SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Skadeståndsanspråk med hänvisning till att Sverige åsidosatt sina förpliktelser enligt Europakonventionen

Beslut  1998-10-29
Dnr  2713-98-40

Anspråket m.m.

Justitiekanslern behandlade i september i år en begäran från Bo H, genom advokaten Jan T, om skadestånd av staten. Som grund för anspråket åberopades att en skattemyndighet, en länsrätt och en kammarrätt vid handläggningen av ett ärende om eftertaxering visat prov på bristande kvalitet och utdragen handläggning.

I beslut den 23 september 1998 (dnr 2713-98-40) avböjde Justitiekanslern att reglera Bo H:s begäran om skadestånd. Som skäl för beslutet anförde Justitiekanslern att Bo H:s framställan om skadestånd inte kunde anses uppfylla de grundläggande krav på redovisning av de sakförhållanden som låg till grund för anspråket m.m. samt att han inte preciserat skadans storlek. Justitiekanslern fann heller inte skäl att inom ramen för sina tillsynsuppgifter vidta några åtgärder i ärendet.

Bo H har nu genom advokaten Jan T i en ny framställan hit vidhållit sina anspråk samt angett skadeståndets storlek till 785 416 kr. Det yrkade beloppet avser åsatta taxeringar för de aktuella inkomståren jämte tillkommande respitränta och omvänt skattetillägg med 40 % samt ombudskostnader. Som grund för anspråket åberopas att svenska staten kränkt artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (europakonventionen) genom att den svenska rättsordningen inte garanterat Bo H en rätt till domstolsprövning inom skälig tid.

Justitiekanslerns bedömning

Bo H:s anspråk grundas på att Sverige som fördragsslutande part åsidosatt sina förpliktelser enligt europakonventionen i angivet hänseende. I konventionen stadgas att frågor om tolkningen och tillämpningen av konventionen och därmed också frågor om fördragsbrott skall avgöras av Europeiska domstolen. Om domstolen finner att inhemska myndigheters beslut eller åtgärder helt eller delvis strider mot de förpliktelser som härrör från konventionen kan domstolen i sitt utslag i ärendet tillerkänna den förfördelade parten ersättning under vissa förutsättningar (artikel 50).

Av 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten framgår att Justitiekanslern handlägger skadeståndsanspråk mot staten med stöd av bl.a. skadeståndslagen. Däremot handlägger Justitiekanslern inte skadeståndsanspråk som riktar sig mot svenska staten på grund av överträdelse av Europakonventionen. Sådant skadestånd kan endast utdömas av Europadomstolen. Förutsättningar för en skadereglering hos Justitiekanslern saknas således i dessa fall.

Då jag inte finner att staten kan hållas skadeståndsansvarig på annan grund föranleder Bo H:s ansökan om skadestånd ingen åtgärd från Justitiekanslerns sida.

Ärendet avskrivs.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.