SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Utlåtandeskala

Liksom vid sakkunnig utlåtanden eller läkarutlåtanden efter en trafikolycka måste kunna värderas juridiskt måste utlåtanden från exempelvis Statens kriminaltekniska laboratorium kunna åsättas ett visst bevisvärde. Av detta skäl har man beslutat om en skala avseende utlåtanden från SKL. Sådana utlåtanden från bl.a. SKL har tidigare fått mycket kritik för att brista i stringens ur juridiskt perspektiv.

Jurister och domstolar måste kunna värdera utlåtanden i sitt juridiska sammanhang och med avseende på sannolikheter.


Källa: SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL

Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de vid en undersökning erhållna resultaten. Dessa har prövats dels gentemot den under rubriken Ändamål uppställda hypotesen, dels gentemot aktuella mothypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala. I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom ”är”, ”är inte” eller "kan uteslutas att".

Grad +4      Resultaten talar med visshet för att...

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms i praktiken som utesluten.

Grad+3       Resultaten talar starkt för att ...

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms som mycket liten.

Grad+2       Resultaten talar för att ...

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms som ganska liten.

Grad+1       Resultaten talar i någon mån för att...

Iakttagelserna talar något mer för än emot den uppställda hypotesen.

Grad 0        Frågan lämnas öppen ...

Iakttagelserna ger inte uttalat stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller aktuella mothypoteser.

Grad --1      Resultaten talar i någon mån för att ... inte

Iakttagelserna talar något mer emot än för den uppställda hypotesen.

Grad -2       Resultaten talar för att ... inte

Möjligheten att den uppställda hypotesen är sann bedöms som ganska liten.

Grad -3       Resultaten talar starkt för att... inte

Möjligheten att den uppställda hypotesen är sann bedöms som mycket liten

Grad -4       Resultaten talar med visshet för att ...inte

Möjligheten att den uppställda hypotesen är sann bedöms i praktiken som utesluten.

2004-10-01

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.