Från: Tomas Alsbro
Skickat: den 22 december 2004 14:40
Till: 'finansinspektionen@fi.se'
Ämne: Ombudskostnader utom rätta

Av Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU14, Processrättsliga frågor framgår att riksdagen tar för givet (förutsätter) att försäkringsbolagen bär parternas kostnader för rättsligt biträde utom rätta vid reglering av trafikskador, bl.a. whiplash.

Hur kontrollerar FI att så sker?
Vilka krav ställer FI på bolagen i denna fråga?

Utdrag ur betänkandet, ur stycket ”Rättshjälp vid pisksnärtsskador” följer nedan:

”Av 10 § första stycket 10 rättshjälpslagen framgår att rättshjälp inte får beviljas i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

Enligt lagmotiven (prop. 1987/88:73 s. 28 f.) var ett huvudsakligt skäl för denna bestämmelse, som infördes år 1988, att det allmänna inte skulle behöva betala kostnader för sådant rättsligt bistånd som slutligen kom försäkringsbolagen till godo. Det rör sig här om tvister där det egentligen är försäkringsbolagen som berörs och inte de formella parterna. Regleringen innebär således att någon rättshjälp inte får beviljas så länge tvisten om trafikskadeersättning är utomprocessuell. Under detta skede förutsätts försäkringsbolagen bära parternas kostnader för rättsligt biträde. ”

mvh

 

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

www.whiplashinfo.se