SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Etiska riktlinjer för medicinska rådgivare

Detta är de etiska riktlinjer som de försäkringsmedicinska föreningarna enats om.


MR= Medicinsk rådgivare.

DF = Den försäkrade innefattar också person som söker försäkring, eller som omfattas av annans försäkring 

1.      MR är rådgivare — ej beslutsfattare - för allmän eller privat försäkring.

2.      DF:s kön, ålder, ras, religion, etniska tillhörighet och sociala status rar inte påverka MR:s förhållningssätt till DF.

3.      MR ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och sträva efter att upprätthålla och utveckla sin kompetens. (Egen fundering som jag vill ha synpunkter på)

4.      MR ska utföra sitt arbete med omdöme och kunskap och förhålla sig professionellt i sitt samarbete med andra.

5.      För MR gäller samma tystnadsplikt och sekretess, samt omsorg vid hantering av dokument, som inom sjukvården

6.      MR ska respektera DF:s rätt till information och motivering av bedömningen.

7.      MR är skyldig, att då så är motiverat, föreslå bedömning av annan kollega.

8.      MR ska i sina bedömningar ej ta hänsyn till uppdragsgivare eller ovidkommande omständigheter kring DF.

9.      MR:s ekonomiska ersättning ska vara oberoende av bedömningens utfall..

10.  MR ska eftersträva att utan dröjsmål göra sin medicinska bedömning.

11.  MR ska inte påverkas av hot eller otillbörliga påtryckningar.

12.  När MR misstänker jäv skall MR hänskjuta bedömningen till annan MR.

11.  Stockholm 2002-09-18 Inger Asker Lauren, Bo Mikaelsson och Pelle Netz

12.  Åkersberga 2002-11-28 Försäkringsläkarföreningens styrelse.

13.  Oxelösund 2002-12-09 FörsäkringsMedicinska Sällskapets styrelse

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.