SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

EG-rätten - EU:s samlade lagar och regler

EU:s samlade lagar och regler brukar benämnas EG-rätten. I EG-rätten ingår bland annat:

  1. Fördragen, de avtal mellan medlemsländerna som EU bygger på.
  2. Rättsakterna som antagits av EU:s institutioner, till exempel förordningar och direktiv.
  3. Avtal mellan EU och länder utanför EU.
  4. EG-domstolens rättspraxis, det vill säga domar i EG-domstolen som avgör hur EG-rätten ska tolkas.

Enligt ett avgörande i EG-domstolen ska EG-rätten gälla framför nationell lag. Det innebär att en nationell lag som strider mot EG-rätten inte ska tillämpas.

Benämningen EG-rätt kommer av att de rättsakter som avses ovan är antagna inom Europeiska gemenskaperna, EU:s första pelare. EU kan dock även anta rättsakter inom den andra och tredje pelaren som på olika sätt binder medlemsländerna. Företrädet framför nationell lag gäller dock endast EG-rätten.

Direkt effekt inom EG-rätten

Om en regel inom gemenskapsrätten har direkt effekt innebär det att den kan åberopas av enskilda inför nationella myndigheter och domstolar. Det finns skillnader mellan olika regler när det gäller deras förmåga att ha direkt effekt och hur de rättigheter de medför kan göras gällande av enskilda. Begreppet direkt effekt har utvecklats genom EG-domstolens domar och är centralt inom gemenskapsrätten. Principen stödjer sig bland annat på kravet på enskildas rättssäkerhet.

Läs mer...

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.