SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

EG DOMSTOLENS DOM i mål C-8/02

(femte avdelningen)

den 18 mars 2004 (1)

"Frihet att tillhandahålla tjänster - Bidragssystem som är tillämpligt på tjänstemän vid sjukdom - Kurbehandling som har genomförts i en annan medlemsstat - Kostnader för logi, kost, resa, kuravgift och läkarens slutrapport - Villkor för ersättning - Förhandsgodkännande av att kostnaderna är bidragsberättigande - Kriterier - Skäl"

I mål C-8/02,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet

Läs hela domslutet

--------------------------------/

/--------------------------------
På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

angående de frågor som genom beslut av den 28 november 2001 har ställts av Verwaltungsgericht Sigmaringen följande dom:
 
 
1)
Artiklarna 49 EG och 50 EG skall tolkas på så sätt att de utgör hinder för bestämmelser i en medlemsstat, som de som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, av vilka följer att kostnader för logi, kost, resa, kurortsavgift och läkarens slutrapport som har uppkommit på grund av en kurbehandling som har genomförts i en annan medlemsstat ersätts endast under förutsättning att den berörda personen har erhållit ett förhandsgodkännande, som endast beviljas om det genom intyg från tjänste- eller förtroendeläkare visas att den planerade behandlingen är tvingande nödvändig på grund av att väsentligt större utsikter till framgång föreligger i denna andra medlemsstat.
2)
Artiklarna 49 EG och 50 EG skall tolkas på så sätt att de i princip inte utgör något hinder för bestämmelser i en medlemsstat, som de som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, av vilka följer att kostnader för logi, kost, resa, kurortsavgift och läkarens slutrapport som har uppkommit på grund av en kurbehandling, oavsett om denna har genomförts i denna medlemsstat eller i en annan medlemsstat, ersätts endast under förutsättning att kurorten finns med i förteckningen över kurorter. Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att förvissa sig om att de villkor som eventuellt uppställs för att uppta en kurort i en sådan förteckning är objektiva och inte medför att det blir svårare att tillhandahålla tjänster mellan medlemsstater än att tillhandahålla tjänster uteslutande inom den berörda medlemsstaten.

 

3)
Artiklarna 49 EG och 50 EG skall tolkas på så sätt att de utgör hinder för nationella bestämmelser av vilka följer att kostnader för logi, kost, resa, kurortsavgift och läkarens slutrapport som har uppkommit på grund av en kurbehandling som har genomförts i en annan medlemsstat inte ersätts om den berörda personen inte har väntat med att genomföra den aktuella behandlingen tills det domstolsförfarande som har inletts till följd av ett beslut att avslå ansökan om förhandsgodkännande av att kostnaderna är bidragsberättigande har avslutats.
 

Timmermans

La Pergola

von Bahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 mars 2004.

 

R. Grass

V. Skouris

Justitiesekreterare

Ordförande

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.