SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Tennant Rättsskydd 2007

4. Rättsskydd

Rättsskyddet gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare.

4.1 Rättsskyddet gäller för tvist

som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. Måste en tvist först handläggas av annan instans, täcks inte kostnaderna för en sådan förberedande prövning.

4.2 Rättsskyddet gäller för brottmål

där den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för

 • brott som enligt lagen bara kan medföra bötesstraff, till exempel vårdslöshet i trafik.
 • vållande till annans död eller vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Kan den som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller för grovt vållande till annans död eller till kroppsskada eller sjukdom, genom lagakraftvunnen dom visa att brottet inte bedömts som grovt, gäller försäkringen.

4.3 Rättsskyddet gäller inte för tvister:

 • som vid en rättslig prövning ska handläggas som s k småmål. Med ”småmål” menas tvister där värdet av vad som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (2006=19850 kronor).
 • där du inte har ett befogat intresse att få din sak behandlad.
 • som har avser yrkesmässig uthyrning av fordonet,
 • som har samband med äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållanden.
 • som avser skadestånd eller annat anspråk riktat mot dig på grund av uppsåtliga brott som du begått eller misstänks ha begått.

4.4 När rättsskyddet gäller

4.4.1 Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då gällt oavbrutet i minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i TENNANT. Om du tidigare haft samma slags rättsskydd i annat bolag får du tillgodoräkna dig den.

4.4.2 Om du inte haft försäkring i två år

Om du när tvisten uppkommer har försäkring, men inte haft den så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter, som ligger till grund för anspråket, inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft.

4.4.3 Om din försäkring upphört

Om du inte längre har någon försäkring när tvisten uppkommer, därför att försäkringsbehovet upphört, kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter, som ligger till grund för anspråket, inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år

4.5 Ombud

För att få rättsskydd måste du alltid anlita ett ombud. Ombudet ska vara verksamt nära din bostadsort eller den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller biträdande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat lämpligt ombud under förutsättning att ombudet efter en lämplighetsprövning godkänts av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd.

Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att begära skälighetsprövning av ombudets arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsförbundets ombudskostnadsnämnd.

I sådant fall där ombud är godkänt av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd, kan nämnden pröva skäligheten av arvode eller kostnadsersättning.

4.6 Vilka kostnader rättsskyddet ersätter:

Vi ersätter endast sådana kostnader, som är nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader, som du hade kunnat få ersatta av staten eller av din motpart. Ersättning kan lämnas även i tvister som förliks eller av annat skäl aldrig kommer inför domstol.

4.7 Rättsskyddet ersätter:

 • ombuds arvode och kostnader.
 • kostnader för nödvändiga utredningar, som ditt ombud beställt.
 • kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande.
 • expeditionskostnader i domstol.
 • rättegångskostnader, som du har ålagts att betala till din motpart.
 • rättegångskostnader, som du vid förlikning har åtagit dig att betala till din motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts.

Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm, som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har slutredovisats till TENNANT. Allmänt á conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete, som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning á conto sker inte oftare än en gång i halvåret.

4.8 Rättsskyddet ersätter inte:

 • värdet av ditt eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader, som du har haft.
 • kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal.
 • merkostnader som uppstår om du anlitar flera eller byter ombud/försvarare.
 • ersättning till skiljemän.

Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd, som också får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för dessa kostnader.

4.9 Självrisk och högsta ersättningsbelopp för rättsskydd

Självrisken är 20 procent av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken.

Högsta ersättningsbelopp vid varje tvist är 120 000 kr.

Endast en tvist anses föreligga om:

 • du och annan försäkrad står på samma sida i tvisten
 • flera tvister avser samma angelägenhet
 • yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.