SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Preskriptionsavgöranden vid ARN rörande försäkring

(ARN - Allmänna reklamationsnämnden)

Länkarna leder till referat av avgörandena

1 2001-5142 Fråga om rätt till försäkringsersättning varit preskriberad när skadan bekräftats först sju år efter skadetillfället (29 § försäkringsavtalslagen). Avgörande 2002-06-19; 2001-5142
 
2 2001-7127 Den treåriga preskriptionsfristen vid ansvarsförsäkring börjar löpa då anspråk på skadestånd framställts till försäkringstagaren (39 § konsumentförsäkringslagen). Avgörande 2002-06-27; 2001-7127
 
3 2001-2729 Ersättningsanspråk p.g.a. trafikolycka i juni 1997 inte preskriberade i augusti 2000 då invaliditetsgraden inte torde ha kunnat fastställas redan i augusti 1997. Avgörande 2001-10-18; 2001-2729
 
4 1994-2202 Fråga om preskriptionstid enligt 28 § trafikskadelagen skall räknas från skadetillfället eller då skadeeffekten visar sig. Avgörande: 1994-10-18; 94-2202
 
5 2000-3191 Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 29 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget har bevisbördan för att försäkringstagaren måste ha insett att en fordran på försäkringsersättning på grund av invaliditet förelåg. Avgörande 2000-10-25; 2000-3191
 
6 2000-3354 Enbart den omständigheten att den skadelidande råkar ut för en olyckshändelse medför inte att den treåriga preskriptionsfristen börjar löpa. Rätten till försäkringsersättning ansågs därför inte vara preskriberad (29 § försäkringsavtalslagen). Avgörande 2000-11-29; 2000-3354
 
7 1999-3910 Vid en tandskada på ett barn ersattes tandvårdskostnaderna ur den allmänna tandvårdsförsäkringen. Eftersom någon fordring inte hade uppkommit tidigare, riktades anspråk mot det egna försäkringsbolaget avseende ersättning för slutbehandling först sex år efter skadetillfället. Anspråket ansågs inte vara preskriberat. Avgörande 2000-06-07; 1999-3910
 
8 1998-3712 Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 29 § försäkringsavtalslagen. Avgörande 1999-01-12; 1998-3712
 
9 1996-1992 Fråga om försäkringsgivares ansvarsfrihet när försäkringstagare lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd (6 § första stycket försäkringsavtalslagen). Även fråga om preskription av försäkringsgivarens ansvarsfrihet i sådant fall (8 § försäkringsavtalslagen). Avgörande 1997-02-20; 1996-1992
 
10 1996-3650 Fråga om preskription av anspråk på försäkringsersättning (29 § försäkringsavtalslagen). Avgörande 1997-02-20; 1996-3650

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.