särskilda instruktioner.

Överträdelse av tystnadsplikten, insiderlagstiftningen

Den fortsatta anställningen för en medarbetare som i strid mot gällande regler obehörigen har lämnat ut sekretessbelagd information ifrågasätts regelmässigt. Obehörigt utlämnande av sekretessbelagd information är i vissa fall också straffbelagt enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

I insiderlagen (1990:1342) finns vidare straffsanktionerade förbud att i vissa situationer handla i Skandia‑aktier och andra värdepapper med anknytning till Skandia‑aktien eller att på annat sätt utnyttja information om Skandia eller andra företag i samband med värdepappershandel. Vissa ledande befattningshavare i koncernen har upptagits på en, särskild insiderlista. För dessa personer gäller särskilt stränga regler i insiderlagen. Berörda personer har fått särskild information

8. Leverantörer, samarbetspartners, hyresgäster i Skandia‑fastigheter och andra affärskontakter

Skandia är anhängare av öppen, ärlig och rättvis konkurrens mellan fria näringsidkare.

Därför skall Skandia:

·        Inte anlita leverantörer (motsv.) beträffande vilka det är känt att de väsentligt åsidosatt sina skyldigheter mot sina affärspartners, anställda eller det allmänna, genom att exempelvis inte infria ingångna avtal eller betala skatter.

·        Inte anlita leverantörer (motsv.) beträffande vilka det är känt att (le själva eller deras ägare har missbrukat konkursinstitutet.

·        Inte anlita beträffande vilka det är känt att är oklara.

·        Noggrant iaktta internationella och nationella konkurrensregler.

9. Särskilt om relationen mellan svenska Skandia Liv och övriga delar av koncernen

Enligt gällande lagstiftning gäller att verksamheten i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia Liv) får drivas uteslutande for försäkringstagarnas räkning och att någon öppen eller dold vinstöverföring inte får ske från Skandia Liv med dotterbolag till övriga delar av koncernen (aktieägarrörelsen). Detta innebär att alla transaktioner mellan Skandia Liv och aktieägarrörelsen måste ske på strikt marknadsmässiga villkor. Att så sker måste dokumenteras ordentligt genom skriftliga avtal etc. Vid försäljning av mer betydande tillgångar mellan Skandia Liv och aktieägarrörelsen skall, då marknadsnotering saknas, värdering ske av minst två utomstående välrenommerade värderare. Värderingen skall dokumenteras.

10. Relationen till inspektions‑ och andra tillsynsmyndigheter

Skandia skall eftersträva öppenhet och ömsesidig respekt i relationen till inspektions‑ och andra tillsynmyndigheter.

Förfrågningar från myndigheter skall besvaras snabbt och korrekt. Vaksamhet skall emellertid iakttas på att myndigheterna i kontakterna med Skandia inte överskrider sina befogenheter. Myndighetsmissbruk skall påtalas.

11. Skatter

Beskattningen av de produkter som marknadsförs

Beskattningen för kunderna av de produkter som utvecklas och marknadsförs skall alltid kartläggas innan lansering sker. Om inte beskattningen är helt uppenbar skall utredningen av beskattningskonsekvenserna dokumenteras skriftligt. Respektive affärsenhetschef eller den chef som affärsenhetschefen utser är ansvarig för att så sker och att förändringar i skattelagstiftningen och praxis beaktas när det gäller redan tidigare lanserade produkter.

Produkter vars allmänna beskattningskonsekvenser inte är helt klara får endast säljas om särskilt; skäl föreligger. Kunderna skall i så fall informeras skriftligt om de oklara beskattningskonsekvenserna och skriftligen bekräfta att de är medvetna om dessa.

Stor försiktighet skall iakttas med utvecklingen och lanseringen av produkter som enbart syftar till att nedbringa kundernas beskattning.

Skandias egna skatter

Skandia skall genom långsiktig seriös skatteplanering inom ramen för gällande lagar och andra bindande föreskrifter nedbringa koncernens totala skattebelastning. Skatteplanering skall alltid bedrivas sa att koncernnyttan främjas, även om detta innebär högre skattebelastning för enskilda dotterbolag.

Skandias kontakter med skattemyndigheter skall präglas av ärlighet och respekt. Otit beskattningen i ett visst fall är tveksam, skall den av Skandia hävdade ståndpunkten vara rimlig och redovisas öppet.

Medarbetarnas egna skatter

Skandias medarbetare skall iaktta försiktighet när det gäller egen skatteplanering och förfaranden som kan komma att bedömas som skatteflykt. Detta gäller särskilt medarbetare som innehar ledande befattningar i koncernen.

12. Mutor och bestickning

Allmänt

En muta är en förmån som ges för att otillbörligt påverka någon i dennes tjänsteutövning[2]. Den som tar emot eller begär en muta gör sig skyldig till mutbrott och den som lämnar eller utlovar en muta gör sig skyldig till bestickning. Mutbrott och bestickning anses som allvarliga brott i Sverige.

Mutor och bestickning är ett grundläggande hot mot en fri och väl fungerande marknadsekonomi och är fullständigt oacceptabla i Skandias verksamhet Det är således absolut förbjudet för Skandias medarbetare att både ge och ta emot mutor eller andra otillbörliga belöningar. Mutförsök skall alltid rapporteras till närmaste chef.

Även om mutor de facto accepteras i vissa länder får mutor aldrig ges av Skandia eller dess medarbetare. Detta gäller även om en värdefull affär därmed förloras till någon som lämnar mutor.

Vad anses som en muta

Medarbetare som har kontakter med företag som levererar eller kan komma att börja leverera tjänster eller varor till Skandia måste vara särskilt observanta mot att ta emot något som kan uppfattas som en muta. Det kan gälla bl.a. olika förmåner från exempelvis leverantörer‑av reparationstjänster eller mäklare av värdepapper. Den som får en förmån och är osäker skall samråda med sin närmaste chef och tacka nej vid minsta tveksamhet om förmånen är tillbörlig eller inte. Om en förmån som är tveksam redan erhållits skall den återgå.

Nedan följer exempel på hur olika förmåner bör betraktas:

Kontanter och borgensförbindelser

Kontanter och borgensförbindelser anses alltid som mutor.

Gåvor, kundpresenter

Normalt reklammaterial med firmamärkning är tillåtet liksom enkla presenter av ringa värde. Som en övre gräns gäller att en gåvas värde aldrig får överstiga 300 SEK. Vad som nu sagts skall tillämpas också beträffande Skandias egna kundpresenter.

Tjänster

Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer och liknande till låg eller ingen kostnad utgör mutor.

Rabatter

Rabatter som ges generellt till alla Skandia‑anställda eller till alla anställda på ett visst kontor godtas (sådana rabatter kan emellertid vara skattepliktiga). Rabatter som ges enbart till en viss eller vissa anställda eller anställda på en viss avdelning (inköp, skadereglering, värdepappershandel etc.) anses däremot som mutor.

Måltider

Luncher eller middagar av normalt slag i samband med arbetet kan godtas. Särskilt påkostad representation i form av överdrivet dyra middagar och liknande är inte tillåtna.

Studieresor

Studieresor med anknytning till arbetet får inte företas på annans än Skandias bekostnad.

Semesterförmåner

Lån av fritidshus, båtar, bilar etc. under helger eller semestrar anses som mutor.

Frequent flyer-program och andra bonusförmåner

Enskilda medarbetare får fr.o.m. den I januari 1997 för privat bruk inte utnyttja frequent flyer‑förmåner och andra bonusförmåner som har utgått p.g.a. av köp av tjänster eller varor som Skandia har bekostat.

13. Bisysslor

Skandias medarbetare skall iaktta försiktighet med bisysslor. Det gäller också för bisysslor som inte bedrivs kommersiellt. Följande bisysslor får inte förekomma:

Förtroendeskadliga bisysslor

Verksamhet som är brottslig eller oseriös eller ligger nära sådan verksamhet eller andra aktiviteter som på annat sätt kan skada förtroendet för Skandia eller medarbetaren eller undergräva medarbetarens personliga eller ekonomiska integritet.

·        Skandia styrelse har den 7 februari 1995 beslutat särskilda regler om SIM-personalens innehav och handel med värdepapper.

Konkurrerande bisysslor

Verksamhet som konkurrerar med Skandias verksamhet eller drivs av någon som är leverantör eller kund hos Skandia. Försiktighet måste iakttas när det gäller medverkan som i externa konferenser, så att konkurrenter inte får del av uppgifter som är värdefulla för Skandia.

Tidskrävande bisyssla

Verksamhet som tar sa mycket tid eller år sa krävande att arbetet för Skandia blir lidande. Bisysslor får inte utföras på arbetstid eller över huvud taget i Skandias lokaler eller med utnyttjande av Skandias kontorsutrustning eller på sådant sätt att de förknippas med Skandia.

Den som är osäker om en bisyssla är tillåten eller inte skall alltid begära skriftligt förhandsbesked av sin närmaste chef. Chefen kan också om särskilda skäl föreligger medge smärre undantag från ovanstående regler.

14. Allmänna krav på Skandias medarbetare

Allmänt

För att Skandia som tjänsteproducerande företag skall kunna vinna och bibehålla förtroende och respekt måste stora krav ställas på Skandias medarbetare när det gäller etik och personliga förhållanden i övrigt.

Personlig integritet

Skandias medarbetare måste ha hög personlig integritet. Medarbetarna måste kunna stå emot otillbörliga påtryckningar oavsett varifrån (le kommer.

Ekonomiskt oberoende

Det är inte tillåtet för Skandias medarbetare att ägna sig åt spel, spekulationsaffärer och liknande eller att gå i borgen på ett sätt som äventyrar den egna ekonomin.

Droger, alkohol

Skandias medarbetare far inte använda narkotika. Det gäller även på fritid.

Alkoholdrycker[3] får inte förtäras under tjänstetid annat än i samband med representation. Vid sådan skall alltid restriktivitet med alkohol iakttas.

Brottslighet

Det är inte acceptabelt att medarbetare begår brott. Den fortsatta anställningen ifrågasätts regelmässigt för medarbetare som har gjort sig skyldiga till brott i tjänsten eller brott som riktar sig mot Skandia. Detsamma gäller för medarbetare som har dömts till svårare påföljd än böter för brott utom tjänsten.

Medlemskap eller sympatier för vissa organisationer

Skandia accepterar inte att medarbetare är medlemmar i eller aktivt sympatiserar med organisationer som är antidemokratiska, rasistiska eller våldsbenägna eller på annat sätt förknippas med brottslighet.

Sexuella trakasserier

Skandia accepterar inte att någon medarbetare trakasseras sexuellt.

Särskilda krav ställs på Skandias chefer

Extra höga krav ställs på Skandias chefer när det gäller etik. Cheferna skall vara föregångare för övriga medarbetare. En chef måste alltid själv till fullo följa de regler och andra normer som gäller för övriga medarbetare. Det är inte acceptabelt med chefer som kringgår interna regelsystern och missbrukar det förtroende som Skandia gett dem.

15. Kontaktpersoner i etiska frågor, övervakning av att de etiska riktlinjerna följs

Etikansvarig inom affärsenheterna

Inom varje affärsenhet (Skandia Norden, AFS, Skandia International och SIM) skall finnas en etikansvarig, som utses av chefen för affärsenheten. Den etikansvarige rapporterar när det gäller etikfrågor direkt till chefen för affärsenheten.

Den etikansvarige skall på eget initiativ följa att dessa riktlinjer iakttas och att en hög etik även i övrigt iakttas inom affärsenheten. Alla medarbetare inom affärsenheten har rätt att vända sig direkt till den etikansvarige för råd när det gäller etiska frågor. Däremot skall den etikansvarige inte ha direktkontakt med kunder eller andra externa intressenter.

Den etikansvarige skall verka genom nåd och rekommendationer och har inga beslutsbefogenheter. Om ett råd eller rekommendation från den etikansvarige inte följs skall emellertid detta anmälas till affärsenhetschefen. Även om den etikansvarige självmant eller på begäran ger råd om den etiska bedömningen av en viss fråga, kvarstår hela ansvaret för frågan hos den affärsansvarige. Detta galler såväl den affärsmässiga och juridiska som den etiska bedömningen av frågan.

Den etikansvarige har rätt att få de upplysningar och ta del av de handlingar inom affärsenheten som är nödvändiga för att den etikansvarige skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Koncernens etikgrupp

På koncernnivå finns en etikgrupp bestående av koncernens personaldirektör, chefjurist och internrevisionschef.

Etikgruppen rapporterar när det gäller etikfrågor direkt till verkställande direktören i moderbolaget.

Etikgruppen har under verkställande direktören i moderbolaget det övergripande ansvaret för de etiska frågorna inom koncernen och skall på eget initiativ övervaka att dessa riktlinjer iakttas och att en hög etik även i övrigt iakttas i koncernens verksamhet. Etikgruppen skall när det gäller de koncerngemensamma enheterna även fullgöra de uppgifter som för affärsenheterna ankommer på enheternas etikansvariga. Affärsenhetscheferna och affärsenheternas etikansvariga har rätt att vända sig till etikgruppen för råd när det gäller etiska frågor. Etikgruppen har motsvarande befogenheter som affärsenheternas etikansvariga.

[1] För Livförsäkringsaktiebolaget Skandia gäller särskilda regler, se avsn. 9

[2] Däremot är det inte en fråga om muta när en förmån lämnas till någon för att påverkan denne än vidta dispositioner med egna medel, t.ex. teckna en försäkring som vederbörande själv betalar. Allt för frikostiga förmåner i sådana sammanhang kan emellertid vara oetiska från andra utgångspunkter och i vissa fall också strida mot marknadsföringslagstiftningen

[3] Lättöl räknas inte som alkoholdryck.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.