SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Läkares intygande och utlåtande i rättshänseende

Klart mer sannolikt?

Referat av del av dom i ett mål Tingsrätt rörande whiplash.

Så här skriver en läkare som är van att uppträda vid tvistemål. Juridik är en klurig vetenskap och om möjligt lika kryptisk för en oinvigd som läkarvetenskapen.

Observera att sakkunnigläkaren Hans Link använder uttrycken sannolikt - mer sannolikt - klart mer sannolikt. Detta gör han därför att juridiken ställer krav på viktning av yttrande i bevishänseende. Uttrycken  "torde - kan vara - skulle kunna vara... etc  har ingen tyngd eller relevans i rättshänseende.

Trafikskadenämndens försäkringsmedicinske sakkunnigläkare Hans Link:

" Vid analys av besvärsbilden framkommer inga belägg för att den försäkrade vid någon av de båda aktuella trafikolyckorna skulle ha drabbats av en hjärnstamsskada. Det är i stället mera sannolikt att de nytillkomna symtomen efter olyckan år 1991 och den ogynnsamma utvecklingen av sjukdomsbilden hos henne därefter betingats av andra mekanismer utan relation till olycksfallen. Viktiga bidragande faktorer har sannolikt varit att hon redan före olyckan 19XX varit psykiskt stigmatiserad *, att hon genom åren varit utsatt för yttre påfrestningar på vilka hon reagerat med somatiseringsbenägenhet inklusive återkommande magbesvär, och att påfrestningarna så småningom blivit henne övermäktiga och lett till att hon utvecklat ett svårartat somatiseringssyndrom och hamnat i en invalidiserande sjukroll.

Sammanfattningsvis har Hans Link inte funnit att den försäkrade har någon mätbar invaliditet till följd av restsymtom som klart mera sannolikt är orsakade av trafikolyckorna.

I ett yttrande till Holmia den XX XXX 19XX med anledning av Gunilla Brings utlåtande har Hans Link sammanfattningsvis framfört att det är möjligt, men vare sig sannolikt eller klart mera sannolikt (min betoning) att den kroniska besvärsbild som den försäkrade utvecklat eller delar av denna har orsakats av trafikolyckan 19XX eller att olycksfallsrelaterade faktorer på något vis bidragit till besvärsbilden samt att såväl Hans Link som Richard Tegnér har tagit avstånd från det av henne åberopade oculumotortestet som bevis för att den försäkrade ådragit sig en hjärnstamspåverkan."


Det finns en klar tendens bland försäkringsläkare att ta avstånd från forskningsresultat som rör whiplash syndrom då dessa forskningsresultat ofta styrker den skadades uppgifter. Beträffande ögonproblemen för många whiplashskadade kan Du läsa här.


*

Norstedts stora svenska ordbok

stigmatiser|a verb stigmatiserade stigmatiserat

framkalla stigma hos: stigmatisering

vanl. överfört utpeka såsom avvikande

Svenska Akademiens ordlista

stigm|a [-iggö-] -at; pl. -an subst.

sårmärke liknande Jesu sår; vanärande kännetecken m.m.

stigmatisation -en -er subst.

stigmatiser|a -ade verb framkalla stigman hos; socialt brännmärka o.d.

stigmatiser|ing ~en ~ar subst.


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.