SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trygg-Hansas brev till juridiska ombud

Här visas ett exempel på hur Trygg-Hansa fortfar med att försämra för de skadade. Försäkringsbolaget försvårar alltmer för den skadade att självständigt kunna ombesörja medicinska utredningar.


 Your ALT-Text here

Datum

 

Referens

 

Från

XXXXXXXX

SKADOR

Personskador

Telefon

08-693 XX XX

E-post

xxxxxx@trygghansa.se

 

(Avpersonifierat exempel, hämtat från ett aktuellt ärende hos en advokatbyrå)

 

Din klient XX

Jag har mottagit Din skrivelse av den xx dennes.

Trygg-Hansas policy är numera att inte inhämta medicinsk utredning utöver vad sakkunnigläkarna anser sig behöva för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt. Diskussioner förekommer om det i alla lägen ens är nödvändigt med ett s k invaliditetsintyg för de fall det finns välskrivna och heltäckande journalanteckningar. En del invaliditetsintyg tenderar dessutom att innehålla uppgifter som redan är kända for bolaget. I detta fall kan vi vitsords kostnaden för ett invaliditetsintyg, dock maximalt med 2 400 kr.

När jag går igenom den föreliggande medicinska utredningen i ärendet finner jag att vi inte har några journalanteckningar från tiden fr om XXXX när XXXX började känna av den första skadan, Det är alltid problematiskt när man tar över handläggningen av en skada att veta varför olika saker skett respektive inte. Jag kan emellertid inte se att frågan om inhämtande av sådana anteckningar diskuterats. Skälet till att jag nu funderar över sådan komplettering är att sakkunnigläkaren, vid sidan av invaliditetsintyget, kan behöva ha underlaget. Kan Du inhämta denna utredning, om problem eller frågor så får Du höra av Dig.

Med vänlig hälsning


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.