SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trygg-Hansa Skaderegleringspolicy

1        Inom Trygg-Hansa regleras ett stort antal skador inom vitt skilda områden. Det är därmed nödvändigt med grundläggande gemensamma bestämmelser för all skadereglering, så att kunderna uppfattar Trygg-Hansa som ett förtroendeingivande och pålitligt försäkringsbolag.

2        Syftet med denna policy är att ange vad som måste iakttas vid skadereglering, oavsett skadetyp.

3        Trygg-Hansa skall lämna aktiv skadeservice och utredningen skall utföras så snabbt som möjligt.

4        Råd och anvisningar skall lämnas om vilka åtgärder som skall vidtas för att begränsa skadas omfattning och effekter.

5        Kunden skall på ett enkelt och tydligt sätt informeras om sina rättigheter och skyldigheter samt om Trygg-Hansas åtgärder och beslut.

6        Trygg-Hansa skall i samarbete med kunden se till att utredningen blir så fullständig att rätt ersättning kan utges.

7        Om hanteringen av en skada fördröjs, skall kunden informeras om anledningen till detta. Beror dröjsmålet på kunden, skall han upplysas om att den fortsatta handläggningen är beroende av hans åtgärder.

8        Handläggningen av skada skall ske smidigt och med lyhördhet för kundens individuella förhållanden.

9        Gällande sekretessbestämmelser skall alltid beaktas. Se ”Policy för sekretess inom sakskadeverksamheten”.

10   Om flera försäkringsbolag berörs av samma skada, skall Trygg-Hansa verka för att handläggningen inte fördröjs.

11   Skaderegleringen skall vara konsekvent, enhetlig och rättvis.

12   Ersättningen skall bestämmas med tillämpning av försäkringsavtalet, skaderegleringspraxis och gällande rätt. Efter beslut i särskild ordning kan ersättning också utges av affärsmässiga skäl.

13   Kunden skall ha den ersättning han har rätt till, även om han på grund av bristande insikt begär lägre ersättning. Om kunden i personskadeärende biträds av advokat eller annat godkänt ombud, kan uppgiften att upplysa om ersättningsrättens omfattning överlämnas till ombudet.

14   Om det finns anledning anta att kunden inte agerar korrekt skall Trygg-Hansa sträva efter att skydda samtliga försäkringstagares intressen. För detta ändamål skall Trygg-Hansa genom särskild utredning handla i enlighet med försäkringsbranschens gemensamma Riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m. m och utnyttja försäkringsbranschens gemensamma Skadeanmälningsregister.

15   Alla beslut skall motiveras på ett enkelt och tydligt sätt.

16   Det är nödvändigt att inta en fast hållning mot hot och otillbörliga påtryckningar.

17   Återkrav av utgiven ersättning skall ske från den som är ansvarig för skadan och vid dubbelförsäkring, se Policy för regress och återkrav.

18   Om ersättning inte lämnas, eller reduceras i förhållande till kravet, skall Trygg-Hansa meddela kunden hur han kan få beslutet överprövat.

19   Ansvarig för denna policy är chefen för Skador. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.