SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Ö 7822-02/T-15318-01

Rättshjälp tar över när rättskyddet upphör

SVEA HOVRÄTT
Avd. 07
PROTOKOLL 2002-11-18

Föredragning i Stockholm

Aktbil. 7
Mål nr Ö 7822-02
Rotel 32

RÄTTEN
Hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, hovrättsrådet Barbro Röst Andreasson samt tf. hovrättsassessorn Jens Wieslander, referent

PROTOKOLLFÖRARE
Referenten, även föredragande

PARTER (inte närvarande)

KLAGANDE
CCE

Ombud
Jurkand. Arto Koivuniemi, Södertörns Advokatbyrå, Box 1297, 14126 HUDDINGE

MOTPART
Domstolsverket, 55181 JÖNKÖPING

SAKEN
Allmän rättshjälp

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts, avd. 9, beslut 2002-07-30 i mål nr T 15318-01

Föredraganden anmäler följande.

CCE väckte vid tingsrätten talan mot Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (Trygg-Hansa) och yrkade att Trygg-Hansa skall förpliktas att betala försäkringsersättning till henne på grund av en påstådd skada till följd av en trafikolycka 1986. Hon ansökte även om allmän rättshjälp i målet.

Genom det överklagade beslutet avslog tingsrätten CCEs ansökan om allmän rättshjälp.

CCE har i hovrätten yrkat bifall till sin ansökan om allmän rättshjälp. Hon har därvid begärt att Arto Koivuniemi skall förordnas till rättshjälpsbiträde för henne. Domstolsverket har medgett överklagandet såvitt avser beviljande av allmän rättshjälp.

Sedan det kommit till hovrättens kännedom att Arto Koivuniemi uteslutits ur Advokatsamfundet har såväl Arto Koivuniemi som CCE beretts tillfälle att yttra sig över detta. CCE har dessutom beretts tillfälle att inkomma med förslag på annat rättshjälpsbiträde, för det fall hovrätten skulle bevilja henne allmän rättshjälp men inte finna att Arto Koivuniemi kan förordnas till rättshjälpsbiträde. Arto Koivuniemi har anfört att det enligt hans mening inte föreligger hinder mot att han förordnas till rättshjälpsbiträde. CCE har vidhållit sin begäran att Arto Koivuniemi förordnas. Hon har inte angett förslag på annat rättshjälpsbiträde.

Advokaten Carl-Johan Vahlen har förklarat sig beredd att åta sig uppdraget som rättshjälpsbiträde.

Målet föredras, varefter hovrätten fattar följande

BESLUT (att meddelas 2002- 11-20 )

1.       CCE har ostridigt en rättsskyddsförsäkring hos Trygg-Hansa som i och för sig omfattar den angelägenhet målet rör. Trygg-Hansa har emellertid, med åberopande av att mer än tio år förflutit från olyckan till dess att CCE försökt ta försäkringen i anspråk, enligt gällande försäkringsvillkor inte beviljat henne rättsskydd. Rättshjälp får enligt 9 § rättshjälpslagen (1996:1619) inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring som omfattar angelägenheten. En grundläggande tanke vid införandet av rättshjälpslagens bestämmelse om att rättshjälp skall vara subsidiär till förekommande rättsskyddsförsäkring är att rättsskyddet och rättshjälpen skall utgöra likvärdiga system. De två systemen är inte avsedda att komplettera varandra. Rättshjälp har således inte kunnat beviljas för viss angelägenhet efter det att rättsskyddsförsäkring har utnyttjats fullt ut i samma angelägenhet, eftersom det både för rättshjälpen och för de försäkringar som förekommer på marknaden finns takregler med sinsemellan näraliggande innehåll (se NJA 2000 s. 400). Situationen är enligt hovrättens mening i och för sig jämförbar med att en befintlig rättshjälpsförsäkring inte kan utnyttjas på grund av att viss tid förflutit. Någon regel i rättshjälpslagen som motsvarar den tioårsregel som de aktuella försäkringsvillkoren innehåller finns dock inte. Inte heller föreligger någon utredning som stöder att villkoret skulle utgöra mera allmän branschpraxis. Att rättsskyddsförsäkringen på den av Trygg-Hansa angivna grunden inte kan tas i anspråk medför således att rättsskyddet i detta fall utgör ett sämre skydd än den allmänna rättshjälpen. Förekomsten i och för sig av en rättsskyddsförsäkring med nu angivet villkor bör därför inte hindra att rättshjälp beviljas. Av utredningen har inget heller framkommit som talar för att CCE medvetet har begränsat omfattningen av sitt försäkringsskydd.
Hovrätten beviljar därför CCE allmän rättshjälp i angelägenhet rörande försäkringsersättning (Stockholms tingsrätts mål nr T 15318-01). Den procentsats efter vilken CCE skall betala rättshjälpsavgift bestäms till fem (5) procent och minimiavgiften till femhundra (500) kr.

2.       Genom Advokatsamfundets beslut den 14 juni 2002 uteslöts Arto Koivuniemi med omedelbar verkan ur Advokatsamfundet. Han kan därmed enligt 26 § första stycket rättshjälpslagen inte anses lämplig att förordnas till rättshjälpsbiträde för CCE. Vid sådant förhållande är hovrätten skyldig att förordna annat biträde för henne (jfr. NJA 1981 s. 905). Carl-Johan Vahlen har förklarat sig villig att motta förordnande och får anses lämplig. Hovrätten förordnar därför advokaten Carl-Johan Vahlen, LEGIO Advokatfirma AB, Box 5779, 114 87 STOCKHOLM, till rättshjälpsbiträde för CCE.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2002-12-18

Som ovan

Jens Wieslander

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.