SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

EG Domstolens dom C-444/05

Inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster - Ersättning för kostnader för behandling vid privata vårdinrättningar - Huruvida nekad ersättning är berättigad och proportionerlig

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 april 2007 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grekland)) - Aikaterini Stamatelaki mot NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grekland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Aikaterini Stamatelaki

Svarande: NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epagelmation (OAEE)

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Dioikitiko Protodikeio Athinon - Tolkning av artiklarna 49 EG och 50 EG - Villkor för ersättning för kostnader avseende sjukvård i en annan medlemsstat - Nationell lagstiftning enligt vilken kostnader för behandling på ett privat behandlingsställe i en annan medlemsstat endast ersätts när det gäller barn under 14 år, medan sådana kostnader däremot ersätts, på det enda villkoret att förhandsgodkännande har inhämtats, när behandlingen sker på ett offentligt behandlingsställe.

Domslut

Artikel 49 EG utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, av den typ som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken ett nationellt socialt trygghetsorgan kan neka att utge ersättning för vårdkostnader i samband med behandling av dess försäkrade vid privata vårdinrättningar i en annan medlemsstat, såvida det inte gäller vård av barn under 14 år.

Att det finns en risk för att den ekonomiska balansen i det sociala trygghetssystemet allvarligt rubbas kan inte anses utgöra godtagbara skäl. Den absoluta utformningen av förbudet i nämnda lagstiftning – med undantag för situationer som gäller barn under 14 år – är inte anpassad efter det mål som eftersträvas, eftersom mindre ingripande åtgärder som i högre grad överensstämmer med friheten att tillhandahålla tjänster kunde ha vidtagits, till exempel ett system med förhandstillstånd som uppfyller gemenskapsrättens krav och i förekommande fall fastställande av ersättningsnivåer.

(se punkterna 35 och 38 samt domslutet)

 

____________

1 - ) EUT C 60, 11.03.2006 (Hela dokumentet)

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.