SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nya Lagar 1 juli 2002

Nya lagar och förordningar

Från 1 juli 2002  införs nya lagar. Bland dem finns följande som kan beröra skadade och sjuka personer.

Åtgärder mot kommunalt domstolstrots

I syfte att motverka s.k. kommunalt domstolstrots görs ändringar i kommunallagen som innebär att de kommunala revisorerna ges vidgade befogenheter att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, att ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det och att beslut om rättelse av ett redan verkställt beslut ska meddelas utan oskäligt dröjsmål.

I LSS och socialtjänstlagen görs ändringar som innebär att en sanktionsavgift ska kunna åläggas kommuner och landsting som dröjer alltför länge med att verkställa domstolsavgöranden enligt dessa lagar

Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet 

De allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, Centrala studiestödsnämnden, länsarbetsnämnderna och arbetslöshetskassorna får möjlighet att utbyta information sinsemellan. Syftet är att öka servicen för den enskilde, säkerställa ett korrekt beslutsunderlag samt förebygga felaktiga utbetalningar

Lagen om receptregister

I syfte att dels få en bättre tillsyn över läkares och tandläkares förskrivning av narkotiska läkemedel, dels medge en snabbare hantering av Socialstyrelsen tillsynsärenden kommer receptregister fr.o.m. den 1 juli 2002 att få användas för Socialstyrelsens tillsyn över enskild läkares och tandläkares förskrivningar av narkotiska läkemedel. Registret får också innehålla förskrivarkod och förskrivarens identitet får användas som sökbegrepp
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.