SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Protokoll av den 13/12/1996 - Slutlig utgåva 

Handikappade personers rättigheter

A4-0391/1996

Resolution om handikappade personers rättigheter

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-   med beaktande av framställningarna nr. 63/93, 648/94, 31/95, 143/95, 174/95, 488/95, 929/95, 1252/95, 35/96, 1036/95, 96/91, 661/90, 957/93, 246/94, 295/94, 488/94, 602/94, 916/94, 1107/94, 24/95, 128/95, 331/95, 431/95, 535/95, 608/95 och 984/95

-   med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juli 1996 om lika möjligheter för personer med handikapp där ett förslag till rådets resolution behandlades (KOM(96)0406 - C4-0582/96),

-   med beaktande av Förenta nationernas normer från av den 20 december 1993 om lika möjligheter för personer med handikapp,

-   med beaktande av sin resolution av den 26 maj 1989 om kvinnor och handikapp(1),

-   med beaktande av sin resolution av den 17 juni 1988 om teckenspråk för döva personer(2),

-   med beaktande av sin förklaring av den 9 maj 1996 om autistiska personers rättigheter(3),

-   med beaktande av sin resolution av den 16 september 1992 om mentalt handikappade personer och deras rättigheter(4),

-   med beaktande av rådets beslut (93/136/EEG) av den 25 februari 1993 som upprättar ett tredje gemensamt åtgärdsprogram (Helios 2 1993-1996) för stöd till handikappade personer,

-   med beaktande av artikel 157.1 i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och utskottet för socialfrågor och sysselsättning (A4-0391/1996), och med beaktande av följande:

A.  De uppskattningsvis 37 miljoner handikappade personer som är medborgare i Europeiska unionen har inte fullständiga medborgerliga och mänskliga rättigheter.

B.  Handikappade personer och deras familjer och partners upplever direkt eller indirekt som hindrar dem att delta i samhällslivet, att åtnjuta lika villkor och att fullt ut förverkliga sina ekonomiska och sociala möjligheter.

C.  Handikappade personer har rätt att bo självständigt i samhället, rätt att inte behöva bo på institution och rätt att som medborgare delta fullt ut i samhället i alla debatter som berör deras situation.

D.  Handikappade personer har rätt till frihet från våld och utnyttjande.

E.  Europeiska unionen och medlemsstaterna ligger efter andra utvecklade ekonomier eftersom de saknar lagstadgade åtgärder för icke-diskriminering av handikappade personer.

 

1.  Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en klausul om icke- diskriminering på grund av handikapp vid revideringen av Fördraget om Europeiska unionen i syfte att upprätta en rättslig grund för sociala program och för att åtgärder mot diskriminering skall införas i medlemsstaterna, och behandla frågan om handikappade personers rättigheter som en fråga om medborgerliga rättigheter

2.  uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att den befintliga lagstiftningen för icke-diskriminering mot handikappade personer efterlevs,

3.  uppmanar kommissionen att efter utvärderingen av Helios 2 presentera ett nytt åtgärdsprogram för lika villkor för handikappade personer inom ramen för Förenta Nationernas bestämmelser av den 20 december 1993 för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, och att på medellång sikt finansiera verksamhet som behandlar handikappade personers rättigheter, där ett europeiskt handikappforum och en internationell årsdag för handikappade personer skall ingå,

4.  anser det vara nödvändigt att det utförs studier och folkräkningar i alla medlemsstater för att få bättre statistik om handikappade personer och orsakerna till och omständigheterna kring deras handikapp, med medverkan av handikapporganisationer; anser att kommissionen borde föreslå lämpliga tillvägagångssätt för detta,

5.  uppmanar kommissionen att ge ett större erkännande av de resultat som uppnåtts inom ramen för projekt för genomförande av europeiska program för handikappade personer, särskilt när det gäller mindre handikapporganisationer eftersom detta kan ge en hel del nyttig information,

6.  uppmanar gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna att se över sin politik för tillgänglighet och sysselsättning genom att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa denna tillgänglighet och uppmanar kommissionen att ge ut en uppförandekodex för handikappade personers sysselsättning och att säkerställa att översynen av direktivet om offentlig upphandling garanterar att sociala kriterier finns med i offentliga kontrakt,

7.  välkomnar kommissionens meddelande och förslag till rådets resolution om lika möjligheter för handikappade personer och i synnerhet övergången till en rättighetsbaserad inramning för politik på gemenskaps- och medlemsstatsnivå,

8.  uppmanar kommissionen att i nära samarbete med medlemsstaterna bedöma omfattningen och de praktiska resultaten av olika politiska inriktningar för handikappade personers tillträde till sysselsättning,

9.  uppmanar kommissionen att vidta aktiva åtgärder för att göra det möjligt för handikappade personer att delta i alla relevanta gemenskapsprogram och att rapportera till parlamentet om dessa åtgärder,

10.  erkänner att det största ansvaret för handikappfrågor ligger på medlemsstaternas område och att den befintliga gemenskapslagtiftningen endast kräver åtgärder inom begränsade områden, men anser att detta är ytterligare en anledning till att använda de medel som står till buds för att åstadkomma bättre möjligheter för handikappade personer,

11.  hälsar med tillfredsställelse att det i direktivet om tillnärmning av lagstiftningen om hissar har kunnat införas en ändring som garanterar att hisskorgarna skall vara tillgängliga för handikappade personer, något som förtjänar att understrykas eftersom det hittills aldrig förekommit att någon standard av detta slag tagits med i lagstiftningen om någon industrivara,

12.  uppmanar kommissionen att kontrollera att alla förslag till lagstiftning, program, initiativ och åtgärder är förenliga med Förenta Nationernas standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet,

13.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att handikappade personer har rätt att påverka åtgärder och program som berör dem och att säkerställa att organisationer som på europeisk och nationell nivå representerar handikappade personer, och föräldrar till handikappade personer som inte kan representera sig själva, får tillräckliga resurser och att upprätta lämpliga former av rådfrågning av dessa organisationer,

14.  uppmanar kommission och medlemsstaterna att skapa en lagstiftningsram i syfte att varor och tjänster utformas så att de är tillgängliga för handikappade personer, inklusive en hänvisning till icke-diskriminering på grund av handikapp i artikel 100a i Fördraget om Europeiska unionen,

15.  uppmanar kommission att, när lagstiftningen om informationssamhället skapas, undersöka möjligheterna att skapa en obligatorisk lagstiftningsram för att slå vakt om universell tillgång och tillgänglig teknologi,

16.  uppmanar kommission att säkerställa att liberaliseringen av marknaderna på gemenskapsnivån inte undergräver möjligheterna för befintliga varor och tjänster för handikappade personer att finnas kvar samt att i standardiseringsprocessen ingår standarder som är tillgängliga för handikappade personer,

17.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att handikappade personer deltar i standardiseringsprocessen i syfte att handikappade personer skall garanteras tillträde till alla relevanta varor och tjänster,

18.  uppmanar kommissionen att snabbt klargöra och avlägsna alla hinder för handikappade personers rätt till fri rörlighet såsom arbetstagare och medborgare och om möjligt föreslå åtgärder för förbättringar,

19.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder så att det inte läggs hinder i vägen för den fria rörligheten för blinda och synskadade därigenom, att deras ledarhundar inte beviljas tillträde (särskilt till följd av karantänsbestämmelser vid inresan i ett land),

20.  uppmanar kommissionen att inte dröja längre med att göra allvarliga ansträngningar för att åstadkomma fri rörlighet för handikappade personer och anser att följande krävs i för att uppnå detta:

-   en analys från kommissionen för att fastställa vilka bidrag och stöd handikappade personer enligt den befintliga lagstiftningen kan kräva efter det att de flyttat till en annan medlemsstat (artiklarna 49-51 i EG- fördraget, förordning nr 1408/71),

-  åtgärder från medlemsstaterna för att genomföra slutsatserna från sådan analys, genom att varningar utfärdas, och om det visar sig nödvändigt hänvändelse till Europeiska gemenskapernas domstol (artikel 169 i EG- fördraget),

-   förslag till utvidgning av förordningarna för samordning av social lagstiftning, 1408/71 och 574/72, om ovannämnda åtgärder visar sig vara otillräckliga,

-   antagande av förslaget genom förfarandet som beskrivs i artikel 51 i EG- fördraget eller artikel 2.3 i Avtalet om socialpolitik (protokoll nr 14 till EG-fördraget),

21.  uppmanar medlemsstaterna och gemenskapsinstiutionerna att säkerställa att all relevant information finns i format som är tillgängligt för handikappade personer, inklusive synskadade personer, personer med inlärningssvårigheter och döva personer,

22.  uppmanar Europaparlamentet att vidta åtgärder för att se till att handikappade personer kan rösta i valen till Europaparlamentet, få tillträde till dess arbete och lokaler och uppmanar medlemsstaterna att göra detsamma,

23.  uppmanar kommissionen att finansiera pilotprojekt och erfarenhetsutbyten i syfte att motverka förekomsten av våld och utnyttjande av handikappade personer,

24.  uppmanar kommissionen att utreda den ekonomiska nyttan av icke- diskrimineringsåtgärder på gemenskapsnivå och att publicera forskning om handikappade personers boende- och arbetsförhållanden, där även frågor om nya arbetsmönster och sociala förmåners samverkan ingår,

25.  uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att handikappade personers familjer får tillräckligt stöd och att tillförsäkra handikappade personer ett finansiellt skydd för att förhindra utslagning, inte minst för att förhindra att handikappade personer blir placerade på institutioner, vilket inte under några omständigheter kan ersätta en miljö där handikappade personer kan ha ett självständigt boende,

26.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta speciella åtgärder för att möta behoven hos marginaliserade grupper av handikappade personer,

27.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förhindra den dubbla diskriminering som handikappade kvinnor drabbas av, genom projekt och politik samt att offentliggöra separat statistik för handikappade kvinnor och män,

28.  uppmanar medlemsstaterna att fördöma omänsklig och förnedrande behandling av handikappade personer, att säkerställa att handikappade personer inte institutionaliseras mot sin vilja på grund av sina handikapp samt att säkerställa att de handikappade personer som väljer att bo på institutioner åtnjuter fullständiga mänskliga rättigheter,

29.  uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja sysselsättning av handikappade personer, där det ingår åtgärder för icke- diskriminering, alternativa arbetsformer, involvering av handikapporganisationer i genomförandet av Horizon samt att ge en högre prioritering åt sysselsättning och handikapp i kommissionens strategi för sysselsättningen,

30.  uppmanar kommissionen att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas på utbildnings- och yrkesutbildingsområdet för att främja jämställdhet för handikappade personer och därefter vidta lämpliga åtgärder,

31.  uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution och sitt utskotts betänkande till gemenskapens institutioner och organ samt till medlemsstaternas regeringar och parlament och till de stater som ansökt om medlemskap i Europeiska unionen.(1)EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 383.
(2)EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 236.
(3)EGT nr C 152, 27.5.1996, s. 87.
(4)EGT nr C 284, 2.11.1992, s. 49.


Bulletin EU 12-1996
Solidaritet (3/4)


1.3.224 Europaparlamentets resolution om handikappade personers rättigheter.

Antaget av Europaparlamentet den 13 december. Europaparlamentet vill öka handikappade personers delaktighet i samhälls- och yrkeslivet, och uppmanar därför medlemsstaterna att i samband med översynen av EU-fördraget införa en bestämmelse om förbud mot diskriminering på grund av handikapp. Parlamentet anmodar vidare kommissionen att utarbeta ett nytt åtgärdsprogram på området lika möjligheter för handikappade personer, som kan träda i kraft då programmet Helios II löper ut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna att se över sin sysselsättningspolitik för att säkerställa att handikappade personer kan få tillträde till arbetsmarknaden, och ber dem se till att all information som är relevant för handikappade personer finns i format som är tillgängliga för dem (till exempel format som lämpar sig för hörsel- eller synskadade personer). Medlemsstaterna och kommissionen uppfordras dels att erkänna handikappade personers rätt att påverka åtgärder som berör dem, dels att skapa en lagstiftningsram för utformning av lättillgängliga varor och tjänster, inklusive en hänvisning till förbudet mot diskriminering på grund av handikapp i artikel 100a i EG-fördraget. Parlamentet anmodar vidare kommissionen att avlägsna alla hinder för handikappade personers fria rörlighet och uppmanar den att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet för att handikappade skall få samma möjligheter som övriga medborgare.
[ EGT nr C 20, 20.1.1997 ]


(c) EKSG, EG, Euratom, Bryssel - Luxemburg 1997
Framställd i Bryssel av Europeiska kommissionen, 02/05/1997 kl 14:08

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.