SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Utredningar?

Nytra-utredningen har försökt klargöra skillnaden mellan olika typer av utredningar:

  • Medicinsk utredning bör avse medicinsk undersökning och utredning för att fastställa en diagnos som möjliggör en adekvat behandling för att bota eller lindra patientens besvär.

  • Försäkringsmedicinsk utredning avser en medicinsk utredning som har en koppling till socialförsäkringens regler för att t ex kunna bedöma en försäkrads nedsättning av arbetsförmågan och därmed rätt till ersättning eller slag av ersättning, dvs sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension. En försäkringsmedicinsk utredning gäller ofta försäkrade som har en mångfacetterad livssituation där inte enbart sjukdom, diagnos och funktionsnedsättning är avgörande för prognosen.

  • Arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning innebär att utreda vilken arbetsförmåga som föreligger eller kan åstadkommas, hur denna ska tillvaratas och hur man ska finna ett lämpligt åtgärdsprogram i form av utbildningar, arbetsinnehåll m m. Dessa utredningar har inte som syfte att klarlägga den försäkrades rätt till ersättning.

Gränsen mellan medicinsk utredning, försäkringsmedicinskutredning och arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning utgörs rimligen av ändamålet med remissen. Om avsikten med en remiss är att få en utredning t ex för att klarlägga en diagnos, sätta in behandling och ge en prognos för tillfrisknande är det naturligt att en sådan utredning ska definieras som en medicinsk utredning även om den innehåller inslag av bedömning av den försäkrades förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Om avsikten däremot är att utreda vilken arbetsförmåga som föreligger, hur denna ska tillvaratas och hur man ska finna ett lämpligt åtgärdsprogram i form av utbildningar, arbetsinnehåll m m, bör utredningen betraktas som arbetslivsinriktad rehabiliteringsutredning.

Vårt förslag är att en del av de statliga medel som idag överförs till sjukvårdshuvudmännen överförs till försäkringskassorna som sedan får bekosta utredningar och intyg som sjukvården svarar för.

Möjligheten att på detta sätt upphandla utredningar kan utnyttjas till att inom den allmänna vården eller i privat regi skapa kompetenscentra för utredningar (multidiciplinär kompetens). Det finns förebilder i de diagnostiska centra o dyl som på en del håll inrättas med hjälp av bl a Dagmarmedel.

Citat från debattartikeln

DET BEHÖVS EN NY POLITIK FÖR REHABLITERING!

Ett debattinlägg av Ronny Andersson, försäkringschef, Skåne läns allmänna försäkringskassa

Leif Dellmo, utvecklingschef, Kronobergs läns allmänna försäkringskassa

Rolf Lindberg, direktör, Blekinge läns allmänna försäkringskassa

Kurt Inge Persson, direktör, Skåne läns allmänna försäkringskassa

Benny Wärnehall, försäkringschef, Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.