SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kort om Ansvarsskador

Om någon skadar annan person genom vårdslöshet blir den som orsakat skadan skadeståndsskyldig.

Nästan alla som orsakar personskador genom vårdslöshet har någon form av ansvarsförsäkring.

Ansvarsförsäkringen går då in och betalar skadeståndet.

Ersättningen bestäms i enlighet med bestämmelserna i skadeståndslagen.

Ersättning utgår således för kostnader, inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men samt särskilda olägenheter.

Vid dödsfall lämnas ersättning för begravningskostnader, förlust av underhåll till efterlevande samt för personskada som uppstår för nära anhörig.

Om en person krävs på skadestånd skall denne omgående vända sig till sitt försäkringsbolag och anmäla skadan. Observera att skadan bör anmälas i god tid så att inte eventuell rätt till ersättning för den skadade preskriberas.

Den som råkar ut för skadan bör också se till att den person som är vållande till skadan gör en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.

Tänk också på att ersättning även kan utgå från eventuella olycksfallsförsäkringar för den skada som uppstått.

De flesta ansvarsförsäkringar innehåller ett maxbelopp. Hemförsäkringen innehåller normalt ett maxbelopp om fem miljoner kronor.

Orsakas exempelvis en skada av en båt blir båtföraren ersättningsskyldig. I regel ingår en ansvarsförsäkring i båtförsäkringen.

Blir Du exempelvis skadad av cyklist täcker cyklistens hemförsäkring skadorna.

Detsamma gäller om en person av vårdslöshet skadar en annan person på annat sätt.

Observera att särskilda regler gäller för skador orsakade av hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägaren har ett strikt ansvar. I sådant fall behöver inte den skadade visa att hundägaren varit vårdslös. Även vid sådan skada täcker hundägarens hemförsäkring skadeståndsskyldigheten.

En annan vanlig ansvarsskada är att en person halkar på en snöig och isig trottoar. Den som har ansvaret för trottoaren kan då bli ersättningsskyldig om vårdslöshet föreligger. Ofta är det kommunen som har ansvaret. Kommunerna har ansvarsförsäkring.

Även skador orsakade av barn täcks av föräldrarnas hemförsäkring.

Vart vänder man sig om man är missnöjd med den ersättning som utbetalats från en försäkring?

I första hand kan man vända sig till Ansvarsförsäkringens personskadenämnd. Denna nämnd kallas rent allmänt för AP-nämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden till försäkringsbolagen om ersättningens storlek.

Nämndsledamöterna utses av försäkringsförbundet.

Sedan 1 januari 2004 föreligger det ej längre någon obligatorisk prövning i nämnden. Man kan såldes inhämta yttrande från nämnden endast när parterna inte kommer överens.

Innan försäkringsbolaget begär nämndens yttrande skall bolaget sammanställa utredningen i en promemoria. Den skadelidande ska ges tillfälle att lämna synpunkter på innehållet i promemorian. Därefter skickas promemorian och hela bolagets skadeakt till nämnden.

Nämndens yttrande beslutas efter föredragning vid ett sammanträde.

Försäkringsbolaget skall delge den skadelidande eller dennes ombud nämndens yttrande.

Ordförande och vice ordförande, som båda ska vara jurister och ha särskilda insikter i frågor angående personskadeersättning, får inte vara anställda i något försäkringsbolag eller i övrigt ha någon anknytning till försäkringsbranschen. Övriga ledamöter kommer från försäkringsbolagen och skall ha ingående erfarenhet av personskadereglering.

Den yttersta möjligheten den skadade har är att gå till domstolsprövning. Det blir då en vanlig civilprocess där den förlorande parten svarar för motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddet kan tas i anspråk.

Vid svårare skador svarar försäkringsbolagen ofta för ombudskostnaderna i skaderegleringen.

Mats Wikner

2005-08-26

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.