SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Oriktig uppgift - 6 och 9 §§ försäkringsavtalslagen

Ärendemening: Grupplivförsäkring
Avdelning: Förs
Beslutsdatum: 1998-07-13
Beslut: Ej bifall

Fråga om försäkringsgivares ansvarsfrihet när försäkringstagaren vid tecknandet av försäkringen lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och samband saknas mellan dessa uppgifter och ett senare inträffat försäkringsfall (6 och 9 §§ försäkringsavtalslagen). Eftersom frågan ansågs vara av principiell betydelse fördes tvisten till behandling av nämnden i plenum.

Avgörande 1998-07-13; 1998-0379

 

T skadades i en trafikolycka i augusti 1990 med en näsfraktur och en whiplashskada som följd. I mars 1991 tecknade hon en grupplivförsäkring med förtidskapital. I samband med försäkringens tecknande fyllde hon i en hälsodeklaration där hon uppgav att hon var fullt arbetsför samt att hon under de senaste tre åren inte behandlats eller kontrollerats på grund av någon skada eller handikapp. Hon svarade även nej på frågan om hon under de senaste tre åren anlitat läkare eller annan sjukvårdspersonal. I november 1995 insjuknade hon hastigt i en svår lungsjukdom. I september 1996 erhöll hon sjukbidrag på grund av lungsjukdomen. Detta anmälde hon till försäkringsbolaget i oktober 1996 och begärde utbetalning av förtidskapitalet. 

Efter T:s anmälan vidtog försäkringsbolaget sedvanlig utredning och fick då bl.a. kännedom om trafikolyckan i augusti 1990 och de besvär T drabbats av. Eftersom T inte hade uppgivit dessa omständigheter vid sin ansökan om försäkring ansåg försäkringsbolaget att hon hade lämnat oriktiga uppgifter. Om bolaget hade haft kännedom om besvären, hade försäkringen inte beviljats med förtidskapital. Enligt bolaget saknade frågan huruvida orsakssamband förelegat mellan de oriktiga uppgifterna och det senare inträffade försäkringsfallet, orsakat av lungsjukdomen, betydelse. Försäkringsbolaget ansåg sig inte skyldigt att betala ut försäkringsersättning. 

T yrkade hos nämnden förpliktelse för försäkringsbolaget att utbetala förtidskapitalet. 

Försäkringsbolaget bestred yrkandet. 

Nämnden gjorde följande bedömning: 

Enligt 6 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal (FAL) är försäkringsgivaren fri från ansvarighet om försäkringstagaren, utan att ha varit i god tro, har lämnat oriktig uppgift och det kan antas försäkringsgivaren med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha meddelat försäkring. I 9 § FAL föreskrivs att en oriktig uppgift skall vara utan verkan i fråga om försäkringsgivarens ansvarighet om denne känt till eller bort känna till det rätta förhållandet eller om den omständighet som den oriktiga uppgiften avsåg var utan betydelse för försäkringsgivaren. 

Nämnden har under senare tid haft att pröva ett antal ärenden där den omständighet som den oriktiga uppgiften avsett har saknat samband med det senare inträffade försäkringsfallet och det aktualiserats att, med visst stöd av 9 § FAL, anse försäkringsgivaren skyldig att betala ersättning trots att försäkringstagaren lämnat oriktiga uppgifter utan att vara i god tro. Frågan om försäkringsgivarens bundenhet i sådana fall har ansetts vara av sådan betydelse att nämnden har företagit det ifrågavarande ärendet till avgörande i plenum enligt 21 a § förordningen (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden.  

Av utredningen i ärendet framgår att T i mars 1991 tecknade en försäkring med förtidskapital. I den till ansökan fogade hälsoförklaringen angav hon att hon under de tre senaste åren inte anlitat läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det framgår emellertid av handlingarna i ärendet att T inom den efterfrågade treårsperioden sökt läkare för nackbesvär vid ett par tillfällen under år 1989 samt att hon i augusti 1990 varit inblandad i en trafikolycka och därvid ådragit sig en näsfraktur samt tilltagande stelhet och värk i nacken. Även i samband med trafikolyckan har hon behandlats av läkare samt varit sjukskriven en kortare tid. 

I november 1995 insjuknade T i en allvarlig lungsjukdom och erhöll i september 1996 sjukbidrag på grund av sjukdomen. Det är denna sjukdom som föranlett frågan om rätt till förtidskapital. 

Nämnden konstaterar att det är utrett att T lämnade oriktiga uppgifter när hon tecknade försäkringen samt att de omständigheter som de oriktiga uppgifterna avsett saknar samband med det senare inträffade försäkringsfallet, orsakat av lungsjukdomen. 

Försäkringsbolaget, som anfört att den aktuella försäkringen är en grupplivförsäkring som inte kan beviljas med förhöjd premie eller i övrigt individuella villkor, har påstått att bolaget inte skulle ha beviljat försäkring med förtidskapital om bolaget hade känt till de omständigheter som T förtigit.  

T har inte själv påstått att hon varit i god tro när hon lämnade de oriktiga uppgifterna och nämnden kan inte finna att utredningen ger stöd för att så skulle ha varit fallet. Det kan därför inte antas att T har lämnat oriktig uppgift till försäkringsgivaren i god tro. Enligt nämndens mening saknas anledning anta annat än att bolaget, i enlighet med sitt påstående, med kännedom om de rätta förhållandena inte skulle ha meddelat försäkring. Förutsättningarna för att bolaget skall vara fritt från ansvarighet enligt 6 § FAL är därmed uppfyllda. Frågan är då om bolaget likväl, med stöd av 9 § FAL, kan anses bundet av försäkringsavtalet. Nämnden anser, mot bakgrund av vad bolaget uppgett, att det inte kan antas att de omständigheter som de oriktiga uppgifterna avsåg var utan betydelse för bolaget. Det förhållandet att samband saknas mellan de oriktiga uppgifterna och det senare inträffade försäkringsfallet ändrar inte denna bedömning. 

Nämnden finner på grund av det anförda att T:s yrkande inte kan bifallas.  

----------

Nämnden (nämndens ordförande, vice ordförande, tretton avdelningsordförande samt sex övriga ledamöter) var i enig i sitt avgörande. 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.