SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HÖGSTA DOMSTOLENS

BESLUT

Mål nr Ö 639-98

meddelat i Stockholm den 14 juni 2001

KLAGANDE

Jonas R Ombud: advokaten Mats Ardhe

MOTPART

Riksåklagaren

SAKEN

Utdömande av vite

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätt, avd. 2, beslut den 13 januari 1998 i mål B 1145/97

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen avslår överklagandet.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Jonas R har yrkat att Högsta domstolen upphäver beslutet att döma ut förelagt vite.

Riksåklagaren har bestritt ändring.

SKÄL

Jonas R har gjort gällande att han på grund av sjukdom haft laga förfall för sin utevaro från huvudförhandlingen. Till stöd för sitt påstående har Jonas R åberopat ett av hans far till en vårdcentral ställt brev. I brevet, som innehåller en begäran om läkarintyg avseende sonens hälsotillstånd den 13 januari 1998, sägs att Jonas R dagen före och natten mot den 13 januari 1998 var magsjuk och att han nämnda dag mådde fysiskt och psykiskt dåligt samt att han låg och sov hela dagen.

Den som påstår att han på grund av sjukdom har haft laga förfall skall normalt stödja sitt påstående med ett läkarintyg som visar att han på grund av angiven diagnos varit oförmögen att fullgöra vad som ålagts honom (se NJA 1999 s. 715). Det brev som Jonas R åberopar visar inte att han på grund av sjukdom varit oförmögen att inställa sig till huvudförhandlingen. Hans överklagande kan därför inte vinna bifall.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Magnusson, Svensson, Westlander, Blomstrand och Lundius (referent) Föredragande revisionssekreterare: Bergene

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.