SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trafikförsäkringsföreningen (TFF)

TFF bildades 1929.

TFFs stadgar är fastställda av regeringen.

TFFs arbetsuppgifter är till största delen reglerade i trafikskadelagen (TSL) och trafikförsäkringsförordningen.

Alla försäkringsbolag som har rätt att utfärda trafikförsäkring måste vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen.

TFFs uppgift är:

att ta ut avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon och bedriva viss inkassoverksamhet

att reglera skador och svara för ersättning i vissa trafikskador

att tillvarata svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet
      (Gröna Kort-systemet)

att administrera det operativa branschgemensamma bilsamarbetet.

Inom TFF finns en försäkringsavdelning, en skadeavdelning och en VD-stab.

Vidare svarar TFF för Trafikskadenämndens kansli.

Finansiering

En viss del av de skadeersättningar som betalas ut täcks av avgifter som drivs in av försäkringsavdelningen. Avgifterna räcker inte till alla skador. Resterande skadeersättningar samt kostnader för administration betalas av medlemsbolagen i förhållande till deras premieintäkter. Det är alltså försäkringsbolagens kunder som ytterst betalar för TFFs verksamhet.

Medlemmar i TFF är samtliga svenska försäkringsbolag med tillstånd att sälja trafikförsäkring i Sverige och de bolag som har rätt att bedriva gränsöverskridande handel i Sverige med trafikförsäkringar.

 Trafikförsäkringsföreningens organisation

Organisationsschema

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.