SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Allvarlig kritik från EU kommissionen

EU kommissionen avgav den 12 oktober 2005 ett motiverat yttrande till Sverige pga att Sverige inte på ett korrekt sätt införlivat artiklarna 4, 6 och 7 i rådets direktiv 87/344/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rättsskyddsförsäkring.

Om inte Sverige inom loppet av två månader ger ett godtagbart svar till kommissionen kan Sverige komma att stämmas vid EU domstolen.

Se också Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Artikel 4.1 i direktiv 87/344 har följande lydelse:

1. Av varje försäkringsavtal om rättsskyddsförsäkring skall uttryckligen framgå att

a) den försäkrade skall kunna fritt välja advokat eller någon annan person som har behörighet enligt nationell lag att försvara eller företräda den försäkrade eller i övrigt tillvarata hans intressen vid undersökningar eller förhandlingar,

b) den försäkrade skall kunna fritt välja advokat eller, om han föredrar det och i den utsträckning det medges i nationell lag, någon annan person med de kvalifikationer som behövs för att tillvarata hans intressen närhelst en intressekonflikt uppstår.

Artikel 2 har bl.a. följande lydelse

1. Detta direktiv gäller för rättsskyddsförsäkring. Sådan försäkring innebär ett åtagande att, mot betalning av premie, bära kostnaderna för rättsliga förfaranden och tillhandahålla andra tjänster som har direkt anknytning till vad en sådan försäkring omfattar, främst för att

- tillförsäkra ersättning för den förlust eller skada som den försäkrade åsamkats antingen genom utomprocessuell uppgörelse, eller genom civilrättsligt eller straffrättsligt förfarande,

- försvara eller företräda den försäkrade vid civilrättsliga, straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden eller vid andra liknande förfaranden eller i anledning av att ersättningskrav har riktats mot honom.

Artikel 6 har följande lydelse:

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att det genom skiljeförfarande eller något annat förfarande som ger motsvarande garantier om objektivitet kan fattas beslut om hur tvister mellan den som meddelat rättsskyddsförsäkring och en försäkrad kan lösas, utan att den rätt till överklagande hos rättsliga instanser som kan finnas enligt nationell lag påverkas.

I försäkringsavtalet skall anges att den försäkrade har rätt att använda sig av ett sådant förfarande.

Artikel 7 har följande lydelse:

När en intressekonflikt uppstår eller oenighet råder angående tvistens lösning, skall rättsskyddsförsäkringsgivaren eller, där det är lämpligt, skaderegleringsorganet underrätta den försäkrade om

  • de rättigheter som anges i artikel 4, och
  • den möjlighet han har att använda sig av ett sådant förfarande som avses i artikel 6.

Nedan är länk till Kommissionens formella underrättelse, samt det motiverade yttrandet från EU kommissionen.


Den 7 november gav Justitieminister Tomas Bodström fd professorn Bertil Bengtsson ett uppdrag att komma med synpunkter och förslag på eventuell ändring av svensk gällande lag mot bakgrund av Kommissionens motiverade yttrande. I april 2006 avgav Bertil Bengtsson följande promemoria:

Till Justitiedepartementet

Uppdraget bygger huvudsakligen på två promemorior den 6 oktober 2004 och den 7 november 2005. Enligt den förra promemorian skulle en översyn göras av vissa frågor rörande dels trafikförsäkringens tillämpning på tävlingsverksamhet m.m., dels trafikförsäkringsavgift. Enligt den senare promemorian skulle övervägas hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG (femte trafikförsäkringsdirektivet) skulle genomföras i svensk rätt och om det fanns ett behov att ändra bestämmelserna om jämkning av skadestånd och trafikskadeersättning till förare som gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott. I departementet hade då redan pågått ett arbete med dessa frågor. Enligt ett tillägg till uppdraget behandlas också en fråga om införlivande av direktiv 87/344/EGG om rättsskyddsförsäkring.

Härmed får jag överlämna promemorian Trafikförsäkringsfrågor m.m. (Ds 2006:12)

Stockholm i april 2006,
Bertil Bengtsson

Min kommentar:

I DS2006:12 återfinns det som berör rättsskyddsförsäkringen från sidan 213.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.