SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

JO-beslut inom socialförsäkring

JO-beslut

Källa: Justitieombudsmannens hemsida

Anmälan mot Försäkringskassan, länsproduktion Stockholm, om ombuds begäran om anstånd med att inkomma med yttrande
Beslutsdatum: 2008-04-21 Diarienummer: 4437-2007

Försäkringskassa har brustit i dokumentationen av överväganden och bedömningar i ett s.k. långt sjukfall. Kassan har också ändrat ett beslut utan att ange den formella grunden härför
Beslutsdatum: 2007-01-17 Diarienummer: 4367-2005,

Försäkringskassans handläggning av en ansökan om sjukersättning/förtidspension
Beslutsdatum: 2006-12-12 Diarienummer: 2507-2005

Inspektion av Försäkringskassan, försäkringskontoret Sundsvall
Beslutsdatum: 2006-11-24 Diarienummer: 5167-2006

Handläggningen av ett överklagande och prövning enligt 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Beslutsdatum: 2006-11-21 Diarienummer: 2508-2005

Försäkringskassans dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt
Beslutsdatum: 2006-11-20 Diarienummer: 4-2006

Försäkringskassans dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt
Beslutsdatum: 2006-11-20 Diarienummer: 3243-2005

Försäkringskassans handläggning av överklaganden/omprövningar
Beslutsdatum: 2006-11-07 Diarienummer: 1394-2006

Inspektion av Försäkringskassan, Länskontoret Stockholm, omprövnings¬enheten___________________________________________________________
Beslutsdatum: 2006-10-09 Diarienummer: 4417-2006

Inspektion av Försäkringskassan, försäkringskontorsområde Botkyrka
Beslutsdatum: 2006-04-07 Diarienummer: 1141-2006

Inspektion av Försäkringskassan, försäkringskontorsområde Täby
Beslutsdatum: 2006-04-07 Diarienummer: 1142-2006

Initiativärende mot Försäkringskassan om en statlig myndighets skyldighet att vara tillgänglig för besök och telefonsamtal
Beslutsdatum: 2005-12-19 Diarienummer: 4268-2005

Försäkringskassan har avgjort ett arbetsskadeärende utan att beakta i tid inkomna inlagor
Beslutsdatum: 2005-10-07 Diarienummer: 2039-2004

Inspektion av Försäkringskassan, länsorganisationen Södermanland, den
Beslutsdatum: 2005-06-27 Diarienummer: 2318-2005

Ett skydd mot spam har medfört att en försäkrad inte har kunnat kommunicera med försäkringskassan med e-post
Beslutsdatum: 2004-12-09 Diarienummer: 4804-2003

Försäkringskassa har, sedan ett beslut om sjukbidrag överklagats, upphävt beslutet
Beslutsdatum: 2004-12-07 Diarienummer: 3471-2002

En anmälan om utformningen av ett beslut om omräkning av pension
Beslutsdatum: 2004-11-30 Diarienummer: 144-2004

En socialförsäkringsnämndsledamots agerande efter ett sammanträde
Beslutsdatum: 2004-11-17 Diarienummer: 1000-2004

Fråga om parts begäran att få kopior av allmänna handlingar skulle prövas enligt TF:s regler eller enligt reglerna om partinsyn
Beslutsdatum: 2004-10-26 Diarienummer: 4370-2002

Handläggningstiden i ett ärende om vårdbidrag
Beslutsdatum: 2004-10-26 Diarienummer: 4852-2003

Ett ärende om en försäkringskassas val av metod för besvarande av e-postmeddelanden
Beslutsdatum: 2004-04-21 Diarienummer: 952-2003

Fråga om anstånd i ärende om omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Beslutsdatum: 2004-04-14 Diarienummer: 3063-2002

Initiativärende med anledning av Dalarnas läns allmänna försäkringskassas dröjsmål med att fatta beslut i ett ärende om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Beslutsdatum: 2004-03-11 Diarienummer: 534-2004

Anmälan mot Jönköpings läns allmänna försäkringskassa om ett ärende gällande aktivitetsstöd och sjukpenning
Beslutsdatum: 2004-03-08 Diarienummer: 452-2003

Initiativärende gällande utformningen av socialförsäkringsnämnds protokoll när den försäkrades personuppgifter är skyddade
Beslutsdatum: 2003-10-02 Diarienummer: 2365-2003

Initiativärende om formerna för ändring av beslut om bilstöd
Beslutsdatum: 2003-10-02 Diarienummer: 2366-2003

Fråga om utformningen av ett beslut rörande utfärdande av utsändningsintyg i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1471/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar fl
Beslutsdatum: 2003-06-30 Diarienummer: 636-2002

Försäkringskassas handläggning av en parts begäran att få kopior av handlingarna i sin akt
Beslutsdatum: 2003-06-05 Diarienummer: 1318-2002

En försäkringskassa har formlöst dragit in sjukpenning
Beslutsdatum: 2003-04-30 Diarienummer: 2463-2002

Kritik mot Riksförsäkringsverket för underlåtenhet att informera försäkringskassorna om en förestående lagändring
Beslutsdatum: 2003-03-12 Diarienummer: 2483-2002

Rättelse (ändring) av socialförsäkringsnämnds beslut i protokoll med stöd av 20 kap. 10 a § 1p. lagen om allmän försäkring. Initiativärende upptaget vid inspektion.
Beslutsdatum: 2002-11-28 Diarienummer: 911-2002

Rättelser (ändring) av socialförsäkringsnämnds beslut i protokoll med stöd av 20 kap. 10 § a 1 p. lagen om allmän försäkring. Initiativärende upptaget vid inspektion.
Beslutsdatum: 2002-11-28 Diarienummer: 1414-2002

Protokoll från JO:s inspektion av Jönköpings läns allmänna försäkringskassa den 1 - 3 oktober 2002
Beslutsdatum: 2002-10-23 Diarienummer: 3297-2002

Underlåtenhet att besvara en begäran om anstånd innan ärendet avgjorts
Beslutsdatum: 2002-06-19 Diarienummer: 3600-2001

Protokoll från JO:s inspektion av Hallands läns allmänna försäkringskassa den 16 - 18 april 2002
Beslutsdatum: 2002-05-29 Diarienummer: 1024-2002

Inspektion av Stockholms läns allmänna försäkringskassa, kontorsområde Solna/Sundbyberg, den 13 mars 2002
Beslutsdatum: 2002-03-27 Diarienummer: 824-2002

Inspektion av Stockholms läns allmänna försäkringskassa, kontorsområde Södertälje, den 6 mars 2002
Beslutsdatum: 2002-03-27 Diarienummer: 719-2002

JO:s yttrande över betänkandet En handläggningslag - Förfarandet hos försäkringskassorna (SOU 2001:47)
Beslutsdatum: 2002-02-27 Diarienummer: 4257-2001

Återkrav av assistansersättning
Beslutsdatum: 2002-01-31 Diarienummer: 4068-2000

Initiativärende rörande handläggningsordning för omprövning av beslut om pension och pensionsrätt
Beslutsdatum: 2002-01-18 Diarienummer: 582-2001

Initiativärende angående försäkringskassas handläggningstid för begäran om omprövning
Beslutsdatum: 2002-01-11 Diarienummer: 469-2001

Brister i socialförsäkringsnämndens protokoll
Beslutsdatum: 2001-12-21 Diarienummer: 3972-2000

Socialförsäkringsnämnds upphävande av ett tidigare fattat beslut
Beslutsdatum: 2001-11-15 Diarienummer: 3641-2000

Tillämpningen av 20 kap. 10 a § AFL
Beslutsdatum: 2001-11-15 Diarienummer: 3642-2000

Handläggningen av en inkommen handling, vilken rubricerats som överklagande, trots att inget beslut meddelats
Beslutsdatum: 2001-11-12 Diarienummer: 3644-2000

Försäkringskassa har dröjt med att överlämna ett överklagande till länsrätt
Beslutsdatum: 2001-10-15 Diarienummer: 1670-2001

Protokoll från JO:s inspektion av Norrbottens läns allmänna försäkringskassa 2001-09-18 -- 20
Beslutsdatum: 2001-09-20 Diarienummer: 2871-2001

Kritik mot en försäkringskassa för långsam handläggning av ett arbetsskadeärende, särskilt när det gäller tiden efter det att ärendet återförvisats till kassan av domstol
Beslutsdatum: 2001-06-21 Diarienummer: 3906-2000

Oklarhet hos försäkringskassa om vad som utgjort kassans beslut i ett ärende om återkrav av bostadstillägg. Även fråga om underlåtenhet att kommunicera med en för den försäkrade förordnad förvaltare
Beslutsdatum: 2001-04-26 Diarienummer: 4113-2001

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.